PL EN


2014 | 1 | 532-537
Article title

Bibliografia wybranych prac Profesor Marceliny Grabskiej

Authors
Title variants
EN
A bibliography of selected works of Prof. Marcelina Grabska
RU
Библиография избранных трудов Профессора Марцелины Грабской
Languages of publication
PL RU
Abstracts
PL
Bibliografia stanowi wykaz dorobku naukowego z zakresu językoznawstwa stosowanego i porównawczego Marceliny Grabskiej. Zebrano 61 pozycji w układzie rzeczowym.
Year
Issue
1
Pages
532-537
Physical description
Dates
online
2015-02-12
References
 • Marcelina Grabska. Teoria i praktyka sprawności czytania rosyjskich tekstów specjalistycznych młodzieży technikum. Niepublikowana rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem profesora Ludwika Grochowskiego. Wydział Humanistyczny Uniwersytet Gdański. Gdańsk 1981, ss. 681 (na prawach rękopisu).
 • Марцелина Грабска. Русскоязычный потенциальный словарь в языковом сознании польских учащихся (теоретическое и экспериментально-эмпирическое исследование). Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора педагогических наук. ВАК 13.00.02. Министерство образования Российской Федерации. Институт русского языка им. А.С. Пушкина. Москва 1994, ss. 45.
 • Марцелина Грабска. Русскоязычный потенциальный словарь в языковом сознании польских учащихся (теоретическое и экспериментально-эмпирическое исследование). Диссертация на соискание ученой степени доктора педагогических наук, научный консультант член корреспондент Российской академии образования, доктор филологических наук, профессор Ольга Даниловна Митрофанова. ВАК 13.00.02. Министерство образования Российской Федерации. Институт русского языка им. А.С. Пушкина. Москва 1994, ss. 372 (na prawach rękopisu).
 • Marcelina Grabska. Сопоставительно-ассоциативный контекст русскоязычного потенциального словаря поляков (теоретические и эмпирические исследования), Rozprawy i Monografie. Uniwersytet Gdański. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 1996, ss. 249. ISBN 83-7017-677-1.
 • Marcelina Grabska. Praktyczna gramatyka języka rosyjskiego dla Polaków. Gdańsk: Phantom Press International, 1994.
 • Współzależność języków słowiańskich. Aspekt lingwistyczny i glottodydaktyczny. Red. nauk. Marcelina Grabska, Janina Bartoszewska. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 1998, ss. 295. ISBN 83-7017-808-1.
 • Leksyka w komunikacji językowej. Materiały konferencji międzynarodowej (Gdańsk — Łączyno, wrzesień 1998). Red. nauk. Marcelina Grabska, Joanna Korzeniewska-Berczyńska. Uniwersytet Gdański. Instytut Filologii Słowiańskiej. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 1998, ss. 215. ISBN 83-86230-46-0.
 • „Słowa, słowa, słowa”... w komunikacji językowej. Red. nauk. Marcelina Grabska. Gdańsk: Zakład Poligrafii Fundacji Uniwersytetu Gdańskiego, 2000, ss. 376. ISBN 83-86230-81-9.
 • „Słowa, słowa, słowa”... w komunikacji językowej II. Materiały międzynarodowej konferencji Leksyka w komunikacji językowej II, Gdańsk-Stawiska 8–12 września 2001 r. Red. nauk. Marcelina Grabska. Gdańsk: Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 2004, ss. 494. ISBN 83-88829-96-3.
 • Балтийский регион. Миф в языке и культуре. Материалы международной научной конференции 8 октября 2010 г. Гданьск. Под. ред. Г.И. Берестнева. Редакционная коллегия М. Грабска и др. Российский государственный университет им. Иммануила Канта — Гданьский университет. Калининград: Издательство Российского государственного университета им. Иммануила Канта, ss. 234. ISBN 978-5-9971-0135-0.
 • „Słowa, słowa, słowa”... w komunikacji językowej III. Red. nauk. Marcelina Grabska. Gdańsk: Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 2011, ss. 306. ISBN 978-83-7531-144-0.
 • „Mówimy, jak mówimy…”. Komunikacja w języku potocznym: podejście interdyscyplinarne. Red. nauk. Marcelina Grabska, Żanna Sładkiewicz. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2014, ss. 255. ISBN 978-83-7865-251-9.
 • „Mówimy, jak mówimy...” Gdzie ukryta jest potoczność? Red. nauk. Marcelina Grabska, Żanna Sładkiewicz. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2015
 • Marcelina Grabska, Teresa Szymanik. Ogólne założenia gabinetu języka rosyjskiego w szkole.„Język Rosyjski” 1977, nr 5, s. 202–205. ISSN 0137-7647.
 • Marcelina Grabska. Zagadnienia czytania rosyjskich tekstów specjalistycznych z punktu widzenia ich specyfiki. [W:] Kształtowanie umiejętności receptywnych w nauczaniu języka rosyjskiego. Zbiór artykułów i rozpraw. Red. nauk. Antoni Paliński. Rzeszów: Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 1979, s. 99–127.
 • Marcelina Grabska. Dystrybucja leksyki w tekstach naukowych w świetle badań statystycznych. „Zeszyty Naukowe Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Gdańskiego. Filologia Rosyjska” 1984, nr 13. Gdańsk: Uniwersytet Gdański, s. 99–110.
 • Marcelina Grabska. Mowa wewnętrzna w procesie czytania w badaniach radzieckich. „Przegląd Rusycystyczny” 1984, nr 3, s. 171–179. ISSN 0137-298X.
 • Marcelina Grabska. Próba określenia stopnia trudności językowej tekstu (na przykładzie rosyjskich tekstów specjalistycznych). „Przegląd Rusycystyczny” 1984, nr 1–2, s. 241–254. ISSN 0137-298X.
 • Marcelina Grabska. Sprawność czytania rosyjskich tekstów specjalistycznych przez uczniów technikum (w świetle badań). „Zeszyty Naukowe Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Gdańskiego. Filologia Rosyjska” 1984, nr 12, Gdańsk, s. 71–79.
 • Marcelina Grabska. Gatunki stylu naukowego i dobór tekstów ćwiczeniowych do pracy z uczniami technikum II. „Język Rosyjski” 1985, nr 3, s. 146–150. ISSN 0137-7647.
 • Marcelina Grabska. O pewnych właściwościach stylu naukowego. „Język Rosyjski” 1985, nr 2, s. 67–72. ISSN 0137-7647.
 • Marcelina Grabska. Kształtowanie domysłu językowego przy czytaniu rosyjskich tekstów specjalistycznych. [W:] Z aktualnych studiów rusycystycznych. Językoznawstwo i glottodydaktyka. Materiały z Międzynarodowej Konferencji Naukowej. Olsztyn, 30.V–1.VI 1985 r. Red. nauk. Wanda Zmarzer. Olsztyn: Wydawnictwa Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 1987, s. 247–249. ISBN 83-85010-29-7.
 • Marcelina Grabska. Słownik potencjalny i jego identyfikacja (w świetle badań empirycznych). „Przegląd Rusycystyczny” 1988, nr 3–4, s. 168–184. ISSN 0137-298X.
 • Marcelina Grabska, Ludwik Grochowski, Zenon Harczuk. Раз¬ви¬тие и со¬сто¬яние ме¬то¬ди¬ки пре¬по¬да¬ва¬ния рус¬ско¬го язы¬ка в по¬ль¬с¬кой шко¬ле. „Język Rosyjski” 1988, nr 4, Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, s. 217–222. ISSN 0137-7647.
 • Marcelina Grabska. Teoretyczne podstawy lingwistyki tekstu i percepcja treści rosyjskich tekstów specjalistycznych. [W:] Sprawność czytania i słuchania w nauczaniu języków obcych. Red. nauk. Antoni Paliński. Rzeszów: Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 1989, s. 235–264.
 • Marcelina Grabska. Z badań nad rozwojem domysłu językowego. [W:] Sprawności receptywne w nauczaniu języka rosyjskiego w polskim audytorium. Red. nauk. Antoni Paliński. Rzeszów: Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 1989, s. 49–59.
 • Marcelina Grabska, Ludwik Grochowski, Zenon Harczuk. Научные исследования и концепции в области методики преподавания русского языка в Польше. „Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia” LV, nr 1131, Wrocław 1990, s. 139–156. ISSN 0137-1150.
 • Marcelina Grabska. Виды «подсказок» и эффект идентификации слов потенциального словаря. „Przegląd Rusycystyczny” 1990, nr 1–4, s. 31–39. ISSN 0137-298X.
 • Marcelina Grabska. Факторы детерминирующие понимание незнакомой лексики польскими учащимися. [W:] Оптимизация обучения русскому языку в иноязычной аудитории. Red. nauk. Antoni Paliński. Rzeszów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 1992, s. 59–77.
 • Marcelina Grabska. Чтение русских специальных текстов в средней профессиональной школе (методическая концепция). „Studia Rossica Posnaniensia” 1993, vol. XXVI, s. 207–213. ISSN 0081-6994.
 • Марцелина Грабска, Э. Родак. К определению состава основного словарного фонда русского языка (лингвометодический аспект). „Вестник Харьковского политехнического института” 1994, № 19, вып. I, s. 23–32. ISSN 2079-0031.
 • Марцелина Грабска. Лексическое сходство русского и польского языков и степень его восприятия поляками (в свете эмпирических исследований). „Русский язык за рубежом” 1994, № 3, s. 64–70. ISSN 0131-615X.
 • Marcelina Grabska. Активный и пассивный словари – лингвистическая и лингводидактическая интерпретации. [W:] Nowe tendencje w nauczaniu języków obcych. Materiały Sympozjum. Międzynarodowe Sympozjum. Białystok 23–25.09.1994. Polskie Towarzystwo Neofilologiczne. Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli. Studium Języków Obcych Akademii Medycznej w Białymstoku. Białystok 1995, s. 49–51.
 • Marcelina Grabska. Языковая догадка, контекстная догадка и пoтенциальный словарь (взаимоотношение понятий). [W:] Tekst i słownik w nauczaniu języka i literatury rosyjskiej. Materiały Międzynarodowej Konferencji Naukowej. Opole, 20–21 września 1994 r. Red. nauk. Wojciech Chlebda. Opole: Uniwersytet Opolski. Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej, 1995, s. 331–334. ISBN 83-9-2795-1-7.
 • Марцелина Грабска. Потенциальный словарь учащихся. Принципы его описания и классификации. [W:] Vocabulum et Vocabularium. Сборник научных трудов по лексикографии. Под ред. Владимира В. Дубичинского. Вып. II. Харьков 1995, s. 16–26. ISSN 0453-79998.
 • Marcelina Grabska. Характеристика ошибок, возникших при опознании слов потенциального словаря. „Studia Rossica Posnaniensia” 1995, vol. XXVI, s. 287–295. ISSN 0081-6994.
 • Марцелина Грабска. Опознавательные характеристики формальных корневых польско-русских эквивалентов. [W:] Slavica Quinqeecclesiensia. Материaлы III Mеждународной Конференции «Теория и практика преподавания славянских языков». Pед. Lendvai Endre. Pécs 1996, s. 127–133. ISSN 0583-5356.
 • Marcelina Grabska. Неизученные слова текста — факторы и условия их семантизации. „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Seria Filologiczna. Dydaktyka” 1997, nr 4. Red. Antoni Paliński, Rzeszów, s. 41–51. ISSN 0867-0757.
 • Marcelina Grabska. Характеристики образа слова, влияющие на опознание неизученной лексики русского языка. [W:] Новое в теории и практике описания и преподавания русского языка (= Nowe elementy teorii i praktyki opisu i dydaktyki nauczania języka rosyjskiego). Peдколл. Николай Исаев, Елена Исаева, Томаш Медзиньский. Российский центр науки и культуры в Варшаве. Польское общество русистов. Варшава: Издательство Перспективы-Пресс, 1997, s. 43–49. ISBN 83-87170-21-6.
 • Марцелина Грабска. Натуральный потенциальный словарь польских учеников — его объём и характер. [W:] Vocabulum et Vocabularium. Сборник научных трудов по лексикографии. Под ред. Владимира В. Дубичинского. Харьков — Гродно 1998, s. 87–90. ISSN 0453-79998.
 • Марцелина Грабска. Психосемантические характеристики русско-польских лексических параллелей. [W:] Vocabulum et Vocabularium. Сборник научных трудов по лексикографии. Под ред. Владимира В. Дубичинского. Bып. VI. Харьков 1998, s. 44–47. ISSN 0453-79998.
 • Marcelina Grabska. Семантические микросистемы многозначных слов и возможность опознавания их поляками. „Kieleckie Studia Rusycystyczne”. T. 8. Red. Andrzej Jankowski, Kazimierz Luciński. Kielce: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Jana Kochanowskiego, 1998, s. 303–308. ISSN 0239-538X.
 • Марцелина Грабска. Словообразовательные характеристики и их опознание поляками в неизученных русских производных словах (в свете эмпирических исследований). [W:] Словообразование и номинативная деривация в славянских языках. Mатериалы VI Международной научной конференции. Гродно, 28–29 мая 1998 г. Под ред. С.А. Емельяновой. Гродно: Гродненский государственный университет им. Янки Купалы, 1998, s. 185–193.
 • Marcelina Grabska. Специфика адаптации русских заимствованных слов и их опознавание поляками. [W:] Współzależność języków słowiańskich. Aspekt lingwistyczny i glottodydaktyczny. Red. nauk. Marcelina Grabska, Janina Bartoszewska. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 1998, s. 218–232. ISBN 83-7017-808-1.
 • Марцелина Грабска. Психосемантические механизмы идентификации русских слов поляками. [W:] Тверская психолингвистическая школа. Воспоминания о будущем. Cост. С.В. Лебедева, И.Л. Медведева, Е.Ю. Мягкова, Т.Ю. Сазонова. Курск: Курский государственный педагогический университет, 1999. ISBN 5-88313-178-6.
 • Marcelina Grabska. Тестирование лексики. Метод оценки результатов. [W:] Новое в теории и практике описания и преподавания русского языка (Материалы научно-методической конференции, проходившей 6–7 мая 1999 г. в Варшаве) (= Nowe elementy teorii i praktyki opisu i dydaktyki nauczania języka rosyjskiego (Materiały konferencji naukowo-metodycznej w Warszawie 6–7 maja 1999 r. Ed. VI). Bып. VI. Pедколл. Николай Исаев, Елена Исаева, Томая Медзиньский. Российский Центр Науки и Культуры в Варшаве. Польское Общество Pусистов. Ассоциация Сотрудничества Польша–Восток. Warszawa: Artico Teresa Rubin, 1999, s. 69–73. ISBN 83-912328-0-8.
 • Marcelina Grabska. Asocjacyjny portret MĘŻCZYZNY. [W:] „Słowa, słowa, słowa”... w komunikacji językowej. Red. nauk. Marcelina Grabska. Gdańsk: Zakład Poligrafii Fundacji Uniwersytetu Gdańskiego, 2000, s. 335–348. ISBN 83-86230-81-9.
 • Marcelina Grabska. Ja-koncepcja, czyli leksykalny autoportret MĘŻCZYZNY. [W:] Słowo, tekst, czas. Materiały V Międzynarodowej Konferencji Naukowej (Szczecin, 8–9 czerwca 2000 roku). Red. nauk. Michaił Aleksiejenko. Uniwersytet Szczeciński. Instytut Filologii Słowiańskiej. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2001, s. 179–188. ISBN 83-7241-135-2.
 • Marcelina Grabska. MATKI i ŻONY, czyli stereotypy ról w asocjacyjnym obrazie kobiety. [W:] Słowo z perspektywy językoznawcy i tłumacza. Red. nauk. Alicja Pstyga, Krystyna Szcześniak. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2002, s. 190–201. ISBN 83-7326-040-4.
 • Марцелина Грабска. Проявление Я-идеального в самооценке женщины (на материале ассоциативного эксперимента). „Вeснiк Вiцебская дзяржаучага универсiтета” 2002, № 4, s. 49–55.
 • Marcelina Grabska, Franciszek Grabski. Zbiory rozmyte (próba określenia zastosowań w lingwistyce). [W:] „Słowa, słowa, słowa”... w komunikacji językowej II. Red. nauk. Marcelina Grabska. Gdańsk: Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 2004, s. 103–110. ISBN 83-88829-96-3.
 • Marcelina Grabska. Русская женщина — НЕЖНОСТЬ, КРАСОТА, польская женщина – MATKA, ŻONA (ассоциативный портрет). [W:] „Słowa, słowa, słowa”... w komunikacji językowej II. Red. nauk. Marcelina Grabska. Gdańsk: Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 2004, s. 393–410. ISBN 83-88829-96-3.
 • Marcelina Grabska. Właściwości nieznanych słów i modele ich rozpoznawania. [W:] Glottodydaktyczne i kulturowe aspekty komunikacji językowej. Księga jubileuszowa poświęcona 70-leciu Profesor Krystyny Iwan. Red. nauk. Krystyna Janaszek, Roman Gawarkiewicz. Seria Rozprawy i Studia. Uniwersytet Szczeciński. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2004, s. 51–64. ISBN 83-7241-407-6.
 • Marcelina Grabska. Antycypacja i inferencja w potocznym odbiorze tekstu. Rozważania teoretyczne. [W:] „Mówimy, jak mówimy...” Komunikacja w języku potocznym: podejście interdyscyplinarne. Red. nauk. Marcelina Grabska, Żanna Sładkiewicz. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2014, s. 48-57. ISBN 978-83-7865-251-9.
 • Marcelina Grabska. Inferencja i antycypacja — wpływ na odbiór tekstu. Badania empiryczne. [W:] „Mówimy, jak mówimy...” Komunikacja w języku potocznym: podejście interdyscyplinarne. Red. nauk. Marcelina Grabska, Żanna Sładkiewicz. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2014, s. 57-69. ISBN 978-83-7865-251-9.
 • Marcelina Grabska. Antycypacja i potoczny odbiór tekstu. Rozważania teoretyczne. [W:] „Mówimy, jak mówimy...” Gdzie ukryta jest potoczność? Red. nauk. Marcelina Grabska, Żanna Sładkiewicz. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2015.
 • Marcelina Grabska. Antycypacja i linearny proces odbioru tekstu. Badania empiryczne. [W:] „Mówimy, jak mówimy...” Gdzie ukryta jest potoczność? Red. nauk. Marcelina Grabska, Żanna Sładkiewicz. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2015
 • Marcelina Grabska. Об одном критерии типологии потенциального словаря. [W:] Лингвистические, психологические и педагогические основы интенсификации обучения русскому языку студентов-славян. Материалы научно-методической конференции. Uniwersytet Gdański. Instytut Filologii Słowiańskiej. Gdańsk, 20–24.05.1988. Gdańsk: Uniwersytet Gdański, 1989, s. 19 (na prawach rękopisu).
 • Марцелина Грабска. Виды «подсказок» и эффект идентификации слов потенциального словаря. [W:] Русский язык и литература в общении народов мира. Проблемы функционирования и преподавания. Доклады и сообщения (Круглый cтол). Москва: Издательство Русский язык, 1990, s. 24–25. ISBN 5-200-01337-2.
 • Марцелина Грабска. Опознавательные характеристики формальных корневых польско-русских эквивалентов. [W:] Теория и практика преподавания славянских языков. Сборник тезисов. Печ, 26–27 апреля 1996 г. Печ: Университет г. Печ (Bенгрия), 1996, s. 26–27.
 • Marcelina Grabska. Podstawowe problemy kształtowania rosyjskojęzycznego słownika potencjalnego polskich uczniów. [W:] Materiały Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Języki obce w systemie edukacyjnym”. Polskie Towarzystwo Neofilologiczne. Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli. Białystok — Supraśl, 13–15.06.1996, s. 37–38.
 • Marcelina Grabska. Wyznaczniki leksykalne konceptu MĘŻCZYZNA. [W:] Red. nauk. Marcelina Grabska. Leksyka w komunikacji językowej. Materiały Konferencji Międzynarodowej. Gdańsk 1998, s. 66–67. ISBN 83-86230-46-0.
 • Marcelina Grabska. Rec.: Antoni Paliński, Sprawność czytania w nauczaniu języka rosyjskiego. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1983. [W:] „Język Rosyjski” 1985, nr 5, s. 305–306. ISSN 0137-7647.
 • Z Ziemi Kościerskiej. Zeszyty Regionalne. Przewodnicząca Kolegium Redakcyjnego Marcelina Grabska. Kościerska Fundacja Nauki i Kultury. Pelplin: Wydawnictwo Diecezji Pelplińskiej „Bernardinum”, 2002–.
 • Marcelina Grabska. Gdańska rusycystyka na Wybrzeżu. Historia, ludzie, myśl, „Побережье. Русско-польские образовательные и культурные связи” (= „Wybrzeże. Polsko-rosyjskie kontakty edukacyjne i kulturalne”). Pед. Владимир Грешных. Российский государственный университет им. Иммануила Канта. Калининград: Фонд Русский Mир. Гданьск: Гданьский университет, 2011, s. 9–13. ISBN 978-83-7531-139-6.
 • Marcelina Grabska. Gdańska rusycystyka — rozwój i kierunki badań. [W:] Tradycje gdańskiej humanistyki. Red. Józef Borzyszkowski, Cezary Obracht-Prondzyński. Instytut Kaszubski. Gdańsk 2008, s. 162–191. ISBN 978-83-89079-97-8.
 • Marcelina Grabska. Zakład Pragmatyki Komunikacji i Akwizycji Języka. [W:] Uniwersytet Gdański 1970–2010. Red. Anna Paner, Arnold Kłonczyński. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytet Gdańsk, 2010, s. 269–273. ISBN 978-83-7326-693-3.
 • Marcelina Grabska. Droga przez naukę. [W:] Od dźwięku do słowa i jeszcze dalej. Red. nauk. Katarzyna Wojan, Ewa Konefał. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2013, s. 13–18. ISBN 978-83-7865-118-5.
 • Imiona komunikacji językowej, czyli demakijażowanie sensów. Red. nauk. Katarzyna Wojan, Żanna Sładkiewicz i Anna Hau, przy udziale Katarzyny Wądołowskiej-Lesner. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2015.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2392-3644 (online)
ISSN
2449-6715 (print)
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a8f9ec8d-6a8b-435a-b3a4-503ea5176e50
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.