PL EN


Journal
2019 | 4 (81) | 22-30
Article title

Wzmacnianie potencjału dydaktycznego szkolnictwa wyższego na przykładzie projektu "Informatyka - studia z gwarancją sukcesu"

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W latach 2012-2015 na kierunku Informatyka na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ realizowany był projekt „Informatyka – studia z gwarancją sukcesu” (ISGS). Autorzy artykułu dokonali oceny wpływu projektu ISGS na jakość i atrakcyjność kształcenia na kierunku Informatyka. Autorzy wykorzystali do badań dane zgromadzone przez dziekanat i zespół realizujący w/w projekt: dane z warsztatów, oceny dokonań studentów przez prowadzących zajęcia, koordynatorów firm i opiekunów staży studenckich, które zostały uporządkowane i poddane analizie porównawczej. Jej wyniki przedstawione zostały w postaci zestawień tabelarycznych lub wykresów. Projekt przyczynił się do zwiększenia rekrutacji na kierunek Informatyka (średnia w latach projektowych 126,5; w pozostałych 76,25). Nie wpłynął jednak na liczbę absolwentów z kolejnych roczników, nieprzekraczający 50. W projekcie wzięło udział 196 studentów, ale ukończyło go tylko 47 (24%). Lepszy przeciętny wynik ze studiów uzyskały osoby, które ukończyły projekt. Spośród 76 absolwentów obu analizowanych roczników aż 69 brało udział w projekcie (ponad 90%). Okazali się oni najlepszymi studentami kierunku Informatyka. Studenci dzięki udziałowi w projekcie m.in. nabyli umiejętności pracy w grupie, poznali biznes od strony praktycznej, nauczyli się odpowiedzialności za pracę i rozwiązywania problemów decyzyjnych. Projekt miał też słabe strony, które przyczyniły się do rezygnacji studentów, m.in. zbyt duża liczba godzin zajęć i ich wysoki poziom merytoryczny. Wnioski z analizy mogą stanowić formę rekomendacji dotyczących opracowania kolejnych projektów tego typu na kierunkach informatycznych.
Journal
Year
Issue
Pages
22-30
Physical description
Contributors
author
 • Uniwersytet Łódzki
 • Uniwersytet Łódzki
References
 • Bodziony, I. (2009). Rynek pracy informatyków w 2008 r. Pobrane z http://interaktywnie.com/biznes/newsy/raporty-i-badania/rynek-pracy-informatykow-w-2008-r-3005
 • Czekaj-Kotynia, K. (red.). (2013). Nowoczesne metody dydaktyczne w procesie kształcenia. Łódź: Instytut Nauk Społeczno-Ekonomicznych.
 • Dokumentacja projektu "Informatyka - studia z gwarancją sukcesu". (2011) (dokument niepublikowany). Łódź: Uniwersytet Łódzki.
 • GUS. (2007). Kobiety w Polsce. Warszawa: Zakład Wydawnictw Statystycznych.
 • GUS. (2019). Liczba osób, które przystąpiły/zdały egzamin maturalny. Pobrane z https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/edukacja/edukacja/liczba-osob-ktore-przystapilyzdaly-egzamin-maturalny,15,1.html
 • Kamińska, A. i Pulak, I. (2016). Teoretyczne uzasadnienie metodologii badań porównawczych w kontekście współczesnej legitymizacji poglądów znanych komparatystów. Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce, 3(33), 11-24.
 • Kwiatkowska-Ciotucha, D. i Załuska, U. (2012). Podsumowanie efektów wdrażania nowych specjalności w ramach projektów rozwojowych uczelni. W: M. Plich (red.). Metody ilościowe w Krajowych Ramach Kwalifikacji (s. 23-34). Łódź: Instytut Ekonometrii Uniwersytetu Łódzkiego.
 • NIK. (2015). Kształcenie na kierunkach zamawianych. Informacja o wynikach kontroli. Pobrane z https://www.nik.gov.pl/plik/id,9576,vp,11822.pdf
 • Pawlikowski, J. M. (2009). Jakość kształcenia podstawą konkurencyjności uczelni. W: K. Mazurek-Łopacińska (red.), Proces Boloński w kształtowaniu systemu zapewnienia jakości kształcenia (s. 55-60). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.
 • Potocka, B. i Nowak, L. (2002). Projekty edukacyjne - Poradnik dla nauczyciela. Kielce: Zakład Wydawniczy SFS.
 • Zając, B. (2015). Metoda projektów jako strategia postępowania dydaktycznego na wyższej uczelni. O efektach kształcenia i metodzie projektów. Studia Edukacyjne, 34, 299-313. DOI: 10.14746/se.2015.34.18
 • Zawadzki, M. (2011). Poczta Lotus Notes 8.5 PL. Niezbędnik użytkownika. Gliwice: Helion.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a8f88cc3-c275-464b-a98d-117ba3166e21
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.