Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 19 | 1 | 1-8

Article title

The Contribution of Martial Arts to Moral Development

Content

Title variants

PL
Wkład sztuk walki w rozwój moralny

Languages of publication

Abstracts

EN
Background. Martial arts are safe educational activities. An integral aspect of martial arts is the development of the participants’ moral approach to the self and to others. However, not all contemporary martial arts clubs take moral cultivation as important, which diminishes their potential. Problem and Aim. The paper presents various ways of cultivation of morality in the practice of martial arts. Methods. We employ the philosophical method of logical argumentation and description of various moral strategies within martial arts, together with an analysis and discussion of relevant literature. Results. The central aspects of moral development in the martial arts were considered in regard to the following themes: the ethos of the martial arts community; rules and Codes of Conduct as expressions of the martial arts community; martial arts etiquette; the importance of the example set by the teacher (Master); ways in which the acquisition of martial techniques can influence our moral development; the role of meditation in humanistic and moral education. Conclusion. A better understanding of the cultivation of morality in martial arts makes it possible to identify and nurture those moral strategies and practices that make the martial arts a suitable and rich means of moral development and moral education.
PL
Tło. Sztuki walki to bezpieczny rodzaj działalności edukacyjnej. Integralnym aspektem sztuk walki jest rozwój moralnego podejścia uczestników do siebie i innych. Jednak nie wszystkie współczesne kluby sztuk walki traktują kształtowanie postawy moralnej, jako ważny element, co zmniejsza ich potencjał. Problem i cel. W pracy przedstawiono różne sposoby kształtowania postawy moralnej w praktyce sztuk walki. Metody. Autorzy zastosowali filozoficzną metodę logicznej argumentacji i opisu różnych strategii moralnych w sztukach walki, wraz z analizą i omówieniem odpowiedniej literatury. Wyniki. Główne aspekty rozwoju moralnego w sztukach walki zostały rozważone w odniesieniu do następujących tematów: etos społeczności sztuk walki; zasady i kodeksy postępowania, jako wyrażenia społeczności sztuk walki; etykieta sztuk walki; znaczenie przykładu dawanego przez nauczyciela (Mistrza); sposoby, w których nabywanie technik walki może wpływać na nasz rozwój moralny; rola medytacji w edukacji humanistycznej i moralnej. Wniosek. Lepsze zrozumienie kultywowania postawy moralnej w sztukach walki pozwala zidentyfikować i pielęgnować te moralne strategie i praktyki, które czynią sztuki walki odpowiednimi i bogatymi środkami rozwoju moralnego oraz edukacji moralnej.

Year

Volume

19

Issue

1

Pages

1-8

Physical description

Contributors

  • Charles University, Prague (Czech Republic)
author
  • Charles University, Prague (Czech Republic)
author
  • Charles University, Prague (Czech Republic)

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-a83c7745-9d77-4220-a853-addf48541ce5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.