PL EN


2014 | 16 | 64-80
Article title

Rewolucja w sprawach wojskowych w kontekście zachodniego sposobu prowadzenia wojen.

Authors
Content
Title variants
EN
The Revolution in the Military in the Western-style Warmaking Context
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł analizuje relacje między dwoma koncepcjami: zachodniego sposobu prowadzenia wojen (Western Way of Warfare) oraz rewolucji w sprawach wojskowych (Revolution in Military Affairs, RMA). Koncepcja sposobu prowadzenia wojny zakłada postrzeganie wojny jako zjawiska kulturowego, jako wyrazu oraz determinantu kultury danej społeczności (w tym przypadku kultury szeroko pojętego Zachodu). Z kolei termin „rewolucja w sprawach wojskowych” jest ogólnym pojęciem opisującym fundamentalną zmianę charakteru i sposobu prowadzenia konfliktu zbrojnego. Ostatnia RMA nazywana jest informacyjną, gdyż jej źródłem jest zastosowanie technologii informacyjnej w działaniach zbrojnych. Artykuł jest próbą odpowiedzi na pytanie, na ile RMA jest kolejnym stadium ewolucji zachodniego sposobu prowadzenia wojen (wskazuje na to odwoływanie się do przewagi technologicznej oraz przyjęcie modelu kapitałochłonnego), na ile zaś podąża własną drogą. Elementy różnicujące to m.in. ograniczenie roli piechoty, a przede wszystkim – charakterystyczne dla pewnych tendencji w łonie RMA – dążenie do nadania wojnom charakteru ograniczonego oraz odejście od „totalności”. Autor stawia tezę, że są to jednak nie tyle cechy RMA samej w sobie, ale przejawy tzw. risk-transfer militarism, militaryzmu dążącego do ograniczenia ryzyka przez przerzucenie go na inne podmioty, wypływającego z jednej strony ze zmiany mentalnej społeczeństw zachodnich (tzw. mentalność postheroiczna), z drugiej zaś z charakteru wojen, które toczą obecnie społeczeństwa zachodnie (wojny z wyboru). W takich realiach RMA jawi się – mimo swoich ograniczeń – jako użyteczne narzędzie. Pozwala wykorzystać atuty Zachodu (przewagę technologiczną), jednocześnie niwelując do pewnego stopnia jego słabości (awersja do strat).
EN
The article explores the relation between two concepts: the Western Way of Warfare and the Revolution in Military Affairs (RMA). The former one perceives war as a cultural phenomenon, as an expression and determinant of a community’s culture (in this case, of the Western culture, in its broadest sense). The Revolution in Military Affairs (RMA) is a general term describing a fundamental change in the character and conduct of armed conflicts. The crux of the last RMA is to apply information technology in warfare. The article analyses to what extent RMA can be seen as the next stage of the Western Way of Warfare (as indicated by taking advantage of technological superiority and adaptation of the capital-based model) and whether RMA represents a different model. As a distinguishing factor one can point out the decrease in the significance of infantry and the quest for waging limited wars (a reversal of the trend towards the totality), which are apparent in RMA-oriented trends. The author’s assumption is that the pursuit of limited war cannot be viewed as RMA’s internal feature, but is rather a part of the so-called risk-transfer militarism. Western societies strive to transfer risk to other parties. On the one hand, it is a result of a change in mentality (Western societies represent the so-called post-heroic mentality). And on the other hand, this new type of militarism stems from the character of wars fought in the West, that is, wars of choice. Thus, in such circumstances, despite its limitations, RMA can be a useful tool benefiting from strengths of the West (technological advantage) and reducing its weaknesses (loss aversion).
Year
Issue
16
Pages
64-80
Physical description
Contributors
author
  • Instytut Bezpieczeństwa i Edukacji Obywatelskiej Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a890dc0b-2836-4b0e-9d63-d22ece25a6e3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.