PL EN


2018 | 5 (376) | 90-100
Article title

Doświadczenia polskich przedsiębiorstw handlowych w ekspansji na rynki zagraniczne

Content
Title variants
EN
Experiences of Polish Retailers in Foreign Market Entry Strategies
RU
Опыт польских торговых предприятий в экспансии на зарубежные рынки
Languages of publication
PL EN RU
Abstracts
PL
W artykule analizie poddano proces ekspansji zagranicznej polskich przedsiębiorstw handlowych (z dominującym kapitałem polskim) działających na rynku FMCG, które posiadają własną sieć punktów sprzedaży detalicznej, prowadzonych pod marką własną. Przyjętą metodą badawczą jest studium przypadku. W artykule zaprezentowano wybrane wyniki szerszych badań, których celem głównym jest konceptualizacja uwarunkowań internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw handlowych oraz skatalogowanie korzyści ekspansji i czynników ograniczających dalszy jej rozwój. W artykule poddano weryfikacji hipotezy o korzyściach skali jako krytycznym czynniku powodzenia na rynku zagranicznym w handlu detalicznym, niedocenieniu siły konkurencji na rynkach goszczących oraz o niedostosowaniu modelu biznesowego do warunków rynków, na których prowadzona jest ekspansja zagraniczna. Wyniki przeprowadzonych badań polskich przedsiębiorstw handlowych pozwalają wnioskować o niepowodzeniu wejścia na rynki zagraniczne w modelu tworzenia i prowadzenia własnych sieci sklepów.
EN
The article is focused on the process of international expansion of Polish retailers operating in the FMCG market. The research sample covered Polish retailers that have opened store chains abroad under their own brand. The case study method is used. The article presents the selected results of a broader research project, the main goal of which is to conceptualise the internationalisation of Polish retailers and to analyse the benefits of expansion and factors limiting its further development. There are three research hypotheses in the article: about the economies of scale as a critical factor in the success of foreign market in retail, underestimating competition in host markets, and maladjustment of the business model to the conditions of markets where foreign expansion is carried out. The results of conducted surveys of Polish retailers allow concluding on the failure of market entry strategies in the model of opening own store chains.
RU
В статье провели анализ процесса зарубежной экспансии польских тор- говых предприятий (с доминирующим польским капиталом), действующих на рынке FMCG, которые располагают собственной сетью точек розничной продажи, осуществляющих свою деятельность под собственной маркой. Принятый исследовательский метод – анализ конкретного случая. В статье представили избранные результаты более широких исследований, основной целью которых является концептуализация обусловленностей интернацио- нализации польских торговых предприятий и составление каталога выгод от экспансии и факторов, ограничивающих ее дальнейшее развитие. В статье провели верификацию гипотезы об эффекте масштаба в качестве основного фактора успеха на зарубежном рынке в розничной торговле, не- дооценивании силы конкурентов на принимающих рынках, а также о непри- способлении бизнес-модели к условиям рынков, на которых осуществляется зарубежная экспансия. Результаты проведенных обследований польских тор- говых предприятий позволяют сделать вывод о неудаче с выходом на зарубеж- ные рынки в модели создания и осуществления деятельности собственных сетей магазинов.
Year
Issue
Pages
90-100
Physical description
Contributors
References
 • Alexander N., Doherty A.M. (2009), International retailing, Oxford University Press, Oxford.
 • Alexander N., Rhodes M., Myers H. (2007), International market selection: measuring actions instead of intentions, “Journal of Services Marketing”, Vol. 21, No. 6.
 • Borusiak B. (2006), Przyczyny niepowodzenia procesu internacjonalizacji przedsiębiorstw handlu detalicznego, „Handel Wewnętrzny”, nr 1.
 • Borusiak B. (2004), Skala działania jako czynnik konkurencyjności przedsiębiorstwa handlowego, „Handel Wewnętrzny”, nr 4-5.
 • Borusiak B. (2012), Ryzyko internacjonalizacji przedsiębiorstwa handlu detalicznego, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu”, nr 235.
 • Burt S. (1993), Temporal trends in the internationalisation of British retailing, International Review of Retail, “Distribution and Consumer Research”, Vol. 3, No. 4.
 • Grzesiuk A. (2017), Polskie sieci handlowe w procesie internacjonalizacji. Studium przypadku CCC, (w:) Handel wewnętrzny w Polsce w latach 2012-2017, Raporty, IBRKK, Warszawa.
 • Hollander S. (1970), Multinational Retailing, Michigan State University, East Lansing, MI.
 • Hutchinson K., Quinn B., Alexander N. (2006), SME retailer internationalization: Case study evidence from British retailers, “International Marketing Review”, Vol. 23, No. 1.
 • Hutchinson K., Quinn B., Alexander N., Doherty A.-M. (2007), Understanding SMEs decisions to internationalise: Qualitative evidence from the retail sector, “Journal of International Marketing”, Vol. 15, No. 3.
 • Kacker M. (1985), Transatlantic Trends in Retailing, Quorum, Westport, CT.
 • Karasiewicz G., Trojanowski M. (2016), Transformacja w polskim handlu detalicznym – identyfikacja i analiza faz transformacji, „Handel Wewnętrzny”, nr 2(361).
 • Maleszyk E., Pokorska B. (2005), Uwarunkowania i kierunki internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw handlowych, (w:) Karwowski J. (red.), Polski konsument i przedsiębiorstwo na jednolitym europejskim rynku, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.
 • Maleszyk E. (2007), Internacjonalizacja polskich przedsiębiorstw handlowych, „Gospodarka Narodowa”, nr 9.
 • Palmer M., Quinn B. (2001), The strategic role of investment banks in the retailer internationalisation process: Is this venture marketing?, „European Journal of Marketing”, Vol. 37, No. 10.
 • Redan SA (2016), Jednostkowe sprawozdanie finansowe 2016, http://www.redan.com.pl/wp-content/uploads/2017/03/Jednostkowe-Sprawozdanie-Finansowe-2016-Redan-SA.pdf [dostęp: 15.10.2017].
 • Salmon W.J., Tordjman A. (1989), The internationalization of retailing, “International Journal of Retailing”, Vol. 4, No. 2.
 • Sławińska M. (2008), Strategie internacjonalizacji przedsiębiorstw handlowych, (w:) Dworzecki Z., Romanowska M. (red.), Strategie przedsiębiorstw w otoczeniu globalnym, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.
 • Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej REDAN w 2016 roku (2016), http://www.redan.com.pl/wp-content/uploads/2017/03/Sprawozdanie-Zarz%C4%85du-zdzia% C5%82ano%C5%9Bci-GK-Redan-i-Redan-SA.pdf [dostęp: 15.10.2017].
 • Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Redan w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 (2010), http://www.redan.com.pl/wp-content/uploads/2016/01/Sprawozdanie_z_dzialalnosci_GK_Redan_na_2010_r.pdf [dostęp: 15.10.2017].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a85dd896-1073-42b5-8f15-42ea2d201a98
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.