PL EN


2010 | 70 | 83-92
Article title

"The Night Journey" – „gra” Billa Violi w poszukiwaniu nowych przestrzeni

Authors
Title variants
EN
"The Night Journey": Bill Viola's Game in Search for a New Spaces
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
We wstępie artykułu Pitrus zaznacza, że sztuka wideo od początków swego istnienia starała się zdefiniować przestrzeń nieco inaczej niż kino. Wynikało to m.in. z intencji samych twórców, pragnących podkreślić odrębność środków wyrazu nowego medium, ale też z czynników obiektywnych: w sztuce wideo (inaczej niż w kinie) odbiorca nie tylko obcował z przestrzenią kadru, ale widział też urządzenie. Ponadto film – w klasycznym rozumieniu – montowany był liniowo, jako sekwencja ujęć, natomiast wideo dawało sposobność wykorzystania m.in. strategii mise-en-page. Owa ambiwalencja kwestii przestrzeni w sztuce wideo jest też widoczna w twórczości Billa Violi. Pitrus charakteryzuje wybrane prace artysty oraz jego instalacje o charakterze immersywnym, ale przede wszystkim skupia się na interaktywnym projekcie "The Night Journey", którym Viola po raz pierwszy nawiązał do technologii stosowanych w grach wideo. Projekt ten nie tylko wykorzystuje stworzoną dla gier platformę technologiczną, ale też mechanikę typową dla tego rodzaju rozrywki. Pitrus przeprowadza szczegółową analizę projektu, właściwych mu możliwości nawigowania i interaktywnego odbioru. Zauważa również, że "The Night Journey" w istocie skupia się na immersji i dekonstruuje mechanikę klasycznej rozgrywki.
EN
In the introduction, Pitrus notes that video art always defined space in a slightly different way than it is defined in cinema. This was a result of the artists’ intentions, wishing to highlight the distinctiveness of the means of expression of new medium, and objective factors in video art: unlike in the cinema the viewer saw not only the movie frame, but also the machine. Additionally, film, in the traditional sense, was edited linearly, as a sequence of shots, while video art was an opportunity for the use of the strategy of mise-en-page. The ambivalence in terms of use and understanding of space in video art is also present in the work of Bill Viola. Pitrus analyses a selection of Viola’s works and immersive video installations, but he concentrates on the interactive project "The Night Journey", in which Viola, for the first time, referred to the technology used in video games. The project uses technology platform created for games, and mechanics typical for this type of entertainment. Pitrus considers the project, particularly concentrating on navigation and the possibility of interaction. He notices that "The Night Journey" focuses on immersion and deconstructs the mechanics of classic entertainment.
Keywords
EN
Year
Issue
70
Pages
83-92
Physical description
Contributors
  • Instytut Sztuk Audiowizualnych, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Uniwersytet Jagielloński
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a83cf5a9-ec85-444c-93c9-f191b19f790a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.