PL EN


2014 | 5 | 1 | 341-347
Article title

Dostęp do informacji o finansowaniu inwestycji środowiskowych w opinii społeczeństwa

Content
Title variants
EN
Access to information on the financing of environmental investments in public opinion
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
W artykule przedstawiono opinię społeczeństwa na temat dostępu do informacji o finansowaniu inwestycji środowiskowych oraz świadomość społeczną w zakresie ochrony środowiska i podstawowych pojęć z zakresu ekologii i gospodarki odpadami. W badaniu zwrócono uwagę na znaczenie edukacji ekologicznej w budowaniu świadomości społeczeństwa. W opinii respondentów zarządzanie odpadami powinno być zgodne z zasadą zrównoważonego rozwoju. Wspieranie inwestorów i rozwój nowych technologii leży w gestii władz państwa.
EN
The article presents the opinion of the public on access to information on the financing of environmental investments and public awareness on environmental protection and the basic concepts of ecology and waste management. The study highlighted the importance of environmental education in building public awareness. According to respondents, waste management should be consistent with the principle of sustainable development. Support for investors and the development of new technologies is the responsibility of authorities of the country
Year
Volume
5
Issue
1
Pages
341-347
Physical description
Dates
published
2014
Contributors
References
  • Kłopotek B. (2011), Krajowy plan gospodarki odpadami 2014, „Przegląd Komunalny”, nr 2.
  • Kowalska A., Sobczyk W. (2012), Directions of the reclamation and developing wasteland, TEKA Commission of Motorization and Energetics in Agiculture PAN, vol. 12, no 2.
  • Malarz A. (2011), Wykorzystanie funduszy UE na gospodarkę odpadami, „Przegląd Komunalny”, nr 1.
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (DzU z 2012 r., poz. 645).
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie składowisk odpadów (DzU z 2013 r., poz. 523).
  • Sobczyk W. (2012), Problem zagospodarowania odpadów komunalnych na terenach wiejskich, Rocznik Naukowy „Edukacja – Technika – Informatyka”, nr 3/2012-1.
  • Sobczyk W., Biedrawa A. (2011), Polityka ekologiczna gminy w zakresie gospodarki odpadami, XXIV DIDMATTECH, Kraków.
  • Uchwała nr 217 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2010 r. w sprawie „Krajowego planu gospodarki odpadami 2014” (M.P. 2010, nr 101, poz. 1183).
  • Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (DzU z 2013 r., poz. 21, z późn. zm.).
  • Ziora J., Pasko B. (2013), Dokąd zmierzamy w gospodarce odpadami, „Przegląd Komunalny”, nr 4.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2080-9069
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a9406aab-4f9d-47e6-9676-e7addad1565d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.