PL EN


2014 | 23 | 97-116
Article title

Problemy ewaluacji poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce

Content
Title variants
EN
Issues of the evaluation of legal and civil advice in Poland
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł jest oparty na obszernych badaniach przeprowadzonych przez Instytut Spraw Publicznych w ramach projektu „Opracowanie kompleksowych i trwałych mechanizmów wsparcia dla poradnictwa prawnego i obywatelskiego (PPiO) w Polsce” finansowanego z PO KL EFS z moim skromnym udziałem jako redaktora raportu końcowego. Prezentowany problem wykracza jednak poza ramy opublikowanego już raportu i dotyczy problemów ewaluacji tej formy oddziaływania społecznego. Nie ulega wątpliwości, że uwikłanie w problemy prawne jest silnym czynnikiem generującym wykluczenie społeczne. Perspektywa stworzenia kompleksowego systemu poradnictwa zmienia rolę samego poradnictwa, przesuwając je (częściowo) z obszaru obywatelskiej aktywności typu non-profit do obszaru odpowiedzialności państwa. Mimo oczywistych korzyści (środki na działalność dla biur poradnictwa) rodzi to jednak ryzyko instrumentalizacji tej formy działalności i rozkładu pewnych zasobów kapitału społecznego, który rozwinął się dzięki niej.
EN
The paper is based on a host of studies conducted by the Institute of Public Affairs within the framework of the project labelled: ‘Preparation of comprehensive and sustainable mechanisms to support legal and civil advice in Poland”, co-financed by the ESF Human Capital Operational Program, with our modest contribution as the editor of the final report. However, the theme in question goes beyond the scope of the report itself, and as such relates to the issue of the evaluation of that kind of social support. There is no doubt that entanglement in law-related difficulties is a strong social marginalization factor. The prospective establishment of a comprehensive advisory system changes the role of advice as such, shifting it (partly) from the area of non-profit civil activities to the area of State responsibility. Despite some obvious benefits (support for advisory offices), such change bears the risk of its instrumentalization and may lead to the decomposition of some resources in the social capital built through this activity.
Year
Volume
23
Pages
97-116
Physical description
Contributors
References
 • Burdziej, Stanisław, Marek Dudkiewicz (2013) Korzystający i niekorzystający z poradnictwa prawnego. Raport cząstkowy. Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.
 • Dudkiewicz, Marek, Tomasz Schimanek, Marcin Waszak (2013) Wprowadzenie do badania. [w:] Arkadiusz Peisert, Tomasz Schimanek, Marcin Waszak, Agata Winiarska, red., Poradnictwo prawne i obywatelskie w Polsce. Stan obecny i wizje przyszłości. Warszawa: Instytut Spraw Publicznych, s. 25-60.
 • Frieske, Kazimierz (2008) Nauki społeczne w służbie spraw publicznych – polskie tradycje. [w:] Agnieszka Haber, Maciej Szałaj, red., Środowisko i warsztat ewaluacji. Warszawa: PARP, s. 13-29.
 • House, Ernest R. (1997a) Ewaluacja i jej uprawomocnienia. Główne podejścia. [w:] Leszek Korporowicz, red., Ewaluacja w edukacji. Warszawa: Oficyna Naukowa, s. 95-119.
 • House, Ernest R. (1997b) Ewaluator w społeczeństwie. [w:] Leszek Korporowicz, red., Ewaluacja w edukacji. Warszawa: Oficyna Naukowa , s. 15-20.
 • Kojder, Andrzej (2013) [wypowiedź spisana] [w:] Arkadiusz Peisert, Tomasz Schimanek, Marcin Waszak, Agata Winiarska, red., Poradnictwo prawne i obywatelskie w Polsce. Stan obecny i wizje przyszłości. Warszawa: Instytut Spraw Publicznych, s. 268-271.
 • Kwaśniewski, Jerzy (2002) Socjologia stosowana. [w:] Encyklopedia socjologii t. 4. (S-Ż). Warszawa: Oficyna Naukowa, s. 80-86.
 • Majone, Giandomenico (2004) Dowody, argumenty i perswazja w procesie politycznym. Warszawa: Wyd. Nauk. „Scholar”, s. 248-264.
 • Makowski, Grzegorz, Marek Dudkiewicz, Emilia Rekosz, Tomasz Schimanek, Piotr Zimolzak (2013) Podmioty udzielające bezpłatnych porad prawnych i obywatelskich. Raport cząstkowy. Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.
 • Merton, Robert K. (1936) The Unanticipated Consequences of Purposive Social Action. “American Sociological Review” 1 (6): 894-904.
 • Pańków Maciej, Arkadiusz Peisert, Piotr Zimolzak (2013) Stan obecny poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce. [w:] Arkadiusz Peisert, Tomasz Schimanek, Marcin Waszak, Agata Winiarska, red., Poradnictwo prawne i obywatelskie w Polsce. Stan obecny i wizje przyszłości. Warszawa: Instytut Spraw Publicznych, s. 61-112.
 • Podgórecki, Adam (1962) Charakterystyka nauk praktycznych. Warszawa: PWN.
 • Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) www.parp.gov.pl/index/index/1749, (dostęp 17.04.2014).
 • Turska, Anna, red., (2010) Prawo i wykluczenie. Warszawa: C. H. Beck.
 • Winczorek, Jan (2012) Przegląd literatury na temat dostępności i korzystania z pomocy prawnej. Warszawa: INPRiS.
 • Wronkowska, Sławomira (2000a) O prawie w ogólności. [w:] Sławomira Wronkowska, Maria Zmierczak, red., Kompendium wiedzy o społeczeństwie, państwie i prawie. Warszawa: Wyd. Nauk. PWN, s. 103-110.
 • Wronkowska, Sławomira (2000b) Przestrzeganie prawa. [w:] Sławomira Wronkowska, Maria Zmierczak, red., Kompendium wiedzy o społeczeństwie, państwie i prawie. Warszawa: Wyd. Nauk. PWN, s. 124-131.
 • Zalewski, Dariusz (2008) Możliwości i ograniczenia wykorzystania wyników ewaluacji. [w:] Agnieszka Haber, Maciej Szałaj, red., Środowisko i warsztat ewaluacji. Warszawa: PARP, s. 31-49.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a8b56a1b-94e2-4693-863b-6aedca489338
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.