PL EN


2013 (R. XII) | 1(47) | 105 - 122
Article title

Obraz edukacji w Wietnamie

Title variants
EN
A picture of education in Vietnam
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Praca zawiera syntetyczny obraz edukacji w Wietnamie od czasów starożytnych po współczesne i uwzględnia najnowszą dostępną literaturę przedmiotu. Na krótko zarysowanym tle rozwoju historycznego i kulturowego kraju dokładniej zaprezentowano trzy systemy oświatowe, które wyodrębniły się w Wietnamie: feudalny, kolonialny oraz ludowy. W każdym w nich w jakimś stopniu znalazły swoje odbicie oddziaływania trzech wielkich systemów filozoficzno-religijnych Dalekiego Wschodu: konfucjanizmu, taoizmu i buddyzmu zen. Ukształtowane w ten sposób wzory myślenia i kanony zachowania Wietnamczyków można zaobserwować również współcześnie, nawet wśród rodzin i dzieci wietnamskich w Polsce oraz u dzieci z rodzin polsko-wietnamskich. Idący własną drogą transformacji ustrojowej Wietnam kładzie duży nacisk na system edukacji, zwiększając i różnicując liczbę szkół każdego szczebla oraz nakłady na oświatę. Postępująca demokratyzacja kraju czyni go coraz bardziej otwartym na wpływy kultury zachodniej, ale naraża tradycyjne wartości na dezintegrację. Wskazuje to na potrzebę ich pielęgnacji we współczesnej edukacji wietnamskiej, co zdaje się być dostrzegane przez decydentów.
EN
The work contains a synthetic picture of education in Vietnam from ancient to modern times and comprises the latest available literature of the subject. In the context of a briefly outlined historical and cultural development of the country, three educational systems that emerged in Vietnam have been presented: feudal, colonial and folk. In each of them, to some extent, one can find reflects of the influence of the three great philosophical-religious systems of Far East: Confucianism, Taoism and Zen Buddhism. Shaped in this way, patterns of thinking and canons of behaviour of the Vietnamese can also be found nowadays, even among Vietnamese children and families living in Poland and children in Polish-Vietnamese families as well. Following its own way of political transformation, Vietnam places a great emphasis on education system, increasing and diversifying number of schools on each educational level and financial expenditure on education. Proceeding democratization of the country makes it more and more open to influence of Western culture, but at the same time exposes traditional values to danger of disintegration. That points out the necessity of cultivation of them in contemporary Vietnamese education, which seems to be seen by the policy-makers.
Issue
Pages
105 - 122
Physical description
Dates
published
2013-04
Contributors
References
 • Gawlikowski K. (1997), Dwie cywilizacje i ich wizje człowieka: Zachód i Azja Wschodnia, ISP PAN, Warszawa.
 • Halik T. (2009), Dzieci wietnamskie w polskiej szkole, [w:] T. Halik, A. Kosowicz, M. Marek, Migranci w polskim społeczeństwie, Stowarzyszenie „Vox Humana”, Warszawa.
 • Huanyin Y. (1996), Konfucjusz, [w:] Myśliciele o wychowaniu, red. C. Kupisiewicz, I. Wojnar, Polska Oficyna Wydawnicza „BGW”, Warszawa.
 • Kosmala M. (2004), Dwie cywilizacje – dwa systemy wartości – dwie wizje praw człowieka, „Azja-Pacyfik” nr 7, s. 25–46.
 • MacDonald J. (1994), Wielkie bitwy historii, Agencja Wydawnicza „Morex”, Warszawa.
 • Nakamura H. (2005), Systemy myślenia ludów Wschodu, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 • Olszewski W. (1991), Historia Wietnamu, Zakład Narodowy Imienia Ossolińskich Wydawnictwo, Wrocław–Warszawa–Kraków.
 • Pietrasiak M. (2004), „Prawi i utalentowani ludzie są fundamentem państwa”. Polityka kulturalno-oświatowa Wietnamu 1945–1976, Wydawnictwo „Ibidem”, Łódź.
 • Pietrasiak M. (2005), Reformy oświatowe w Wietnamie. Zarys uwarunkowań, „Azja-Pacyfik” t. 8.
 • Pilch T. (2004), Nauczyciele ludzkości, [w:] Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, t. 3: M–O, red. T. Pilch, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa.
 • Roberts J.M. (2000a ), Ilustrowana historia świata. Europejskie imperia, t. 8, „Świat Książki”, Warszawa.
 • Roberts J.M. (2000b), Ilustrowana historia świata. Nowe mocarstwa XX wieku, t. 9, „Świat Książki”, Warszawa.
 • Roberts J.M. (2000c), Ilustrowana historia świata. Nowy porządek świata, t. 10, „Świat Książki”, Warszawa.
 • Suchar H. (2003), Wietnamska tożsamość – wywiad z prezydentem Wietnamu Tran Duc Luongiem, „Azja-Pacyfik” nr 6.
 • Ta Minh Tuan (2002), Polityka zagraniczna Wietnamu w okresie „odnowy” (doi-moi): źródła i ewolucja, „Azja-Pacyfik” nr 5.
 • Thich Nhat Hanh (1992), Spokój to każdy z nas, Pusty Obłok, Warszawa.
 • Tran Kieu (2002), Education in Vietnam: Current State and Issues, Hanoi.
 • Zieliński P. (2000), Samorealizacja i samowychowanie w zen i metodzie Silvy, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie, Częstochowa.
 • Zieliński P. (2008a), Wychowanie i systemy edukacyjne w kulturach Dalekiego Wschodu, [w:] Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, t. VII: V–Ż, red. T. Pilch, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa.
 • Zieliński P. (2008b), Zen jako system wychowania, [w:] Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, t. 7: V–Ż, red. T. Pilch, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa.
 • Zieliński P. (2008c), Związki psychologii i pedagogiki humanistycznej z dalekowschodnimi ideałami wychowania, [w:] Podstawy edukacji. Epistemologia a praktyka edukacyjna, red. A. Gofron, M. Piasecka, Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, Częstochowa.
 • Zieliński P. (2010a), Edukacja międzykulturowa Wietnamczyków w Polsce z uwzględnieniem dzieci z rodzin polsko-wietnamskich, „Pedagogika XIX”, Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza, red. K. Rędziński, Częstochowa.
 • Zieliński P. (2010b), Wychowanie i systemy edukacyjne w Wietnamie na tle rozwoju historycznego i kulturowego kraju (z uwzględnieniem podmiotowości w wychowaniu), „Podstawy edukacji. Podmiot w dyskursie pedagogicznym”, t. 3, red. A. Gofron, B. Łukasik, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1642-672X
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a8b8d988-75d1-4f09-a6fc-fe1a11fd97ed
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.