PL EN


2016 | 43 | 3(504) | 13-18
Article title

TRENER PRACY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ JAKO PODSTAWOWA INSTYTUCJA SYSTEMU ZATRUDNIENIA WSPOMAGANEGO

Authors
Selected contents from this journal
Title variants
DISABLED PEOPLE’S JOB COACH AS PRIMARY INSTITUTION OF SUPPORTED EMPLOYMENT SYSTEM
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Supported employment is provide support for people with disabilities and other groups at risk of exclusion in obtaining and maintaining pay employment in the open labor market. Basic principles of this system are: individual approach to disabled person and his empowerment, respect to his dignity, availability and confidentiality of services. Job coach profession is principle form of socioprofessional activation in supported employment system. Its essence is to enable the disabled to obtain suitable employment and adaptation in the workplace. Personal features which candidates for job coaches should possess are mainly communicat­ing skills, availability, cooperation ability and patience. Procedure of this form of activation consists of multiple stages starting from recruitment, creation of further action plan, assistance in obtaining employ­ment and adaptation, to monitoring further employee’s situation.
PL
Zatrudnienie wspomagane polega na zapewnieniu wsparcia osobom niepełnosprawnym lub innym grupom zagrożonym wykluczeniem w uzyskaniu i utrzymaniu płat­ego zatrudnienia na otwartym rynku pracy. Głównymi zasadami tego systemu są: indywidualne podejście do niepełnosprawnego i jego upodmiotowienie, poszanowanie jego godności oraz dostępność i poufność usług. Zawód trenera pracy osoby niepełnosprawnej jest jedną z podstawowych instytucji funkcjonujących w tym systemie aktywizacji społeczno-zawodowej. Jego istotą jest umożliwienie niepełnosprawnemu uzyskania stosownego zatrudnienia i adaptacja w miejscu pracy. Cechy osobowe, jakimi powinien wykazywać się kandydat na trenera pracy, to głównie kontaktowość, dyspozycyjność, zdolność współpracy i cierpliwość. Procedura tej formy aktywizacji składa się z wielu etapów, poczynając od rekrutacji, stworzenia planu działań, wsparcia w uzyskaniu pracy i adaptacji, aż do monitoringu dalszej sytuacji pracownika.
Year
Volume
43
Issue
Pages
13-18
Physical description
Contributors
author
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
References
 • Asysta rodzinna i trening pracy, PCPR w Lesznie, [online], http://pcprleszno.pl/asysta_rodzinna.php [dostęp 23.07.2014].
 • Cytowska B., Wołowicz-Ruszkowska A. (2013), Trener pracy. Dokument uwzględniający wiedzę zastaną na temat funkcjonowania trenera pracy, na podstawie polskich i zagranicznych opracowań, wyd. 1, Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych, Warszawa.
 • Dubanik J., Fiedorowicz M., Gawry­luk M., Gemza I., Gorący M., Kornaszewska-Antoniuk Ł., Skalska K., Zakrzewska M., Żydok P., Cygan M., Podręcznik zatrudnienia wspomaganego, [online], s. 5–6, http://eudajmonia.pl/projekty/aktualne/zatrudnienie-wspomagane/?projectAction=download [dostęp 21.07.2014].
 • Garbat M. (2014), Rehabilitacja zawodowa oraz zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami w XX i XXI wieku, „Niepełnosprawność – zagadnienia, problemy, rozwiązania”, nr 2/(11), s. 130–149.
 • Gorący M., Rola pracodawcy w procesie aktywizacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych – skuteczne rozwiązania, [online], s. 14, http://www.centrumngo.pl/attachments/article/44/M.Gor%C4%85cy_pdf [dostęp 20.07.2014].
 • „HEJ KONIKU!”. Projekt „Trener pracy”. „Aktywni na rynku pracy – TRENER PRACY narzędziem wyrównywania szans osób niepełnosprawnych”, Fundacja Pomocy Młodzieży i Dzieciom Niepełnosprawnym, [online], http://www.hejkoniku.org.pl/PROJEKT-TRENER-PRACY,9,pr,26,j,1.html [dostęp 27.08.2014].
 • Kirenko J., Sarzyńska E. (2010), Bezrobocie. Niepełnosprawność. Potrzeby, wyd. 1, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Lublin.
 • Kryńska E., Pater K. (2013), Projekt zatrudnienie osób niepełnosprawnych – perspektywywzrostu. Raport syntetyczny, [online], s. 142, Warszawa, http://www.watchdogpfron.pl/wp-content/uploads/2014/02/Pater-Zatrudnienie_osob_niepelnosprawnych.pdf [dostęp 24.07.2014].
 • Kukla D., Duda W., Czerw-Bajer M. (2011), Osoby niepełnosprawne w systemie edukacji i poradnictwa zawodowego, wyd. 1, Difin, Warszawa.
 • Majewski T. (1999), Systemy rehabilitacji zawodowej w krajach Europy Zachodniej, wyd. 1, Krajowa Izba Gospodarczo-Rehabilitacyjna, Warszawa.
 • Majewski T. (2006), Zatrudnienie wspomagane osób niepełnosprawnych, wyd. 1, Krajowa Izba Gospodarczo-Rehabilitacyjna, Warszawa.
 • Majewski T. (2011), Międzynarodowe doświadczenia w zakresie zatrudniania wspomaganego osób niepełnosprawnych, w: Zatrudnienie wspomagane. Materiały konferencyjne, Boguszewska K., Dunaj M., Dziurla R., Fiedorowicz M., Majewski T., Oleksiak E., Rymsza A., Woźniak-Szymańska A., Zakrzewska M., Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, Warszawa.
 • Majewski T. (2011), Poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy dla osób niepełnosprawnych. Poradnik dla urzędów pracy, wyd. 1, Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, Warszawa.
 • Materiał informacyjny trener, PFRON, [online], http://www.pfron.org.pl/ftp/dokumenty/Programy_celowe/Trener_pracy/material_informacyjny_trener.doc [dostęp 02.08.2014].
 • Pilotażowy program „Aktywny samorząd”, PFRON, [online], http://www.pfron.org.pl/pl/programy-i-zadania-pfr/aktywny-samorzad/1644,Pilotazowy-program-Aktywny-samorzad.html [dostęp 30.08.2014].
 • Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych (2013), Europejska Unia Zatrudnienia Wspoma­ganego. Broszura informa­cyjna i standardy jakości, Warszawa, s. 9, [online], http://www.trenerpracy.eu/wp-content/uploads/europejska-unia-zatrudnienia-wspomaganego-broszurainformacyjna-i-standardy-jakosci.pdf [dostęp 21.07.2014].
 • Raport z badania funkcjonujących modeli świadczenia usług przez trenera pracy, [online], s. 40, http://www.watchdogpfron.pl/wp-content/uploads/2014/02/raport-z-badania-funkcjonujacych-modeliswiadczenia-uslug-przez-trenera-pracy.pdf [dostęp 19.07.2014].
 • Raszeja-Ossowska I., Witryna Wiejska. Wsparcie dla aktywnych społeczności lokalnych, Asystent osoby niepełnosprawnej, [online], http://ww.org.pl/strona-glowna/poradniki/item/27471-asystentosoby-niepelnosprawnej [dostęp 05.08.2014].
 • Stanisławski P., Nie ma odwrotu od usług asystenckich, [online], http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/11716?print_doc_id=22336 [dostęp 02.08.2014].
 • Szostak B. (2013), Europejska Unia Zatrudnienia Wspomaganego. Zbiór praktycznych wskazówek, [online], Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych, Warszawa.
 • Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w: Trener pracy, PFRON, [online], http://www.trenerpracy.eu/aktualnosci/pytania-i-odpowiedzi [dostęp 21.07.2014].
 • Trener pracy, PFRON, [online], https://www.pfron.org.pl/pl/programy-izadania-pfr/trener-pracy/92,SpistresciprogramuTrenerpracy.html [dostęp 28.07.2014].
 • Wołowicz-Ruszkowska A. (2012), Wsparcie osób z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym (w tym z zespołem Downa i/lub z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz głębokim stopniem upośledzenia umysłowego – podręcznik dobrych praktyk, wyd. 1, PFRON, Warszawa: Zakrzewska M., Człowiek – najlepsza inwestycja!. Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Zatrudnienie wspomagane, [online], http://www.trenerpracy.eu/wp-content/uploads/prezentacja-zatrudnienie-wspomagane-w-ramachprojektu-trener-pracy-jako-sposob-na-zwiekszenie-zatrudnienia-osob-niepelnosprawnych-.pdf [dostęp 03.08.2014].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a8663746-f428-41b8-ac2e-03f7da4d0e5e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.