PL EN


2018 | 21 | 4(81) | 55-63
Article title

Amortyzacja aktywów trwałych w polskich realiach gospodarczych

Authors
Title variants
EN
Amortization of fixed assets in the Polish economic realities
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule omówiono procedury amortyzacyjne aktywów trwałych w przedsiębiorstwach funkcjonujących w Polsce. W pierwszej części zdefiniowano kategorię bilansowo-finansową jaką są aktywa trwałe. W drugiej części przedstawiono metody amortyzacji aktywów przedsiębiorstw.
EN
The article discusses amortization procedures for fixed assets in enterprises operating in Poland. The first part defines the balance and financial category, which are fixed assets. The second part presents depreciation methods of enterprises' assets.
Year
Volume
21
Issue
Pages
55-63
Physical description
Dates
published
2019-01
Contributors
 • Uniwersytet Jagielloński, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania, Katedra Zarządzania Jakością, ul. prof. S. Łojasiewicza 4, 30-348 Kraków, Poland, kbm00@wp.pl
References
 • Ciesielczyk T., Stepniewski J., Management operationnel et comptabilite, [w:] edit. Marco L, Nouvelles avancees du management, Editions l'Harmatan, Paris 2005.
 • Kister A., Lean management w rachunkowości, [w:] Rachunkowość wobec wyzwań współczesnej gospodarki w Polsce i na Ukrainie. Облік під потреби польської та української економіки, red. H. Ronek, I. Lazarishina, Lublin 2017.
 • Kister A., Raportowanie zorientowane na wartość przedsiębiorstwa, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości” 2009, nr 107.
 • Kister A., Zarządzanie kosztami jakości, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005.
 • Michalczyk L., Funkcja informacyjna inżynierii rachunkowości, „Pieniądze i Więź” 2011, nr 1(50).
 • Michalczyk L., Inżynieria rachunkowości w zakresie wykorzystania obrotu środkami trwałymi, „Dokonania Młodych Naukowców” 2014, nr 4.
 • Michalczyk L., Relacja wybranych segmentów prawa bilansowego z prawem podatkowym, „Pieniądze i Więź” 2012 , nr 3 (56).
 • Michalczyk L., Rola umorzenia aktywów trwałych w powstaniu różnic wyniku finansowego, „Zeszyty Naukowe TD UJ. Seria: Ekonomia i Zarządzanie” 2017, nr 2.
 • Michalczyk L., Umorzenie a amortyzacja w aspekcie rachunkowościowej ochrony obrotu gospodarczego, B. Micherda (red.), Rachunkowość w ochronie obrotu gospodarczego, Wyd. AE w Krakowie, Kraków 2005.
 • Michalczyk L., Współczesne nurty rachunkowości w aspekcie realizacji celów ekonomicznych przedsiębiorstw, „Przegląd Organizacji” 2011, nr 2.
 • Michalczyk L., Wysokość wyniku finansowego przedsiębiorstw w świetle polskiego prawa bilansowego, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2012, R. 74, z. 1.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 10 grudnia 2010 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (Dz.U. Nr 242, poz. 1622).
 • Spigarska E., Ujęcie wartości firmy w prawie bilansowym i podatkowym, „Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego” 2011, nr 4/6.
 • Stępniewski J., Audyt i diagnostyka firmy, Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław 2001.
 • Stepniewski J., Comptabilite, intelligence artificielle et imputation comptable des micro-donnees, [w:] eds. E. Archambault, O. Arkhipoff, Nouveaux aspects de la comptabilite nationale, Ed. Economica, Paris 1988.
 • Stepniewski J., Contribution a l'informatisation d'une comptabilite evenementielle: etude du modele conceptuel, Doctorat d'Etat es sciences de gestion, Univ. Rennes I, IAE/IGR de Rennes, 1986.
 • Stepniewski J., Le role de la comptabilite dans la construction d'un systeme informatique de gestion integre, „Revue Francaise de Comptabilite” 1983, nr 136.
 • Stepniewski, Principes de la comptabilite evenementielle, Masson, Paris 1987.
 • Ustawa z dn. 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j.: Dz.U. z 2000 r., Nr 54 z późn.zm.).
 • Ustawa z dn. 26 lipca 1992 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j.: Dz.U. z 2000 r., Nr 14 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 24 września 1994 r. o rachunkowości (t.j.: Dz.U. z 2016 r., poz.1047 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz.U. Nr 88, poz.439 z późn. zm.).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1506-7513
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a8a20a98-1c2f-4e96-8303-a4089e619bad
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.