PL EN


2013 | 5(41) | 1 | 042-056
Article title

Continual learning: Chance for personal and proffesional development

Authors
Title variants
PL
Kształcenie ustawiczne szansą rozwoju osobowego i zawodowego
Languages of publication
PL EN
Abstracts
EN
Lifelong learning is a context for human development. Changes in the job market and development of new technologies make personal and professional development indispensable. This necessity is determined by active use of the possibilities of continual learning. Professional and personal development are closely related to each other because professional development is only possible due to personal development, and humanity is enriched by and confirmed by professional development. The article contains a characteristics of personal and professional development, describes the role and forms of continual learning as a possibility for development, determined by taking responsibility for one’s own decisions and actions.
PL
Uczenie sieo przez cale znycie stanowi kontekst rozwoju czlowieka. Sytuacja zmian na rynku pracy oraz rozwój nowych technologii powodują, że rozwój osobowy i zawodowy jest koniecznością uwarunkowaną aktywnym wykorzystywaniem moznliwości, jakie daje kształcenie ustawiczne. Rozwój osobowy i zawodowy są ze sobą ściśle powiązane, ponieważ rozwój zawodowy jest możliwy dzięki rozwojowi osobowemu, a czlowieczeństwo jest ubogacane i potwierdzane przez rozwój zawodowy. Artykul zawiera charakterystykę rozwoju osobowego i zawodowego, opisuje roleo i formy ksztalcenia ustawicznego jako moznliwos´c´ realizacji rozwoju, który jest uwarunkowany wzieociem odpowiedzialnos´ci za swoje decyzje i dzialania.
Year
Volume
Issue
1
Pages
042-056
Physical description
Contributors
 • Department of Christian Pedagogy, Institute of Pedagogy, John Paul II Catholic University of Lublin, bjakimiuk@kul.pl
References
 • Aleksander T.: Kształcenie ustawiczne, In: Pedagogika społeczna, eds. T. Pilch, I. Lepalczyk, Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Znak” 2003, pp. 295-318.
 • Baran A., Czarnecka D.: Kształcenie w systemie formalnym, In: Kształcenie dorosłych, ed. A. Zgierska, A.Cendrowska, A. Iwańczyk, I. Pasierowska,I. Skrzypczak, H. Strzelecka, M. Szczepaniak, I. Grabowska, Warszawa: GUS 2009, pp. 30-41.
 • Bledowski P., Nowakowska M.: Podstawy kształcenia ustawicznego, Łódz: Instytut Nauk Społeczno-Ekonomicznych 2010.
 • Czarnecki K.: Profesjologia, Sosnowiec: Oficyna Wydawnicza „Humanitas” 2010.
 • Czarnecki K.: Psychologia zawodowej pracy człowieka, Sosnowiec: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarzadzania i Marketingu 2006.
 • Czarnecki K.: Rozwój zawodowy człowieka, Warszawa: IWZZ 1985.
 • Czarnecki K.: Teoretyczne podstawy zawodowego rozwoju człowieka, retrieved from Śląska Biblioteka Cyfrowa: http://www.digitalsilesia.eu/dlibra/doccontent?id=9850, p. 37 [23.07.2012].
 • Delors J.: Edukacja: jest w niej ukryty skarb, Warszawa: Stowarzyszenie Oświatowców Polskich Wydawnictwa UNESCO 1998.
 • Encyklopedia PWN, retrieved from http://encyklopedia.pwn.pl/ haslo/3949968/odpowiedzialnosc.html [25.07.2012].
 • Encyklopedia PWN, retrieved from http://encyklopedia.pwn.pl/haslo/4009883/rozwoj.html [12.07.2012].
 • Europejskie Biuro Eurydice, Uczenie się przez cale życie: rola systemów edukacji w państwach członkowskich Unii Europejskiej, trans. E. Kolanowska, Warszawa: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji 2002.
 • Furmanek W.: Podstawy edukacji zawodowej, Rzeszów: Wydawnictwo Oświatowe FOSZE 2000.
 • Galkowski S.: Rozwój i odpowiedzialność´. Antropologiczne podstawy koncepcji wychowania moralnego, Lublin: Wydawnictwo KUL 2003.
 • Ingarden R.: Książeczka o człowieku, Kraków: Wydawnictwo Literackie 1987.
 • Jan Paweł II: List do Młodych „Parati semper”, 31.03.1985, No 9, retrieved from http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/listy/parati.html [22.07.2012].
 • Jan Paweł II: Przemówienie do młodzieży w Poznaniu, In: Przemówienia i homilie wygłoszone w trakcie pielgrzymek do ojczyzny, Poznań : 3.06.1997 (KAI), http://mateusz.pl/jpii/witamy/0404.htm [dosteop 20.07.2012].
 • Jeruszka U.: O permanentnym rozwoju kwalifikacji zawodowych człowieka w Polsce, In: Edukacja ustawiczna. Wymiar teoretyczny i praktyczny, ed. S.M.
 • Kwiatkowski, Warszawa–Radom: IBE 2008, pp. 123-138.
 • Krąpiec M.A.: Idea „postępu” w krzywym zwierciadle ekologii, „Człowiek w Kulturze” 1994, No 2, pp. 17-29.
 • Kunowski S.: Podstawy współczesnej pedagogiki, Warszawa: Wydawnictwo Salezjańskie 2004.
 • Nowa Encyklopedia Powszechna PWN, ed. D. Kalisiewicz, vol. V, Warszawa: PWN 1996.
 • Okoń W.: Nowy słownik pedagogiczny, Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Znak” 1996.
 • Skrzydlewski P.: Prawo człowieka do edukacji, In: Filozofia i edukacja, eds. P. Jaroszyński, P. Tarasiewicz, Lublin: Fundacja „Lubelska Szkoła FilozofiiChrześcijańskiej” 2005, pp. 136-140.
 • Rynio A.: Integralne wychowanie w myśli Jana Pawla II, Lublin: Wydawnictwo KUL 2004.
 • Strategia Rozwoju Kształcenia Ustawicznego do 2010 roku, Warszawa: Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu 2003.
 • Wiatrowski Z.: Podstawy pedagogiki pracy, Bydgoszcz: Wydawnictwo Uczelniane WSP 2000.
 • Załącznik do Wniosku Komisji Wspólnot Europejskich dotyczącego Zalecenia Parlamentu Europejskiego i Rady – COM (2005) 548 końcowy. Kluczowe kompetencje w uczeniu się przez cale życie – Europejskie ramy referencyjne, retrievedfrom http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2005:0548: FIN:PL:PDF [19.07.2012].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a8ac0036-1bd8-4d30-9997-2c399835d17c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.