PL EN


Journal
2017 | 46 | 39-51
Article title

Ocena czynności jedzenia i picia w mózgowym porażeniu dziecięcym na potrzeby postępowania logopedycznego

Content
Title variants
EN
The Assessment of Eating and Drinking Functions in Infantile Cerebral Palsy for Speech Therapy Treatment
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W zespole mózgowego porażenia dziecięcego (mpdz) jednym z częściej występujących objawów są trudności w przyjmowaniu pokarmów i napojów. Czynności jedzenia i picia to złożone procesy, które poza prawidłowym funkcjonowaniem motorycznym obszaru orofacjalnego wymagają również synchronizacji z oddychaniem, stabilności posturalnej, w tym kontroli głowy, oraz szeregu innych sprawności motorycznych. W wyniku mózgowego porażenia dziecięcego funkcjonowanie pacjenta we wszystkich tych obszarach może być zaburzone, co przejawia się trudnościami w jedzeniu i piciu, wpływając na stan odżywienia, a przez to na stan somatyczny i psychiczny pacjenta. Celem pracy jest przedstawienie narzędzia do oceny umiejętności jedzenia i picia u osób z mózgowym porażeniem dziecięcym, komplementarnego wobec systemów służących ocenie lokomocji (GMFCS), manipulacji (MACS) i komunikacji (CFCS), która jest istotnym elementem wielospecjalistycznej diagnozy zaburzeń w zespole dziecięcego porażenia mózgowego na potrzeby postępowania logopedycznego.
EN
One of the most frequent symptoms in infantile cerebral palsy syndrome is eating and drinking difficulties. The functions of eating and drinking are complex processes which, apart from the correct motor functioning of the orofacial area, also require synchronization with breathing, postural stability, including controlling of the head, and a number of other motor skills. Because of infantile cerebral palsy, the functioning of the patient in all these areas may be disturbed, which manifests itself in eating and drinking difficulties, influencing the state of nourishment and thereby the patient’s somatic and psychological condition. The goal of the study is to present the tool for the assessment of eating and drinking abilities in cerebral palsy patients, complementary to the systems serving to assess gross motor functions (GMFCS), manual abilities (MACS) and communication (CFCS), which is a significant element in the multi diagnosis of disorders in the cerebral palsy syndrome, necessary for speech therapy treatment.
Journal
Year
Volume
46
Pages
39-51
Physical description
Dates
published
2020-08-27
Contributors
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Instytut Fizjoterapii
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin Zakład Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Instytut Fizjoterapii
 • Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, Klinika Neurologii
 • Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi Klinika Neurochirurgii z Pododdziałem Neurologii
References
 • Ansari N.J., Dhongade R.K., Lad P.S., Borade A., Yg S., Yadav V., Mehetre A., Kulkarni R., 2016, Study of Parental Perceptions on Health & Social Needs of Children with Neuro-Developmental Disability and It’s Impact on the Family, “Journal of Clinical and Diagnostic Research”, 10(12), s. 16–20.
 • Arvedson J.C., 2013, Feeding children with cerebral palsy and swallowing difficulties, “European Journal of Clinical Nutrition”, 67, s. 9–12.
 • Benfer K.A., Weir K.A., Bell K.L., Ware R.S., Davies P.S., Boyd R.N., 2014, Oropharyngeal dysphagia in preschool children with cerebral palsy: oral phase impairments, “Research in Developmental Disabilities”, 35 (12), s. 3469–3481.
 • Benfer K.A., Weir K.A., Bell K.L., Ware R.S., Davies P.S., Boyd R.N., 2013, Oropharyngeal dysphagia and gross motor skills in children with cerebral palsy. “Pediatrics”, 131 (5), s. 553–562.
 • Benfer K.A., Weir K.A., Bell K.L., Ware R.S., Davies P.S., Boyd R.N., 2015, Validity and reproducibility of measures of oropharyngeal dysphagia in preschool children with cerebral palsy, “Developmental Medicine & Child Neurology”, 57 (4), s. 358–365.
 • Benfer K.A., Weir K.A., Bell K.L., Ware R.S., Davies P.S. W., Boyd R.N., 2017, The Eating and Drinking Ability Classification System in a population-based sample of preschool children with cerebral palsy, “Developmental Medicine & Child Neurology”, 59 (6), s. 647–654.
 • Benfer K.A., Weir K.A., Bell K.L., Ware R.S., Davies P.S., Boyd R.N., 2015, Food and fluid texture consumption in a population-based cohort of preschool children with cerebral palsy: relationship to dietary intake, “Developmental Medicine & Child Neurology”, 57 (11), s. 1056–1063.
 • Benfer K.A., Weir K.A., Boyd R.N., 2012, Clinimetrics of measures of oropharyngeal dysphagia for preschool children with cerebral palsy and neurodevelopmental disabilities: a systematic review, “Developmental Medicine & Child Neurology”, 54 (9), s. 784–795.
 • Boksa E., 2015, Ocena zaburzeń połykania i komunikowania się u osób z mózgowym porażeniem dziecięcym cierpiących na dysfagię, [w:] Metody i narzędzia diagnostyczne w logopedii, red. M. Kurowska, E. Wolańska, Warszawa, s. 228–236.
 • Borkowska M., 1989, ABC rehabilitacji dzieci. Mózgowe porazenie dziecięce, Warszawa.
 • Charzewska J., 2010, Ocena stanu odżywienia, [w:] Żywienie człowieka. Podstawy nauki o żywieniu, red. J. Gawęcki, L. Hryniewiecki, Warszawa, s. 529–543.
 • Edvinsson S.E., Lundqvist L.O., 2016, Prevalence of orofacial dysfunction in cerebral palsy and its association with gross motor function and manual ability, “Developmental Medicine & Child Neurology”, 58(4), s. 385–94.
 • Eliasson A.-C., Krumlinde-Sundholm L., Rösblad B., et al., 2007, The Manual Ability Classification System (MACS) for children with cerebral palsy: scale development and evidence of validity and reliability, “Developmental Medicine & Child Neurology” 48, s. 549–554.
 • Filipiak E.A., Korzeniewska-Eksterowicz A., 2010, Postępowanie w zaburzeniach połykania u dzieci z ciężkim uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego „Medycyna Paliatywna” 1, s. 35–40.
 • Gisel E., 2008, Interventions and outcomes for children with dysphagia, “Developmental Disabilities Research Reviews” 14, s. 165–173.
 • Hidecker M.J.O.C., Paneth N., Rosenbaum P., et al. 2011, Developing and validating the Communication Function Classification System for individuals with cerebral palsy, “Developmental Medicine & Child Neurology”, 53, s. 704–10.
 • Książyk J., Kułak W., Toporowska-Kowalska E., Kmieć T., Świąder A., Szlagatys-Sidorkiewicz A., Romanowska H., Żyła A., Żelazowska E., Popińska K., Wąsowska-Królikowska K., Grzybowska-Chlebowczyk U., Danko M., Jóźwiak S., 2011, Zalecenia leczenia żywieniowego u dzieci z przewlekłymi chorobami układu nerwowego, „Neurologia Dziecięca” 20 (40), s. 79–86.
 • Kułak W., Sendrowski K., Okurowska-Zawada B., Sienkiewicz D., Paszko-Patej G., 2011, Prognostic factors of the independent walking in children with cerebral palsy, „Neurologia Dziecięca”, 20, s. 29–34.
 • Manikowska F., Jóźwiak M., Idzior M.: 2009, Wpływ nasilenia spastyczności na możliwości funkcjonalne dziecka z mózgowym porażeniem, „Neurologia Dziecięca”, 18, s. 31–35.
 • Michalik M., 2017, Mózgowe porażenie dziecięce w teorii i praktyce logopedycznej, Gdańsk.
 • Michałowicz R. 2001, (red.), Mózgowe porażenie dziecięce (wyd. 3 poprawione i uzupełnione), Warszawa.
 • Łosiowski, 1997, red., Dziecko niepełnosprawne ruchowo, cz. 1., Wybrane zaburzenia neurorozwojowe i zespoły neurologiczne, Warszawa.
 • Palisano R., Rosenbaum P., Walter S., Russell D., Wood E., Galuppi B., 1997, Development and reliability of a system to classify gross motor function of children with cerebral palsy, “Developmental Medicine & Child Neurology”, 39, s. 214– 223.
 • Rosenbaum P., Paneth N., Leviton A., Goldstein M., Bax M., Damiano D., Dan B., Jacobsson B., 2007, A report: the definition and classification of cerebral palsy April 2006, “Developmental Medicine & Child Neurology”, Supplement, 109, s. 8–14.
 • Rybak A., Socha P., Stolarczyk A., Socha J., 2011, Ocena częstości występowania zaburzeń karmienia u dzieci w Polsce. Możliwości diagnostyczne i terapeutyczne. Standardy medyczne „Pediatria”, 8, s. 131–144.
 • Sellers D., Mandy A., Pennington L., Hankins M., Morris C., 2014, Development and reliability of a system to classify the eating and drinking ability of people with cerebral palsy, “Developmental Medicine & Child Neurology”, 56 (3), s. 245–251.
 • Socha J., Socha P., Wikieł V., 2004, Zaburzenia karmienia – przyczyny, możliwości zapobiegania i leczenia, „Nowa Pediatria”, 2, s. 55–60.
 • Sullivan P. B., Lambert B., Ford-Adams M., Griffiths P., Johnson A., 2000, The prevalence and severity of feeding and nutritional problems in children with neurological impairment: the Oxford Feeding Study, “Developmental Medicine & Child Neurology”, 42, s. 674–680.
 • Wiskirska-Woźnica B., 2016, Wprowadzenie do dysfagii jako problemu wielospecjalistycznego, „Otorynolaryngologia”, 15 (2), s. 59–62.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a8b794b1-8392-4e5f-a360-5ec7ee3f10ab
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.