PL EN


2018 | 3 (374) | 184-196
Article title

Preferencje konsumentów wobec atrybutów produktów żywnościowych

Content
Title variants
EN
Consumer Preferences towards Food Products’ Attributes
RU
Предпочтения потребителей по отношению к атрибутам продуктов питания
Languages of publication
Abstracts
PL
W artykule uwzględniono założenia dotyczące procesu kształtowania preferencji konsumenta i jego wyboru, w którym postrzeganie produktu jest wynikiem zidentyfikowanych oczekiwanych, doświadczonych i opartych na zaufaniu atrybutów. Głównym celem badań było wyznaczenie sensorycznych i symbolicznych atrybutów czekolady mlecznej uwzględnianych w procesie decyzyjnym przez badanych konsumentów. W badaniach podjęto próbę zaprezentowania znaczenia degustacji w określeniu pożądanych cech sensorycznych produktu, dokonano identyfikacji znaczenia marki w ocenie cech badanych różnych marek czekolad mlecznych. Wyniki badań umożliwiły diagnozę opinii konsumentów na temat znaczenia cech technologicznych i rynkowych czekolad mlecznych, które determinowały podjęcie decyzji o ich wyborze. Atrybuty technologiczne czekolady ważne w procesie zakupu to zawartość i technologia pozyskiwania kakao. Atrybuty symboliczne to cena i marka. Degustacja wpływa na ocenę atrybutów sensorycznych i instrumentalnych wybieranych przez konsumentów czekolad mlecznych.
EN
The article includes assumptions regarding the process of shaping consumer preferences and their choice, in which the perception of the product is a result of identified expected, experienced and trust-based attributes. The main objective of the research was to determine the sensory and symbolic attributes of food products included in the decision-making process of consumers and to determine the usefulness of these attributes in the case of milk chocolate. The research attempts to present the importance of tasting in determining the desired sensory characteristics of the product, and the importance of the brand in the assessment of the characteristics of different milk chocolate brands was identified. The results of the research enabled the diagnosis of consumers’ opinions on the importance of technological and market characteristics of milk chocolates determined the decision on their choice. The chocolate technological attributes that are important in the purchase process are the cocoa harvesting content and technology. The symbolic attributes are price and brand. The tasting affects the assessment of the sensory and instrumental attributes chosen by consumers of milk chocolates.
RU
В статье учли предпосылки, касающиеся процесса формирования предпочтений потребителя и его выбора, в котором восприятие продукта представляет собой итог выявленных ожидаемых, воспринятых и основанных на доверии атрибутов. Основная цель изучения – определить сенсорные и символические атрибуты молочного шоколада, учитываемые в процессе принятия решений обследуемыми потребителями. В изучении предприняли попытку представить значение дегустации в определении желательных сенсорных свойств продукта, выявили значение марки в оценке свойств обследуемых разных марок молочного шоколада. Результаты изучения дали возможность поставить диагноз мнений потребителей о значении технологических и рыночных свойств молочного шоколада, которые предопределяли принятие решения о его выборе. Технологические атрибуты шоколада важные в процессе покупки – содержимое и технология получения какао. Символические атрибуты – цена и марка. Дегустация влияет на оценку сенсорных и инструментальных атрибутов выбираемого потребителями молочного шоколада.
Year
Issue
Pages
184-196
Physical description
Contributors
References
 • Baruk A.I., Białoskurski S. (2015), Wybrane determinanty wizerunku produktu spożywczego, „Żywność. Nauka. Technologia. Jakość”, nr 3(100).
 • Bárcenas P., Pérez de San Román R., Pérez Elortondo F.J., Albisu M. (2001), Consumer preference structures for traditional Spanish cheeses and their relationship with sensory properties, “Food Quality and Preference”, No. 12(4).
 • Bello Acebrón L., Calvo Dopico D. (2000), The importance of intrinsic and extrinsic cues to expected and experienced quality: An empirical application for beef, ”Food Quality and Preference”, No. 11.
 • Cheng H.W., Clarke A.D., Heymann H. (1990), Influence of selected marketing factors on consumer response to restructured beef steaks: a conjoint analysis, ”Journal of Sensory Studies”, No. 4.
 • Deliza R., MacFie H.J.H. (1996), The generation of sensory expectations by external cues and its effect on sensory perception and hedonic ratings, “Journal of Sensory Studies”, No. 11(2).
 • Górska-Warsewicz H. (2003), Jakość produktów żywnościowych w opinii konsumentów, „Przemysł Spożywczy”, nr 2.
 • Górska-Warsewicz H. (2005), Znaczenie marki w konsumenckich decyzjach wyboru czekolad, batonów i wafelków na rynku warszawskim. Efektywność zarządzania marketingowego, WydawnictwoSGGW, Warszawa.
 • Górska-Warsewicz H. (2006), Postrzeganie jakości produktów w kontekście postrzegania jakości marki, „Przemysł Spożywczy”, nr 2.
 • Grunert K.G. (1997), What’s in a steak? A cross-cultural study on the quality perception of beef, “Food Quality and Preference”, No. 8(3).
 • Grzybowska-Brzezińska M. (2013), Preferencje konsumentów w kształtowaniu atrybutów produktu żywnościowego, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn.
 • Grzybowska-Brzezińska M., Klepacka J. (2015), Percepcja atrybutów produktu żywności tradycyjnej, „Handel Wewnętrzny”, nr 3(356).
 • Helgesen H., Solheim R., Næs T. (1998), Consumer purchase probability of dry fermented lamb sausages, “Food Quality and Preference”, No. 9(5).
 • Jeżewska-Zychowicz M., Jeznach M., Kosicka-Gębska M. (2012), Zainteresowanie konsumentów słodyczami funkcjonalnymi a ich preferencje, „Żywność. Nauka. Technologia. Jakość”, nr 3(82).
 • Lähteenmaki L., Tuorila H. (1995), Consistency of liking and appropriateness ratings and relation to consumption in a product test of ice-cream, ”Appetite” , No. 25.
 • Loosschider G.H., Rosbergen E., Vriens M., Wittink D.R. (1997), Pitrorial stimuli in conjoint analysis – to support product styling decisions, ”Journal of the Marketing Research Society”, No. 37(1).
 • Olejniczak T.(2014), Proces zakupu nowego produktu na rynku produktów żywnościowych. Zarządzanie produktem, „Zeszyty Naukowe UE w Poznaniu”, nr 154.
 • Poulsen C.S., Juhl H.J., Kristensen K., Bech A.C., Engelund E. (1996), Quality guidance and quality formation, “Food Quality and Preference”, No. 7(2).
 • Steenkamp J.B.E.M., van Trijp J.C.M. (1996), Quality guidance: A consumer-based approach to food quality improvement using partial least squares, ”European Review of Agricultural Economics”, No. 23.
 • Tuorila H., Huotilainen A., Lähteenmaki L., Ollila S., Tuomi-Nurmi S., Urala N. (2008), Comparison of affective rating scales and their relationship to variables reflecting food consumption, ”Food Quality and Preference”, No. 19.
 • Urbanek G. (2000), Składniki kapitału marki, „Marketing i Rynek”, nr 6.
 • Vickers Z.M. (1993), Incorporating tasting into a conjoint analysis of taste, health claim, price and brand for purchasing strawberry yogurt, ”Journal of Sensory Studies”, No. 8.
 • Vriens M., Loosschilder G.H., Rosbergen E., Wittink D.R. (1998), Verbal versus realistic pictorial representation in conjoint analysis with design attributes,”Journal of Product Innovation Management”, No. 15.
 • Wanat T. (2010), Atrybuty produktu a konstruowanie preferencji przez nabywców, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 • Wansink B. (2003), Measuring consumer response to food products: sensory tests that predict consumer acceptance, ”Food and Quality Preference”, No. 14.
 • Wierenga B. (1983), Model and measurement methodology for the analysis of consumer choice of Food Products, “Ernahrungs-Umschau”, No. 30 (Suppl. 2).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a8504e98-1938-465c-90b9-0b788322c426
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.