PL EN


2014 | 1 | 141-147
Article title

REQUIREMENTS FOR EVALUATION OF NOISE IN WORK ENVIRONMENT

Content
Title variants
PL
WYMAGANIA DOTYCZĄCE OCENY HAŁASU W ŚRODOWISKU PRACY
Languages of publication
PL EN
Abstracts
EN
The article analyzes the legislative requirements related to evaluation of noise generated by working environment. Specifies to the detail particular activities within categories of work for which there are declared legislative limits of the standardized sound level LAEX,8h. It also briefly describes the work environment of the process welding from the perspective of noise exposure, whilst focus is on the determination of sound pressure values for the selected welding technology.
PL
W artykule przeanalizowano wymagania prawne dotyczące oceny hałasu generowanego w środowisku pracy. Określono szczegóły działań odnoszących się do kategorii prac, dla których nie są deklarowane ograniczenia prawne, znormalizowanego poziomu dźwięku LAEX,8h. Opisano również środowisko pracy w odniesieniu do procesu spawania z punktu widzenia narażenia na hałas, ze szczególnym uwzglednieniem wartości ciśnienia dźwięku dla wybranej technologii spawania.
Keywords
Year
Issue
1
Pages
141-147
Physical description
Dates
published
2014-06-25
Contributors
author
  • Uniwersytet Techniczny w Bratysławie (Słowacja)
  • Uniwersytet Techniczny w Bratysławie (Słowacja)
  • Uniwersytet Techniczny w Bratysławie (Słowacja)
  • Uniwersytet Techniczny w Bratysławie (Słowacja)
References
  • ŽIARAN Stanislav: Ochrana človeka pred kmitaním a hlukom. Bratislava: Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2008. 264 p. ISBN 978-80-227-2799-0.
  • KREMNIČAN Kazimír a kol.: Bezpečnosť práce pri zváraní. Bratislava: Vydavateľstvo a nakladateľstvo ROH, 1987. 240 p. BPP 074-015-87.
  • Zákon č. 115/2006 Z. z. Nariadenia vlády Slovenskej republiky o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou hluku.
  • Health and Safety Executive [online]. 2013. [cit. 2013-11-10]. Dostupné na internete:< http://www.hse.gov.uk/welding/noise-vibration.htm>.
  • BENEOVÁ Anna, PAULIKOVÁ Alena: Zváracie pracovisko a jeho bezpečnostné a environmentálne charakteristiky [online]. [cit. 2013-11-10]. Dostupné na internete: <http://www.techpark.sk/technika-562011/zvaracie-pracovisko-a-jeho-bezpecnostne-a-environmentalne-charakteristiky.html>.
  • RYBAKOWSKI Marek, OČKAJOWÁ Alena, KAŹMIERCZAK Paweł: Professional risk - objectives, methods and procedures for its evaluation on the example of a welder. [In.:] Integral Safety 2012: Proceedings from International Science Conference. Kocovce, Slovakia 2012. Trnava, AlumniPress 2012, p. 61- 68 [CD-ROM]. ISBN: 978-80-8096-181-7.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1895-197X
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a8c8641d-7d0e-46ff-be44-abce9aebe282
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.