Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2008 | 3(5) | 27-50

Article title

Pomiar innowacyjności gospodarki przy użyciu pośrednich i bezpośrednich wskaźników innowacji

Authors

Content

Title variants

EN
Measuring the Innovativeness of Economy Using Direct and Indirect Innovation Indicators

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W artykule poruszono problematykę pomiaru stopnia innowacyjności gospodarki. W pierwszej i drugiej części zarysowano okoliczności i przesłanki zastosowania pewnych koncepcji do dokonania takiego pomiaru oraz przedstawiono podstawowe wskaźniki oparte na pomiarze działalności B+R i jej efektach oraz bezpośrednie wskaźniki innowacji. W trzeciej części naszkicowano perspektywę oceny tych wskaźników i jej kryteria, w czwartej i piątej zaś miary te poddano analizie z punktu widzenia ich adekwatności do porównania stopnia innowacyjności gospodarek. Szczególnie skoncentrowano się na ograniczonej przydatności wskaźników pośrednich do oceny innowacyjności krajów rozwijających się.
EN
The article deals with the issues related to measuring the innovativeness of an economy. Parts one and two outline the contexts and premises behind the application of certain approaches to such measurement and present crucial indicators based on the measurement of R&D activity and its effects as well as direct indicators of innovation. Part three sketches the perspective and criteria for the evaluation of these coefficients; parts four and five analyse these measures from pointing terms of their applicability to comparisons of innovativeness of economies. The discussion thereafter focuses on the limited usefulness of indirect indicators to the estimation of innovativeness of developing countries.

Contributors

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

References

 • Arrow K.J. (1962). "Economic Welfare and the Allocation of Resources for Invention", w: R.R. Nelson (red.), The Rate and Direction of Inventive Activity: Economic and Social Factors, National Bureau of Economic research, Conference Series, Princeton: Princeton University Press, s. 609-625.
 • Arnold E., Guy K. (1997). "Technology diffusion programmes", w: Policy Evaluation in Innovation and Technology; Towards Best Practices. OECD.
 • Arundel A., Kabla I. (1998). "What percentage of innovations is patented?", Research Policy, nr 27, za: A. Kleinknecht, K. van Montfort E. Brouwer (2002), "The Non-Trivial Choice between Innovation Indicators", Economics of Innovation and New Technology, t.11(2), s. 109-121.
 • Brouwer E., Kleinknecht A.H. (1999). "Innovative output and a firm's propensity to patent: an exploration of CIS microdata", Research Policy, t. 28.
 • EIS (2006). European Innovation Scoreboard2006, Comparative Analysis of Innovation Performance, MERIT. Komisja Europejska.
 • EIS (2007). European Innovation Scoreboard2007, Comparative Analysis of Innovation Performance, MERIT. Komisja Europejska.
 • Ewell R.H. (1955). "Role of Research in Economic Growth", Chemical and Engineering News, nr 33(29), s.2981. za: B. Godin (2003). "The Most Cherished Indicator: Gross Domestic Expenditures on Research & Development", Project on the History and Sociology of S&.T Statistics, Working Paper nr 22.
 • Godin B. (2004). "Obsession for Competitiveness and its Impact on Statistics: the Construction of High-Technology Indicators", Research Policy, nr 33, s. 1217-1229.
 • Gomułka S. (1998). Teoria innowacji i wzrostu gospodarczego. Warszawa: CASE.
 • Gomułka S. (2005). "Innowacje a trwałość wzrostu polskiej gospodarki", w: Procesy innowacyjne w polskiej gospodarce, Raport nr 26 Rady Strategii Społeczno-Gospodarczej przy Radzie Ministrów, Warszawa.
 • Gomułka S. (2006). Mechanizm i źródła wzrostu gospodarczego w świecie, rękopis na podst. wykładu wygłoszonego na konferencji w SGH, 16 listopada 2006 r.
 • GUS (2004). Nauka i technika w 2003 r. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
 • GUS (2006). Nauka i technika w 2005 r. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
 • von Hayek F.A. (1998). Indywidualizm i porządek ekonomiczny. Kraków: Znak.
 • Kleinknecht A., van Montfort, Brouwer K.E. (2002). "The Non-Trivial Choice between Innovation Indicators", Economics of Innovation and New Technology, t.11, nr 2, s. 109-121.
 • Kline S.J., Rosenberg N. (1986). "An overview of innovation", w: R. Landau, N. Rosenberg (red.), The Positive Sum Strategy: Harnessing Technology for Economic Growth. Washington DC: National Academy Press, s. 275-305.
 • Komisja Europejska (2005). Nowy okres programowania 2007-2013. Wskaźniki monitoringu i ewaluacji, Dokument roboczy nr 2.
 • Laestadius S., Pedersen TE., Sandven T. (2005). "Towards a New Understanding of Innovativeness - and of Innovation Based Indicators", Journal of Mental Changes, t.11, nr 1-2.
 • Lucas R.E. (1988). "On the Mechanics of Economic Development", Journal of Monetary Economics, nr 22, s. 3-42.
 • Lugones G., Peirano F. (2004). Proposal for an Annex to the Oslo Manual as a Guide for Innovation Surveys in Less Developed Countries Non-member of the OECD, wrzesień.
 • Metcalfe J.S. (2000). Science, Technology and Innovation Policy in Developing Economies, http://les.man.ac.uk/cric/J_Stan_Metcalfe/
 • Nelson R.R., Winter S.G. (1982). An Evolutionary Theory of Economic Change. Cambridge: Harvard University Press.
 • OECD (2001). Science, Technology and Innovation Review, nr 27.
 • OECD (2002a). Dynamising National Innovation Systems. Paris.
 • OECD (2002b). Proposed standard practice for surveys on research and experimental development: Frascati manual (wyd. 6), OECD. Paris.
 • OECD (2007). OECD Science, Technology and Industry Scoreboard.
 • OECD, Eurostat (1999). Podręcznik Oslo. Proponowane zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji technologicznych, (wyd. 2 1997), wyd. polskie z 1999 r. Warszawa: Komitet Badań Naukowych.
 • OECD, Eurostat (2005) Oslo Manual, Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data, wyd. 3.
 • Osborne D., Gaebler T. (2005). Rządzić inaczej. Poznań: Media Rodzina.
 • Polanyi M. (1958). Personal Knowledge: Towards a post-Critical Philosophy. London: Routledge & Kegan Paul, za: Ł. Mamica (2007) Jednostki badawczo-rozwojowe w polskiej polityce innowacyjnej. Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie.
 • Porter M.E., Stern S. (2003). "The Impact of Location on Global Innovation: Findings from the National Innovative Capacity Index", w: World Economic Forum, The Global Competitiveness Report 2002-2003. New York: Oxford University Press.
 • Romer P.M. (1986). "Increasing Returns and Long-Run Growth", Journal of Political Economy, t. 94, nr 5.
 • Schumpeter J.A. (1939). Business Cycles. A Theoretical, Historical and Statistical Analysis of the Capitalist Process. New York-Toronto-London: McGraw-Hill Book Company.
 • Schumpeter J.A. (1960). Teoria rozwoju gospodarczego. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Smith A. (2007). Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Smith K. (2004). "Measuring Innovation", w: J. Fagerberg, D. Mowery, R. Nelson (red.), The Oxford Handbook of Innovation. Oxford: Oxford University Press.
 • Solow R.M. (1957). "Technical Change and the Aggregate Production Function", The Review of Economics and Statistics, t. 39, nr 3. (sierpień), s. 312-320.
 • Szwedowski S. (1997). "Innowacyjność przedsiębiorstw w okresie transformacji", w: J. Mujżel (red.), Przedsiębiorstwa w procesie transformacji. Warszawa: POLTEXT.
 • Tamowicz P., Szultka S. (2005). Innowacje i gospodarka. Na przekór stereotypom. Gdańsk: Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową.
 • Verspagen B. (1991). "A New Empirical Approach to Catching Up or Falling Behind", Structural Change and Economic Dynamics, t. 2, nr 2.
 • Verspagen B. (2004). Innovation and Economic Growth, w: J. Fagerberg, D. Mowery, R. Nelson (red.), The Oxford Handbook of Innovation. Oxford: Oxford University Press.
 • Zienkowski L. (2003). Wiedza a wzrost gospodarczy. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-a838e9ea-c4e5-4747-9a92-dbcbe9154ca0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.