PL EN


2018 | 61 | 4(128) | 71-89
Article title

Niobe w oku kamery. Projekt filmowy — między konkretyzacją a scenopisem

Content
Title variants
EN
Niobe by Gałczyński through the camera’s eye. A film project — between concretization and script
Languages of publication
PL EN
Abstracts
EN
Niobe, a poem by Gałczyński was interpreted with verse and musical references, in the context of Mediterranean culture and contemporary realities of the palace of Nieborów, where a copy of the Ancient sculpture is located. The author creates a “film theory of narratology” and proceeds with reflections on various relationships between literature and cinema, on natural sight and imagination, and takes into consideration the following perspective theories: intersemiotic comparative, Bergson, Ingarden, Helman, Ziomek. Next, he offers a film interpretation of the descriptive part of the poem through a Large Violin Concert.
Year
Volume
61
Issue
Pages
71-89
Physical description
Contributors
 • Instytut Polonistyki, Kulturoznawstwa i Dziennikarstwa, Uniwersytet Szczeciński
References
 • Gałczyński Konstanty Ildefons (1979), Niobe [w:] tegoż, Poezje, t. 2, Czytelnik, Warszawa.
 • Bergson Henri (1957), Ewolucja twórcza, przeł. F. Znaniecki, Książka i Wiedza, Warszawa.
 • Eco Umberto (1972), Pejzaż semiotyczny, przeł. A. Weinsberg, PIW, Warszawa.
 • Friedman Norman (1955), Point of View in Fiction. The Development of a Critical Concept, „Publications of the Modern Language Association of America”, p. 1160, www.ihn.uni-hamburg. de/article/perspective [dostęp: 6.07.2018].
 • Gronczewski Andrzej (1979), Lampa czarnoksięska i lampa laboratoryjna, „Miesięcznik Literacki” nr 4.
 • Has-Tokarz Anita (2006/2007), Między słowem a obrazem. Afiliacje literatury i filmu (perspektywa komparatystyczna), „Folia Bibliologica” XLVIII.
 • Hejmej Andrzej (2012), Muzyczność dzieła literackiego, Wydawnictwo UMK, Toruń. Helman Alicja (1980), Problem syntezy sztuk w świetle semiotycznej koncepcji systemów złożonych [w:] red. T. Cieślikowska, J. Sławiński, Pogranicza i korespondencje sztuk. Studia, Ossolineum, Wrocław.
 • Helman Alicja, Ostaszewski Jacek (2014), Historia myśli filmowej. Podręcznik, słowo/obraz terytoria, Gdańsk.
 • Hendrykowski Marek (1999), Język ruchomych obrazów, Ars Nova, Poznań.
 • Hopfinger Maryla (1997), Między reprodukcją a symulacją rzeczywistości. Problemy audiowizualności i percepcji [w:] red. M. Hopfinger, Od fotografii do rzeczywistości wirtualnej, Wydawnictwo IBL, Warszawa.
 • Ingarden Roman (1972), Kilka uwag o sztuce filmowej [w:] red. M. Hopfinger, Estetyka i film, Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, Warszawa.
 • — (1988), O dziele literackim. Badania z pogranicza ontologii, teorii języka i filozofii literatury, przeł. M. Turowicz, PWN, Warszawa.
 • Jastrzębska Elżbieta (2018), Głowa Niobe w Nieborowie i jej posąg w Rzymie, docplayer. pl/11992303-Głowa-nieborowie-i-jej-posąg-w-rzymie.html [dostęp: 24.06.2018]. Jędrych Marek (1980/1981), Niobe Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego — poemat o cierpieniu, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska” XXXV/XXXVI, 13, sectio F.
 • Kulawik Adam (1968), „Uwertura” do poematu Gałczyńskiego „Niobe”, „Ruch Literacki” z. 1.
 • Kuźma Erazm (1980), Granice porównywalności poezji z malarstwem i filmem. (Na przykładzie wczesnej fazy polskiej poezji awangardowej) [w:] red. T. Cieślikowska, J. Sławiński, Pogranicza i korespondencje sztuk, Ossolineum, Wrocław.
 • Lichański Jakub Zdzisław (2015), „Niobe” Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego: „Ty jesteś światłość świata”, Universitas, Kraków. Łotman Jurij M. (1983), Semiotyka filmu, przeł. J. Faryno i T. Miczka, Wiedza Powszechna, Warszawa. Matuszewski Ryszard (1952), „Niobe” i „Wit Stwosz”, „Nowa Kultura” nr 5.
 • Michałowski Piotr (2002), Kwiaty polskie na torze rewolucji. Spóźniona premiera poematu Juliana Tuwima [w:] red. D.D. Dąbrowska, P. Michałowski, Presja i ekspresja. Zjazd szczeciński i socrealizm, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 • — (2004), Niedookreślone i nadokreślone. Między słowem a obrazem [w:] red. S.T. Balbus, A. Hejmej, J. Niedźwiedź, Intersemiotyczność. Literatura wobec innych sztuk (i odwrotnie), Universitas, Kraków.
 • — (2009), „Beniowski” i „Kwiaty polskie” — reguły montażu (filmowego), „Ruch Literacki”, z. 6.
 • Miczka Tadeusz (1999), Słownik pojęć filmowych, t. 9: Ruch, czas, przestrzeń, montaż, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
 • Płażewski Jerzy (1982), Język filmu, Wydawnictwo Artystyczne i Filmowe, Warszawa. Proszę wycieczki. Podróże, wyprawy i wycieczki (2018), https://proszęwycieczki.wordpress. com/2017/09/13/nieborów-tajemnice-niobe, [dostęp: 24.06.2018].
 • Sławiński Janusz (1982), O opisie [w:] red. J. Błoński, J. Sławiński, Studia o narracji, Ossolineum, Wrocław.
 • Stelmaszczyk Barbara (1970), O muzyczności „Niobe” K.I. Gałczyńskiego. Zagadnienie łączności między rodzajami sztuk pięknych, Wydawnictwo UŁ, Łódź.
 • Tenczyńska Anna (2011), Forma muzyczna w poezji („Niobe” K.I. Gałczyńskiego) [w:] red. E. Kasperski, E. Szczęsna, Komparatystyka dzisiaj, II: Interpretacje, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa. Wegner Jan (1954), Nieborów, Wydawnictwo Sztuka, Warszawa.
 • Wyka Marta (1985), „Niobe” [w:] Literatura polska. Przewodnik encyklopedyczny, t. 2, PWN, Warszawa.
 • — (1983), Wstęp [w:] K.I. Gałczyński, Wybór poezji, wyd. VI zm., (BN Seria I, nr 189), Ossolineum, Wrocław.
 • Ziomek Jerzy (1980), Powinowactwa literatury, PWN, Warszawa.
 • Żurawska Jolanta (2005), Struktura muzyczna poematów Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego [w:] red. A. Kulawik, J.S. Ossowski, Dzieło i życie Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, t. 1, Collegium Columbinum, Kraków.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a88fea85-94a0-49a1-931f-3a4c9388d567
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.