PL EN


2016 | 8(44) | 4 | 97-113
Article title

Rodzicielstwo bliskości według Williama i Marthy Searsów − próba pedagogicznej oceny modelu

Title variants
EN
„Attachment Parenting” According to William and Martha Sears – the Attempt of Pedagogical Model Evaluation
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule poszukuję odpowiedzi na pytanie, czy rodzicielstwo bliskości jest modelem rodzicielstwa optymalnym z punktu widzenia rozwoju psychospołecznego dziecka. Stawiam hipotezę, zgodnie z którą rodzicielstwo bliskości jest modelem rodzicielstwa zapewniającym prawidłowy rozwój psychospołeczny dziecka, jeśli stosujący jego zasady rodzice w pierwszej kolejności kierują się dobrem dziecka, rodzicielską oceną jego możliwości i potrzeb, by to do nich dostosowywać wytyczne sugerowane przez autorów koncepcji rodzicielstwa bliskości, nie zaś odwrotnie. Celem jest zatem przedstawienie koncepcji rodzicielstwa bliskości, opracowanej przez Williama i Marthę Searsów. Za punkt wyjścia uznałam przedstawienie ogólnych założeń teorii przywiązania, której autorzy podkreślają, iż relacja między rodzicem a dzieckiem − już od pierwszych chwil jego życia − stanowi istotny stymulator rozwoju psychospołecznego dziecka. Omawiam również kategorię rodzicielstwa bliskości wraz z jego siedmioma filarami − jako praktyczną odpowiedź na wezwanie do podejmowania opieki i wychowania potomstwa opartych na budowaniu silnej i trwałej więzi rodzica z dzieckiem. Następnie, poddając próbie pedagogicznej oceny modelu rodzicielstwa bliskości, omawiam zarówno jego pozytywne aspekty, jak i te negatywne.
EN
In this article, I am trying to answer the question: is Attachment Parenting an optimal parenting model for child's psychosocial development? I am posing a hypothesis: Attachment Parenting is a parenting model that will assure child's proper psychosocial development providing its parents head for child’s weal in the first instance, they evaluate child’s abilities and needs and customize the Attachment Parenting’s methods to these needs, not the reverse. The aim of this article is to present Attachment Parenting, that was devised by William and Martha Sears. I took presenting the general postulates of attachment theory, which claims that parent-child relation creates a child's psychosocial development, as a starting point. Moreover, I discuss `Attachment Parenting' with its seven ideals as a practical response to an appeal for engaging in care and upbringing of children based on the strong and permanent bond between a parent and a child. Subsequently, I am trying to submit the Attachment Parenting model to pedagogical estimation, discussing its positives and negatives.
Year
Volume
Issue
4
Pages
97-113
Physical description
Contributors
 • doktorantka, Katedra Pedagogiki Rodziny, Instytut Pedagogiki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, marta.samoranska@o2.pl
References
 • Boćwińska-Kiluk B., Jakość przywiązania w relacji matki z dzieckiem jako predyktor występowania zaburzeń więzi u dzieci i dorosłych, w: T. Rostowska, A. Lewandowska-Walter (red.), Małżeństwo i rodzicielstwo a zdrowie, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek 2012.
 • Błasiak A., Oddziaływania wychowawcze w rodzinie. Zagadnienia wybrane, Kraków: Wydawnictwo WAM 2012.
 • Bowlby J., Przywiązanie, Warszawa: PWN 2007.
 • Didierjean-Jouveau C., Nosimy nasze dziecko, Warszawa: Mamania 2010.
 • Didierjean-Jouveau C., Śpimy z dzieckiem, Warszawa: Mamania 2011.
 • Juul J., Nastolatki: Kiedy kończy się wychowanie, Podkowa Leśna: MiND Dariusz Syska 2014.
 • Juul J., Twoja kompetentna rodzina. Nowe drogi wychowania, Pruszków: MiND Dariusz Syska 2011.
 • Juul J., Twoje kompetentne dziecko: dlaczego powinniśmy traktować dzieci poważniej?, Pruszków: MiND Dariusz Syska 2011.
 • Juul J., Zamiast wychowania. O sile relacji z dzieckiem, Podkowa Leśna: MiND Dariusz Syska 2016.
 • Kohn A., Wychowanie bez nagród i kar. Rodzicielstwo bezwarunkowe, Podkowa Leśna: MiND Dariusz Syska 2013.
 • Marchwicki P., Style przywiązania a właściwości tożsamości osobistej młodzieży, Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego 2009.
 • May W., Bezpieczne granice. Dialogowe wyznaczanie granic u dzieci, Płock: Płocki Instytut Wydawniczy 2005.
 • Okoń M., Kolejność urodzenia dziecka a style wychowania i postawy rodzicielskie matek. Praca magisterska napisana pod kierunkiem dr hab. Danuty Opozdy, Lublin 2014, Archiwum BU KUL.
 • Pędziwiatr H., Wczesna relacja matki z dzieckiem jako czynnik ryzyka powstawania zaburzeń psychosomatycznych, w: T. Rostowska, A. Lewandowska-Walter (red.), Małżeństwo i rodzicielstwo a zdrowie, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek 2012.
 • Plopa M., Więzi małżeńskie i rodzinne w perspektywie teorii przywiązania, w: I. Janicka, H. Liberska (red.), Psychologia rodziny, Warszawa: PWN 2015.
 • Plopa M., Więzi w małżeństwie i rodzinie. Metody badań, Kraków: „Impuls” 2007.
 • Płaczek A., Postawy rodzicielskie w kontekście teorii przywiązania, w: S. Bukalski (red.), Teoria przywiązania i jakość więzi, Szczecin: Volumina.pl Daniel Krzanowski 2012.
 • Przetacznikowa M., Włodarski Z., Psychologia wychowawcza, Warszawa: PWN 1981.
 • Rostowski J., Rola stylów przywiązania partnerów w funkcjonowaniu związków romantyczno-małżeńskich, „Rocznik Pedagogiki Rodziny” (Piotrków Trybunalski) 2002, t. 5.
 • Rozmowa przyjaciółek – Moniki Szczepanik i Agnieszki Stein – o dzieciach i rodzicielstwie bliskości, http://dziecisawazne.pl/rodzicielstwo-bliskosci-2/ [dostęp: lipiec 2016].
 • Sears W., Sears M., Księga rodzicielstwa bliskości, Warszawa: Mamania 2013.
 • Stein A., Dziecko z bliska idzie w świat: rodzina-szkoła-relacje, Warszawa: Mamania 2014.
 • Stein A., Dziecko z bliska. Zbuduj szczęśliwą relację, Warszawa: Mamania 2012.
 • Sunderland M., The Science of Parenting, Nowy Jork: Dorling Kindersley 2006.
 • Tryjarska B. (red.), Bliskość w rodzinie. Więzi w dzieciństwie a zaburzenia w dorosłości, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe „Scholar” 2012.
 • Victora C.G., Horta B.L., Loret de Mola Ch., Quevedo L., Tavares Pinheiro R., Gigante D.P., Gonçalves H., Barros F.C., Association between breastfeeding and intelligence, educational attainment, and income at 30 years of age: a prospective birth cohort study from Brazil, „The Lancet Global Health” 3(4), 2015.
 • Wawak-Sobierajska B., Psychologiczne uwarunkowania naturalnego karmienia niemowląt, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 2002.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a83be498-c853-4cb3-b088-97a8e3c9ce9f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.