PL EN


2014 | 14/1 | 263-275
Article title

Niewykorzystany potencjał europejskiego dialogu społecznego

Content
Title variants
EN
The untapped potential of the european social dialogue
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Europejski dialog społeczny jest zjawiskiem nierozerwalnie związanym z procesem integracji europejskiej. Jego natura jest inna od specyfiki klasycznych rokowań zbiorowych. Ma on ze swojej istoty charakter o wiele bardziej polityczny – powiązany jest z aktywnością Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego. Jakość i ilość porozumień zawieranych w ramach europejskiego dialogu społecznego nie jest satysfakcjonująca. Wynika to z rosnącego oporu europejskiego biznesu przeciwko podejmowaniu działań, które potencjalnie mogłyby przyczynić się do budowania unijnego sytemu stosunków przemysłowych. Zdaniem autorów związki zawodowe w Europie stoją przed dylematem wynikającym z postrzegania przez ich członków tożsamości europejskiej jako podrzędnej wobec tożsamości krajowej. Ponieważ coraz większa liczba decyzji, które kształtują realia polityki społecznej i gospodarczej, zapada w Brukseli, kwestią kluczową jest tworzenie wspólnego, silnego ponadnarodowego głosu pracowników.
EN
The European social dialogue (EDS) constitutes a phenomenon closely connected to the process of European integration. Its nature is different from the classic idea of collective bargaining. It is much more political - related to the activity of the European Commission and the European Parliament. One can say that the quality and quantity of agreements concluded within the EDS is not satisfactory. This is due to the increasing resistance of European business against taking action that could potentially lead to the development of the EU’s industrial relations system. According to the authors’ point of view - trade unions in Europe are facing a serious dilemma arising from the fact that their members see European identity as being subordinate to the national identity. As a growing number of decisions that actually shape the realities of social and economic policy are taken in Brussels - a key issue is to create a joint, strong and transnational voice of European workers.
Year
Volume
Pages
263-275
Physical description
References
 • Adamczyk S., Dylematy europejskiego dialogu społecznego, „Monitor Prawa Pracy” 2011, nr 11.
 • Adamczyk S., Surdykowska B., Ponadnarodowe układy ramowe jako próba odpowiedzi związków zawodowych na wyzwania globalizacji, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2012, nr 1.
 • Adamczyk S., Surdykowska B., Związki zawodowe a rozwój partycypacji w przedsiębiorstwach ponadnarodowych,„Forum Prawnicze” 2012, nr 6(14).
 • Bercusson B., Social Dialog, “Centre of International Studies Paper” 2005, nr 7.
 • Biagi M., The Role of Social Partners in Europe: From Dialogue to Partnership, “Comparative Labour Law and Policy Journal” 1999, nr 20 (3).
 • Bogg A., Dukes R., The European social dialogue: from autonomy to here, [w:] N. Countouris, M. Freedland, (red.), Resocialising Europe in a time of crisis, Cambridge 2013.
 • Degryse Ch., European Social Dialogue: State of Play and Prospects, Brussels 2011.
 • Falkner G., EU Social Policy in 1990s – Toward a Corporatist Policy Community, London1998.
 • Florek L., Europejskie prawo pracy, Warszawa 2007.
 • Goetschy J., The European social dialogue in the 1990s: institutional innovations and new pardigmas,“Transfer” 2005, nr 11(3).
 • Gold M., Social Partnership at the European Level: Initiatives, Problems and Implications for Member State, [w:] D. Hine, H. Kassim (red.), Beyond the Market, London 1998.
 • Hyman R., Trade unions and the politics of European social model model (online), LSE Research 2005,dostęp na: http://eprints.lse.ac.uk/753/1/trade_unions.pdf (10.05.2014).
 • Jensen C.S., Madsen J.S., Due J., Phases and Dynamics in the Development of EU Industrial Relations Regulation, “Industrial Relations Journal” 1999, nr 2.
 • Jepsen M., Serrano Pascual A., The European Social Model: an exercise in deconstruction, “Journal of European Social Policy” 2005, nr 15.
 • Keller B., Sorries B., The New Social Dialogue: Procedural Structuring, First Results and Perspectives, “Industrial Relations Journal European Annual Review” 1998.
 • Keller B., Bansbach M., Social Dialogue: Tranqulied Past, Troubled Present and Uncertain Future, “Industrial Relations Journal” 2001, nr 32(5).
 • Keller B., Social dialogues – the state of the art a decade after Maastricht, “Industrial Relations Journal” 2003, nr 34.
 • Kim H., Constructing European Collective Bargaining, “Economic and Industrial Democracy” 1999, nr 3.
 • Kirton-Darling J., Clauwaert S., European social dialogue: an instrument in the Europeanisation of industrial relations, “Transfer” 2003, nr 9.
 • Müllensiefen T., The European cross-sectoral social dialogue between autonomus action and regulatorynvolvement, [w:] S. Smismans (red.), The European Union and industrial relations. New procedures,new context, Manchester 2012.
 • Sanetra W., Przedstawicielstwo związkowe w zakładzie pracy w świetle prawa unijnego, [w:] Z. Hajn (red.), Związkowe przedstawicielstwo pracowników zakładu pracy, Warszawa 2012.
 • Schiek D., Autonomous Collective Agreements as a Regulatory Device in European Labour Law: How o Read Article 139 EC, “Industrial Law Journal” 2005, nr 34.
 • Sciarra S., Resocialising collective deliberations, [w:] N. Countouris, M. Freedland (red.), Resocialising Europe in a time of crisis, Cambridge 2013.
 • Streeck W., European Social Policy after Maastricht: The “Social Dialogue” and “Subsidiarity”, “Economic and Industrial Democracy” 1994, nr 15.
 • Surdykowska B., Stres związany z pracą, „Monitor Prawa Pracy” 2007, nr 2.
 • Surdykowska B., Autonomiczne porozumienie ramowe dotyczące nękania i przemocy w pracy, „Monitor Prawa Pracy” 2007, nr 10.
 • Surdykowska B., Porozumienie europejskich partnerów społecznych o inkluzywnym rynku pracy,„Monitor Prawa Pracy” 2010, nr 12
 • Surdykowska B., Traktatowe mechanizmy europejskiego dialogu społecznego, „Monitor Prawa Pracy” 2014, nr 1.
 • Świątkowski A.M., Gwarancje prawne pokoju społecznego w stosunkach pracy, Warszawa 2013.
 • Treu T., European Collective Bargaining Levels and the Competences of the Social Partners, [w:] P., Davies, A., Lyon- Caen, S. Sciarra, S., Simitis, European Community Labour Law: Principles and Perspectives, Oxford 1996.
 • Vigneau Ch., The future of European social dialogue, [w:] M.E. Moreau (red.), Before and After the Economic Crisis, What Implications for the “European Social Model”, Cheltenham 2011.
 • Welz Ch., The European Social dialogue under Article 138 and 139 of the EC Treaty, Aalphen van den Rijn 2008.
 • Wyrozumska A., Inkorporacja Karty Praw Podstawowych do prawa UE: status Karty w prawie UE, zakres zobowiązania i stosowania, główne problemy interpretacyjne z uwzględnieniem stanowiska polskiego, [w:] J. Barcz (red.), Ochrona praw podstawowych w Unii Europejskiej, Warszawa 2008.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a866c16b-717e-4829-b18a-f7cfcbe32601
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.