PL EN


2014 | 35 | 4 | 47-56
Article title

René Girard’s concept of mimetic desire, scapegoat mechanism and biblical demystification

Content
Title variants
PL
Pragnienie mimetyczne, mechanizm kozła ofiarnego i biblijna demistyfikacja w myśli René Girarda
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł przedstawia koncepcję pragnienia mimetycznego, przemocy i religii w ujęciu René Girarda. Stanowi również próbę wyjaśnienia podstawowych pojęć jego antropologii (mimesis, mechanizm kozła ofiarnego czy biblijna demistyfikacja) oraz umieszczenia ich w kontekście prac innych filozofów takich jak Hobbes, Freud, Durkheim czy Nietzsche. Praca zaczyna się od wprowadzenia do szeroko dyskutowanego problemu pragnienia mimetycznego. Ukazuje teorie mimetyczną Girarda jako teorię konfliktu. Następnie analizuje, jak w mimetycznej rywalizacji rodzi się przemoc. W ten sposób artykuł zmierza w kierunku omówienia mechanizmu kozła ofiarnego oraz relacji, jaka zachodzi pomiędzy przemocą a sacrum w społeczeństwach pierwotnych. Następnie rozpatruje ideę biblijnej demistyfikacji mimesis i ofiary zastępczej.
EN
This article provides an overview of René Girard’s concept of mimetic desire, scapegoat mechanism and biblical demystification. It also attempts to explain the basic notions of his anthropology and to contextualize them in relation to the conceptions of philosophers like Freud, Durkheim and Nietzsche. The paper starts with an introduction to the widely discussed problem of mimetic desire. It sees Girard’s mimetic theory as a theory of conflict. Then, it analyzes how violence emerges through mimetic rivalry. From that point, the essay moves to discuss the scapegoat mechanism and the relation between violence and the sacred in archaic societies. Finally, it examines the conception of Judeo-Christian demystification of mimesis and surrogate victim.
Year
Volume
35
Issue
4
Pages
47-56
Physical description
Dates
published
2014-11-30
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a85f198c-01d0-4d21-aa33-fd4661f6cb02
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.