PL EN


2014 | 103 | 39-47
Article title

Prawno-siedliskowe aspekty zarządzania parkami miejskimi

Title variants
EN
Law-environmental aspects of management with urban parks
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Jako parki uważa się tereny zieleni o powierzchni co najmniej 2 ha. Ustawa o ochronie przyrody (2004) art. 5 pkt. 21 definiuje parki jako „tereny wraz z infrastrukturą techniczną i budynkami funkcjonalnie z nimi związanymi, pokryte roślinnością, znajdujące się w granicach wsi o zwartej zabudowie lub miast, pełniące funkcje estetyczne, rekreacyjne, zdrowotne lub osłonowe”. Parki miejskie ze względu na swoją lokalizację, odgrywają ważną rolę rekreacyjno-wypoczynkową dla mieszkańców miast. Proces zarządzania parkiem miejskim wymaga zrozumienia i połączenia interesów zarówno spo- łeczeństwa, jak i przyrody. Zarządzanie tego typu obiektem powinno opierać się na polityce zrównowa- żonego rozwoju. Park, jako teren zdominowany przez rośliny, pozytywnie wpływa na klimat miejski oraz cykl hydrologiczny w miastach. Rośliny zasiedlające parki miejskie poddane są jednak różnego typu stresom, takim jak deficyt wody czy zasolenie. Osoby zarządzające parkami powinny dążyć do osiągnięcia różnorodności przestrzennej. Wymagania stawiane parkom miejskim zróżnicowane są przede wszystkim pod względem grup wiekowych użytkowników, co wiąże się z mobilnością oraz aktywnością fizyczną.
EN
Parks are considered green areas of at least two hectares. The Nature Conservation Act (2004) Art. 5 points. 21 defines parks as "areas with technical infrastructure and with buildings functionally linked to them, covered with plants, within villages with a compact settlement or cities, performing functions of the aesthetic, recreational, health or curtain." City Parks because of their location, are important recreation – resting area for urban residents. The urban park management requires understanding and connecting interests of both citizens as well as nature. Such objects should be based on a policy of sustainable development. Park as an area dominated by plants has a positive effect on the urban climate and hydrological cycle in cities. Plants inhabiting urban parks, however, are subjected to stresses of various types, such as water shortage, or salinity. People responsible for park management should aim to achieve spatial diversity. Requirements for urban parks are primarily differentiated in terms of age groups, of users, what is associated with mobility and physical activity.
Contributors
 • Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
author
 • Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
 • Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
author
 • Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
References
 • Bach A., Frazik-Adamczyk M., 2006: Charakterystyka zagrożeń zieleni miejskiejze szczególnym uwzględnieniem zieleni w ciągach komunikacyjnych. Kraków
 • Bojarczyk T., Rachwał L., 2009: Drzewa i krzewy w mieście, [w:] „Zieleń miasti wsi, współczesna i zabytkowa”. Pod red. M. E. Drozdek.
 • Campitelli A., Goodchild P. H., Kaczyńska M., Rylke J., Sikora D., 2008: Przepisyprawa i zielone światy, [w:] „Zielone światy”. Pod red. Rylke J., KaczyńskiejM., Sikory D. Wyd. SGGW, Warszawa.
 • Drapella-Hermansdorfer A.: Współczesny park miejski w Europie.
 • GUS 2011a. Rocznik statystyczny Rzeczpospolitej Polskiej 2012.
 • GUS 2011b. Rocznik statystyczny województw 2012.
 • Kacprzyk W., 2009: Parki – oczekiwania społeczne. W: Zieleń miast i wsi, współ-czesna i zabytkowa. Pod red. M.E. Drozdek. 96-102.
 • Kutiak P., 2010: Park miejski – zielone serce Sanoka. „Annales Universitatis PaedagogicaeCracoviensis, Studia Geographica”, 84-91.
 • Lisiecka A., 2009: Zastosowanie roślin ozdobnych w parkach, [w:] „Zieleń miasti wsi, współczesna i zabytkowa”. Pod red. M.E. Drozdek.
 • Nowak-Rząsa M., 2009: Współczesne funkcje parków miejskich w aspekcie oczekiwańspołecznych. „Nauka Przyroda Technologie”, t. 3, z. 1.
 • Plan Ochrony Parku Kulturowego Klasztorne Stawy w Słupsku, 2010.
 • Stawicka J., 2009: Łąki kwietne – piękne „chwasty”, [w:] Zielone debaty, podsumowanie
 • Stiles R., 2010: Wskazówki do opracowania zagospodarowania przestrzeni miejskich.Strategia, działanie 3.3.
 • Szczepanowska H. B., 1999: Problemy starzenia się drzew w miastach. Ogrodnictwo,nr 1.
 • Szumacher I., 2005: „Prace i Studia Geograficzne”, t. 36, Warszawa.
 • Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń.
 • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.
 • Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
 • Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.
 • Zachariasz A., Zabytkowe ogrody – problemy rewaloryzacji, utrzymania i zarządzania w świetle zaleceń Karty Florenckiej. Zarządzanie Krajobrazem kulturowym,Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego, nr 10/2008.
 • Zarządzanie zielenią w Warszawie. Raport 2006-2008, Zielone Mazowsze. Podred. Mebelis A., Żalińska M., Warszawa 2008.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a8743a5d-126d-4329-aa0e-3cf0f7777bef
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.