PL EN


2019 | 2 | 1(3) | 8-29
Article title

Anzelm Lutwak (1877-1942) i jego „Głos”

Authors
Content
Title variants
EN
Anzelm Lutwak (1877-1942) and his “Voice”
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł poświęcony jest twórcy „Głosu Prawa” w 1924 r., cenionemu lwowskiemu adwokatowi Anzelmowi Lutwakowi (1877-1942). Był on człowiekiem typowym dla inteligencji lwowskiej tamtego czasu, przedstawicielem zasymilowanej inteligencji żydowskiej. Choć identyfikował się z polskością, to nie przestał być jednocześnie Żydem. Łączył w sobie podwójną identyfikację, jak wielu mu podobnych, w tym Maurycy Allerhand. Początkowo związany z ruchem syjonistycznym, z czasem związki te rozluźniał na rzecz propagowania idei wolnościowych, solidarnościowych i socjalistycznych. Posiadał wyjątkowe zdolności organizacyjne i twórcze, a jego wnikliwy język niejednokrotnie wybrzmiewał w walce o wolną adwokaturę, równą w całym państwie. To on wymyślił w 1910 r. czasopismo adwokackie „Palestra”, a w 1924 r. założył i redagował do wybuchu wojny „Głos Prawa”, jedno z najważniejszych czasopism prawniczych okresu II RP, którego cechą charakterystyczną był wyraźny ryt autorski – piętno twórcy i redaktora.
EN
Article dedicated to Anzelm Lutwak (1877-1942), the founder of the “Voice of Law” (“Głos Prawa”) and the esteemed barrister from Lwów (now: Lviv). He was a typical person for the Lwów intelligentsia of that period; a representative of assimilated Jewish intelligentsia. Although he identified with the Polish character, he did not stop being a Jew as well. He held a double identity, as many similar to him, which also includes Maurycy Allerhand. At the beginning, he was associated with the Zionism movement, but with the passing of time he reoriented himself towards liberal, solidarity and socialist ideas. He possessed unique organizational and creative abilities, while his perceptive language often echoed in the fight for the independent Bar association, equal in the whole country. It was he who established the barrister’s journal “Palestra” in 1910, and in 1924 set up “The Voice of Law”, one of the more important legal magazines in the Second Republic of Poland, which he edited until the outbreak of war. The magazine’s characteristic feature was an explicit author’s rite – a mark of the founder and the editor.
Contributors
author
 • Zakład Prawa i Polityki Penitencjarnej, Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji, Uniwersytet Warszawski
References
 • Adwokaci Polscy Ojczyźnie, red. Stanisław Mikke, Adam Redzik, Warszawa: NRA 2008, s. 204-205.
 • Almanach i leksykon Żydostwa polskiego, t. II, red. Roman Goldberg, Lwów 1938.
 • Corpus studiosorum Universitatis Iagellonicae in seaculis XVIII-XX, tomus III: 1850/51-1917/18 K-Ł, pod red. Krzysztofa Stopki, Kraków 2009, s. 1046.
 • Friedman Filip, Zagłada Żydów lwowskich, Łódź 1945, s. 33.
 • Hofmokl-Ostrowski Zygmunt, Adwokat i ciernie (rozmyślania), „Forum”, nr 19, listopad 1931.
 • Honigsman Jakub, Zagłada Żydów lwowskich (1941–1944), przekład i opracowanie Adam Redzik, Warszawa, ŻIH 2007.
 • Jaworski Czesław, Redzik Adam, Od „czasopisma poświęconego obronie prawa” do „pisma Adwokatury Polskiej”, „Palestra” 2014, nr 3-4, s. 7-13.
 • Literatura Polsko-Żydowska 1861-1918. Antologia, pod red. Zuzanny Kołodziejskiej-Smagały i Marii Antosik-Pieli, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2017, s. 22-23.
 • Milewski Stanisław, Redzik Adam, Themis i Pheme. Czasopiśmiennictwo prawnicze w Polsce do 1939 r., Warszawa: Iskry 2011, s. 346-357.
 • Polski słownik judaistyczny. Dzieje – kultura – religia – ludzie, t. II, Warszawa 2003.
 • Redzik A., „Głos Prawa”, „Palestry” czy adwokata Anzelma Lutwaka?, „Palestra” 2009, nr 3-4, s. 153-164.
 • Redzik Adam, Lwowskie czasopisma prawnicze w latach 1810 – 1939. Próba systematyzacji, [w:] „Kraków – Lwów. Książki, czasopisma, biblioteki XIX i XX wieku”, t. X, pod red. Haliny Kosętki, Grażyny Wrony i Grzegorza Niecia, Kraków: Księgarnia Akademicka 2011, s. 245-259.
 • Redzik Adam, Poczet redaktorów naczelnych „Palestry”, „Palestra” 2014, nr 9, s. 368–384.
 • Redzik Adam, Czasopisma prawnicze a unifikacja prawa w Polsce międzywojennej, „Studia Iuridica Lublinensia” 2016, vol. XXV, nr 3, s. 797-809.
 • Redzik Adam, Kotliński Tomasz J., Historia Adwokatury, wyd. 4, Warszawa 2018.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a839ffdf-336b-4235-b822-6838782304e4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.