PL EN


2012 | 2 | 75-94
Article title

Rola megatrendów w przewidywaniu przyszłości

Content
Title variants
EN
The Role of Megatrends in Forecasting Future
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Megatrendy, jako zjawiska analizowane w długim okresie są obarczone ryzykiem błędu. W obecnych czasach, charakteryzujących się dużą zmiennością oraz kryzysami przewidywanie trendów w perspektywie kilkunastoletniej wydawało się być mało adekwatnym. Jednakże nadal jest ono zasadnym zarówno z punktu widzenia państwa jak i przedsiębiorstwa. Wynika to z ich dużej przydatności do określania przyszłych potrzeb społecznych a tym samym kierunków modernizacji państwa i rozwoju innowacyjności. Informacje uzyskiwane na podstawie analizy megatrendu mogą być przydatne w wielu sferach działalności, np. projektowaniu produktów, produkcji, marketingu, usługach i transporcie. Prawidłowe zdefiniowanie megatrendu oraz jego opisanie z uwzględnieniem otoczenia i kontekstu kulturowego daje szansę na trafną analizę jego przebiegu w przyszłości. Jednakże zawsze należy pamiętać, że trend może ulec zmianie. Z tego powodu wskazany jest okresowy monitoring otoczenia, a w szczególności czynników wchodzących w interakcję z badanym zjawiskiem.
EN
Megatrends, as phenomena of long duration, are related to the risk of errors. In recent time, characterized by fast changes and crises, forecasting trends for over a dozen of years seemed to be inadequate. However, it is still justified to predict megatrends, both from the perspective of a state and an enterprise. Megatrends are useful as ways of defining future social needs, thus also the directions of modernisations of a state and the development of innovative economy. Diverse information obtained from an analysis of a megatrend might be useful in many areas of activity, e.g., in designing products, production, marketing, services and transportation. A correct definition of a megatrend and its description in a given environment and cultural context gives a chance of a correct analysis of future developments. However, we must remember that a trend can change in the future. Therefore, it is necessary to repeat a monitoring of environment, in particular of its aspects related to the analysed phenomenon.
Year
Issue
2
Pages
75-94
Physical description
Dates
published
2012
Contributors
 • Akademia Finansów
References
 • Borodako K., Foresight w zarządzaniu strategicznym, C.H. Beck, Warszawa 2009.
 • Carlson R., Silent Spring, Houghton Mifflin, 1962.
 • Chodyński A., Zarządzanie rozwojem firmy. Strategia jakości ekologicznej, Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu, Sosnowiec 2002.
 • Coates J. F., Jarratt J., Myśląc o roku 2025, Transformacje nr 3-4/1993-94.
 • Energy 2050, red. J. Skea, P. Etkins, M. Winskel, earthscan, London 2011.
 • Energy 2050. Scenarios for a Sustainable Future, IEA, Paris 2003.
 • Friedman G. Następna dekada. Gdzie byliśmy i dokąd zmierzamy, Wydawnictwo Literackie, 2012.
 • Friedman G., Następne 100 lat, AMF Plus, Warszawa 2009.
 • Groff L., Rewolucja informacyjna – globalne trendy restrukturyzacyjne, wizje i decyzje, Transformacje nr 3-4/1993-9.
 • Larsen G., Why megatrends matter? Futureorientation 5/2006, Copenhagen Institute for Future Studies, www.cifs.dk.
 • Meadows D. H., Meadows D. L., Randers J., Przekraczanie granic: globalne załamanie czy bezpieczna przyszłość?, Centrum Uniwersalizmu przy Uniwersytecie Warszawskim, Warszawa 1995.
 • Meadows D. H., Meadows D. L., Randers J., The limits to growth: the 30-year update, Chelsea Green Pub., 2004.
 • Meadows D. H., Meadows D. L., Randers J.,Behrens III W. W., Granice Wzrostu, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1973.
 • Megatrends, Z punkt, dostęp elektroniczny: www.zpunkt.de.
 • Murphy J. J., Analiza techniczna rynków finansowych, WIG PRESS, Warszawa 1999.
 • Muszyński J., Megatrendy a polityka, Wydawnictwo alta2, Wrocław 2001.
 • Muszyński J., Społeczeństwo informacyjne. Szkice politologiczne, Adam Marszałek, Toruń 2006.
 • Naisbitt J., China's Megatrends: The 8 Pillars of A New Society, Harper Collins, 2010.
 • Naisbitt J., Eight Asian Megatrends That Are Reshaping Our World, Simon & Schuster, 1996.
 • Naisbitt J., Megatrends 2000. Ten New Directions for the 1990s, William & Morrow Company, Inc., 1990.
 • Naisbitt J., Megatrends for Woman, Random House 1999.
 • Naisbitt J., Naisbitt N., Philips D., High Tech – high touch, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2003.
 • Naisbitt J.. Megatrendy. Dziesięć nowych kierunków zmieniających nasze życie. Zysk i Ska. Poznań 1997.
 • Najważniejsze globalne megatrendy do roku 2020 i ich wpływ na biznes, karierę i kulturę,, Frost & Sullivan, notatka prasowa, dostęp elektroniczny: http://www.frost.com.
 • Pajestka J., O orientację na przyszłość w reformach polskich. Megatrendy cywilizacyjne a proces transformacji systemowej, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 1994.
 • Prandecki K., Fronia M., Kafara A., Kirejczyk E., Wawrzyński M., Polska w 2050 r. – Wyzwania na drodze do przyspieszenia, Przyszłość. Świat-Europa-Polska, nr 2/2011.
 • Randers J., 2052: A Global Forecast for the Next Forty Years, Chelsea Green Publishing, 2012.
 • Raport Polska 2050, red. M. Kleiber, J. Kleer, A. P. Wierzbicki, B. Galwas, L. Kuźnicki, Z. Sadowski, Z Strzelecki, Polska Akademia Nauk, Komitet Prognoz Polska 2000 Plus, Warszawa 2011.
 • Sadowski Z., Dezyderat trwałego rozwoju i warunki jego spełniania (Tezy), w: Filozoficzne i społeczne uwarunkowania zrównoważonego rozwoju, red. A. Pawłowski, Monografie PAN, vol. 16, Lublin 2003.
 • Sadowski Z., W poszukiwaniu drogi rozwoju, Polska Akademia Nauk, Komitet Prognoz Polska 2000 Plus, Warszawa 2006.
 • Shell Energy Scenarios to 2050, Shell International BV, 2011.
 • Simmons M. R., Revisiting The Limits to Growth: Could the Club of Rome Have Been Correct, After All?, 2000, dokument elektroniczny: http://www.greatchange.org/ov-simmons,club_of_rome_revisted.pdf.
 • Stacewicz J., Megatrendy a strategia i polityka rozwoju, Elipsa, Warszawa 1996.
 • Strona internetowa firmy Philips Research, dostęp elektroniczny: www.research.philips.com.
 • The Energy Report. 100% renewable energy by 2050, WWF, 2010.
 • Toffler A., Trzecia fala, PIW, Warszawa 1997.
 • W perspektywie roku 2010. Droga do roku 2010. Raport w sprawie opracowania długofalowej strategii rozwoju Polski na okres 15 lat, Komitet Prognoz Polska 2000, Warszawa 1995.
 • Wizja Przyszłości Polski. Studia i Analizy. Tom I. Społeczeństwo i państwo, red. J. Kleer, A. P. Wierzbicki, Z. Strzelecki, L. Kuźnicki, Polska Akademia Nauk, Komitet Prognoz Polska 2000 Plus, Warszawa 2011.
 • Wizja Przyszłości Polski. Studia i Analizy. Tom II. Gospodarka i środowisko, red. J. Kleer, A. P. Wierzbicki, Z. Strzelecki, L. Kuźnicki, Polska Akademia Nauk, Komitet Prognoz Polska 2000 Plus, Warszawa 2011.
 • Wizja Przyszłości Polski. Studia i Analizy. Tom III. Ekspertyzy, red. B. Galwas, L. Kuźnicki, Polska Akademia Nauk, Komitet Prognoz Polska 2000 Plus, Warszawa 2012.
 • World’s Top Global Mega Trends To 2020 and Implications to Business, Society and Cultures, Executive Summary, Frost and Sullivan 2011, dostęp elektroniczny: www.frost.com.
 • Zacher L. W., Gry o przyszłe światy, Polska Akademia Nauk, Komitet Prognoz” Polska 2000 Plus”, Warszawa 2006.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1895-0949
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a8a8c4ca-ec9b-4e1e-bf02-f4abd9b6067b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.