PL EN


2019 | 13 | 95-123
Article title

Ewangelicko-reformowany katechizm krakowski a katechizmy wileńskie Stanisława Sudrowiusza i Jana Zygrowiusza

Content
Title variants
PL
Reformed Protestant Krakow Catechism and the Vilnius Catechisms by Stanisław Sudrowiusz and Jan Zygrowiusz
Languages of publication
PL EN
Abstracts
EN
Comparison of Reformed Protestant catechisms printed for the Lesser Poland Congregation and the Lithuanian Congregation highlights the theological differences, which were splitting these two communities till the beginning of the 17th century. The Lithuanian Congregation was influenced by the antitrinitarian propaganda, which manifested in the rigorous avoidance of the phrase “Holy Trinity” in the community’s teachings (and, most probably, in sermons). This period of the hidden antitrinitarian influence on the Lithuanian Congregation was ended by the catechism by Jan Zygrowiusz, published in Lubcz in 1618.
Contributors
 • Centrum Badawcze Bibliografii Polskiej Estreicherów, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, stan.siess@uj.edu.pl
References
 • Akta Synodów prowincjonalnych Jednoty Litewskiej 1611-1625, Wilno 1915.
 • Akta synodów prowincjonalnych Jednoty Litewskiej 1626-1637, wstęp i oprac. M. Liedke i P. Guzowski, Warszawa 2011.
 • Akta synodów różnowierczych w Polsce, t. 3: Małopolska 1571-1632, oprac. M. Sipayłło, Warszawa 1983.
 • Cantional Piesni Duchownych, Hymnow y Psálmow Swiętych, Na Wieczna Wielkiego Boga, Oica, Syna, y Ducha Swietego Chwale; A Jednoty Prawowiernego Kosciola Bozego Pozytek Pospolity. Zporządzony, wypolerowány y wydany Roku Páńskiego M DC XI, Toruń: druk. Augustyn Ferber, 1611.
 • Kawecka-Gryczowa A., Kancjonały protestanckie na Litwie w w. XVI, „Reformacja w Polsce” 1926, r. 4, s. 128-139.
 • Korzo M., Przyczynek do roli druków bazylejskich w XVI–wiecznym piśmiennictwie ewangelickim Wielkiego Księstwa Litewskiego, „Odrodzenie i Reformacja w Polsce” 2011, t. 55, s. 7-26.
 • Korzo M., Treści katechetyczne oraz ich forma w XVI-wiecznych kancjonałach polskich ewangelików reformowanych, [w:] Pieśni z katechizmów ewangelików reformowanych (1558-1600). Cz. 1: Katechizm krakowski i królewiecki, przygotowali do druku M. Malicki i P. Poźniak, Kraków 2018, s. 49-61.
 • Korzo M., W sprawie jednego z XVI-wiecznych katechizmów kalwińskich w Rzeczpospolitej, „Odrodzenie i Reformacja w Polsce” 2007, t. 51, s. 177-198.
 • Leszczyński R.M., Nauka ewangelicko-reformowana w polskojęzycznych katechizmach z XVI wieku, [w:] Ewangelicyzm reformowany w pierwszej Rzeczypospolitej. Dialog z Europą i wybory aksjologiczne w świetle literatury i piśmiennictwa XVI-XVII wieku, red. nauk. D. Chemperek, Warszawa 2015, Kultura Pierwszej Rzeczypospolitej w Dialogu z Europą. Hermeneutyka Wartości, t. 9, s. 57-87.
 • Siess-Krzyszkowski S., Kalwiński Katechizm krakowski z kancjonałem – rekonstrukcja edycji, „Toruńskie Studia Bibliologiczne” 2018, t. 11, nr 2, s. 137-154.
 • Sławiński W., Spory doktrynalne na toruńskim synodzie generalnym 1595 r., „Czasy Nowożytne” 1997, t. 2, s. 27-45.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a933fd96-8eef-4ac7-bc42-54600c48ca44
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.