PL EN


Journal
2014 | 3 | 243-252
Article title

Wpływ rehabilitacji na stan funkcjonalny oraz dolegliwości bólowe pacjentów z zespołem przeciążeniowym kręgosłupa

Content
Title variants
EN
The influence of rehabilitation on the functional status and pain in patients with spinal overload syndrome
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Wstęp: Dolegliwości bólowe odcinka lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa ze względu na powszechność występowania stanowią coraz większy problem społeczny i obecnie uważane są za chorobę cywilizacyjną. Na ich występowanie wpływają najczęściej sumujące się przeciążenia kręgosłupa, które mogą być związane m.in. z charakterem wykonywanej pracy, środowiskiem oraz trybem życia. Cel: Celem badań była ocena wpływu rehabilitacji na stopień funkcjonowania oraz dolegliwości bólowe pacjentów z diagnozą zespołu przeciążeniowego odcinka lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa. W analizie uwzględniono środowisko życia oraz charakter wykonywanej pracy zawodowej. Materiał i metody: Badaniem objęto 50 osób z zaawansowanymi dolegliwościami bólowymi odcinka lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa, zamieszkujących w środowisku wiejskim, które w procesie leczenia korzystały z rehabilitacji. Wśród badanych znalazły się osoby wykonujące pracę fizyczną lub umysłową. Stopień niesprawności oraz odczucia bólowe zostały określone przy pomocy kwestionariusza Oswestry oraz skali Laitinena. Wyniki: Postępowanie rehabilitacyjne wpłynęło korzystnie na poprawę funkcjonowania i złagodzenia odczuwania bólu osób z zespołem przeciążeniowym kręgosłupa lędźwiowo– krzyżowego. Zaobserwowano, iż mimo korzystnego wpływu terapii, osoby pracujące fizycznie osiągały gorsze rezultaty zarówno przed, jak i po okresie rehabilitacji w porównaniu z pracownikami umysłowymi. Wnioski: Fizyczny charakter pracy jest istotnym czynnikiem powstania zmian przeciążeniowych dolnego odcinka kręgosłupa i wystąpienia dolegliwości bólowych.
EN
Introduction: Lumbosacral pain is becoming an increasing social problem due to its prevalence and is currently believed to be a lifestyle disease. Its occurrence is most frequently affected by accumulating spinal overload which may be related inter alia to work, environment and lifestyle. Aim: The aim of this study was to evaluate the effect of rehabilitation on the functional status and perception of pain in patients with diagnosed lumbosacral overload syndrome. The analysis took into consideration the living environment and the kind of work. Material and methods: The study included 50 people with advanced lumbosacral pain, who lived in rural areas and in course of their treatment attended rehabilitation. The respondents were both white and blue collar workers. Degree of disability and pain sensations were determined with the Oswestry questionnaire and the Laitinen scale. Results: Rehabilitation had a positive impact on improving the functional status and alleviated pain sensation in people with lumbosacral overload syndrome. It has been observed that in spite of beneficial effects of treatment, people working physically achieved worse results both before and after rehabilitation compared to white-collar workers. Conclusions: The physical character of work is an important factor in developing lower back overload and pain.
Journal
Year
Issue
3
Pages
243-252
Physical description
Contributors
  • Instytut Fizjoterapii Wydziału Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego
  • Instytut Fizjoterapii Wydziału Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego
  • Szpital Wojewódzki nr 2 w Rzeszowie, Oddział Rehabilitacji
  • Instytut Fizjoterapii Wydziału Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego
  • Instytut Fizjoterapii Wydziału Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego
  • Instytut Fizjoterapii Wydziału Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego
  • Instytut Fizjoterapii Wydziału Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a85f52b5-6820-4f72-8353-fc3acc3234fc
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.