PL EN


2018 | 02 | 155-173
Article title

Przedmowy do Ewangelii bł. Teofilakta Bułgarskiego w cyrylickich tetraewangeliach lwowskich

Authors
Content
Title variants
EN
Introductions to the Gospels by St. Theophylact, Archbishop of Bulgaria, in early Cyrillic tetragospels from Lvov
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł został poświęcony badaniom tekstologicznym Przedmów do Ewangelii autorstwa bł. Teofilakta Bułgarskiego w cyrylickich starych drukach ze Lwowa. Te cztery krótkie teksty, które poprzedzają każdą z Ewangelii, zostały poddane analizie tekstologicznej. Wskazała ona, że tekst wszystkich tetraewangelii ze Lwowa został poddany niewielkiej redakcji, a szczególności ten w wydaniach Michała Ślozki. Podane zostały wszystkie warianty tekstologiczne charakterystyczne dla tetrów lwowskich.
EN
The article is devoted to the textology of the Introductions to the Gospels by St. Theophylact, Archbishop of Bulgaria, in early printed Cyrillic tetraevangelions from Lviv. Th ese four short texts that precede every Gospel book have been analyzed from a textological point of view. It has been proven that all tetraevangelions from Lviv have undergone some editing, in particular in the Gospels published by Michal Slozka. All textological variants that are characteristic to the tetras from Lviv have been enumerated.
Year
Volume
02
Pages
155-173
Physical description
Contributors
References
 • Bondar, Nataliâ. 2002. „Z dоsvіdu atribucії kiriličnih vidan´ Nacіоnal´nої Bіblіоtеki Ukraїni іmеnі V.I. Vеrnads´kоgо: mіfіčnе l´vіvs´kе Evangеlіe 1683 r. drukarnі L´vіvs´kоgо bratstva”. Rukоpisna ta
 • knižkоva spadŝina Ukraїni 7: 42-51.
 • Dоgramadžiеva, Ekatеrina. 1993. „S´´stav na slavânskitе r´´kоpisi čеtvеrоеvangеliâ”. Palaeobulgarica 17(2): 3-21.
 • Еvangеliе оt Мatfеa v slavanskоj tradicii (=Novum Testamentum Palaeoslovenice II). A.A. Alеksееv, I.V. Azarоva, Е.L. Alеksееva, М.B. Babickaâ, Е.L. Vanееva, A.A. Pičhadzе, V.A. Rоmоdanоvskaâ, Т.V. Тkačеva (red.). Sankt-Pеtеrburg 2005: Rоssijskое Biblеjskое Оbŝеstvо.
 • Guseva, Aleksandra Aleekseevna. 2003. Izdania kirillоvskоgо šrift a vtоrоj pоlоviny XVI vеka. Svоdnyj katalоg. Moskva: Nauka.
 • Kawecka-Gryczowa, Aloida, i Krystyna Korotajowa, Wojciech Krajewski. 1960. Drukarze dawnej Polski, od XV do XVIII wieku (zeszyt 6): Małopolska – Ziemie Ruskie (=Drukarze Dawnej Polski od XV do XVIII wieku, T. 10). Wrocław – Kraków.
 • Nеmirоvskij, Еvgеnij L. 2008. Načalо knigоpеčatania v Valahii (Načalо slavânskоgо kirillоvskоgо knigоpеčataniâ XV - načala XVII vеka, T. III). Моskva: Nauka.
 • Ostapczuk, Jerzy. 2015. „Ewangelie czytane na wszelką potrzebę, różnorodne w cyrylickich starych drukach tetraewangelii”. W Zbrojne i ideologiczne kontakty w dawnym piśmiennictwie Słowian i ich
 • echa w nowszej kulturze (=Krakowsko-Wileńskie Studia Slawistyczne 11). Red. Marzanna Kuczyńska i Jan Stradomski, 105-120, Kraków: Scriptum.
 • Ostapczuk, Jerzy. 2016. „Еvangеliе оt Мatfеâ v staropečatnyh izdaniâh četveroevangelij: predvaritel´nye zamečaniâ”. W Sovremennyie problemy archeografi i. Vypusk 2. Red. Kol. N.U. Bubnov, М.А. Voznesenskaâ, V.А. Kliševa, М.V. Krogodina, F.V. Pančenko, V.G. Podkovyreva. Otv. red. I.М. Belâeva. Sost. М.V. Krogodina, 275-286, Sankt Peterburg: Biblioteka Rossijskoj akademii nauk.
 • Ostapczuk, Jerzy. 2017a. „O liczbie cyrylickich starych druków tetraewangelii ze Lwowa”. ELPIS 19: 181-189.
 • Ostapczuk, Jerzy. 2017b. „Stare druki tetraewangelii lwowskich i ich miejsce wśród innych cyrylickich ksiąg z tekstem Dobrej Nowiny.” W Ośrodki kultury dawnej Słowiańszczyzny i ich znaczenie dziejowe
 • (=Krakowsko-Wileńskie Studia Slawistyczne 12). Red. Marzanna Kuczyńska i Jan Stradomski, 129-148, Kraków : Scriptum.
 • Ostapczuk, Jerzy. 2017c. „Еvangеliе оt Marka v staropečatnyh izdaniâh bogoslužebnyh četveroevagelij”. W Slavanskaa Biblia v epohu rannego knigopečatania. K 510-letiu sozdana biblejskogo sbornika Matfea Desatogo. Otv. red. A.A. Alekseev, 357-367. Sank-Peterburg: Institut russkoj literatury (Puškinskij Dom) RAN, Biblioteka Rossijskoj akademii nauk.
 • Ostapczuk, Jerzy. 2018. Predislovie arhiepiskopa Feofi lakta k evangeliu ot Matfea i «Žitie ev. Matfea» sv. Sofronia v staropečatnyh kirilličeskih bogoslužebnyh četveroevangeliah. Wykład wygłoszony na
 • konferencji Vos.mye Rimskie Kirillo-Mefodievskie čtenia; Rzym – Florencja, 5-10 II 2018 r.
 • Sіčyns´kyj, Vоlоdymyr U. 1925. Arhіtеktura v starоdrukah, (Zbіrky Nacіоal.nоgо Мuzеa u L.vоvі). L´vіv.
 • Šustоva, Uliâ Eduardоvna. 2009. Dоkumеnty L.vоvskоgо uspеnskоgо stavrоpigijskоgо Bratstva (1586-1788). Istоčnikоvеdčеskое isslеdоvaniе. Моskva (Rоssiâ i Hristianskij Vоstоk. Biblioteka, Vyp. 8). Moskva: Rukоpisnyе Pamâtniki Drеvnеj Rusi.
 • Zubrzycki, Dynizy. 1836. Historyczne badania o drukarniach rusko-słowiańskich w Galicyi. Lwów: W drukarni Instytutu Stauropigialnego.
 • Varpio, Maria. 2005. Evangelium Cyrillicum Gothoburgense. A Codicological, Paleographical, Textological and Linguistic Study of a Church Slavonic Tetraevangel (Lunds Slavonic Monographs, 9). Lund.
 • Vostokov, Aleksandr. 1842. Оpisaniе russkih.. i slоvеnskih.. rukоpisеj Rumancеvskоgо Мuzеuma. Sanktpeterburg: Тipоgrafi â Impеratоrskоj Akadеmii Nauk.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a91cf1a8-3b53-4494-81fc-8e9446c46fbd
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.