PL EN


2015 | 57 | 1 | 77-92
Article title

Wiara w Boga źródłem poczucia bezpieczeństwa w życiu: metaforyczna perspektywizacja pojęcia wiara w Boga w kontekście bezpieczeństwa na podstawie wywiadów bezpośrednich

Content
Title variants
EN
Faith in God as a source of safety in life: metaphorical perspectivization of faith in God as a source of safety on the basis of direct interviews
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł poświęcony jest językowemu obrazowi wiary w Boga rozumianej przez pryzmat potrzeby bezpieczeństwa. Na podstawie zebranego materiału-wypowiedzi pochodzących od osób wierzących, wyodrębniłam warianty metafory WIARA W BOGA TO ŹRÓDŁO POCZUCIA BEZPIECZEŃSTWA wraz z profilami semantycznymi. Z materiału wynika, że badani postrzegają wiarę w Boga jako element życia zapewniający im spokój, gwarantujący zdrowie psychiczne, dający nadzieję, chroniący przed zagrożeniami oraz pocieszenie.
EN
In the paper author discusses the linguistic view of the interplay between the notion of faith in God and the safety need. Main concern is focused on analysing metaphorical extensions of the concept of faith in God as the source of safety. Based on the interviews among Christians, author analyses the problem in question with respect to particular semantic profiles of the metaphor FAITH IS A SOURCE OF SAFETY. In many cases faith is presented as the element that secures human life, guarantees peace, hope, offers protection and consolation. In other words, the picture of faith that emerges from the interviews portrays it as a fundamental notion in life, a source of safety, rescue or even the last resort.
Year
Volume
57
Issue
1
Pages
77-92
Physical description
Contributors
References
 • Anusiewicz J., Kulturowa teoria języka. Zarys problematyki, [w:] Język a kultura, T. I, red. J. Anusiewicz, J. Bartmiński, Wrocław 1991.
 • Anusiewicz J., Potoczność jako sposób doświadczania świata i jako postawa wobec świata, [w:] Język a kultura, T. 5 (Potoczność w języku i w kulturze), red. J. Anusiewicz, F. Nieckula, Wrocław 1992.
 • Bartmiński J. i Niebrzegowska S., Profile a podmiotowa interpretacja świata, [w:] Profilowanie w języku i tekście, (red.) J. Bartmiński, R. Tokarski, Lublin 1998.
 • Bartmiński J., Językowe podstawy obrazu świata, Lublin 2007.
 • Casirrer E., Essej o człowieku, Warszawa 1971.
 • Denzin N. K., Lincoln Y. S., Wprowadzenie. Dziedzina i praktyka badań jakościowych, przeł. K. Podemski, [w:] Metody badań jakościowych, red. N. K. Denzin, Y. S. Lincoln, Warszawa 2009.
 • Grzegorczykowa R., Profilowanie a inne pojęcia opisujące hierarchiczną strukturę znaczenia, [w:] Profilowanie w języku i tekście, red. J. Bartmiński, R. Tokarski, Lublin 1998.
 • Kostera M., Antropologia organizacji. Metodologia badań terenowych, Warszawa 2003.
 • Krąpiec M. A., Język i świat realny, Lublin 1985.
 • Lakoff G., Johnson M., Metafory w naszym życiu, przeł. T. Krzeszowski, Warszawa 1988.
 • Langacker R.W., Cognitive grammar. A basic introduction, Oxford 2008.
 • Maslow A. H., A theory of human motivation, [w:] Psychological review, 50, 1943, s. 370-396.
 • Prasad P., Prasad A., Ethnographic questions and the question of ethnography: Journeying from method to tradition in a pluralistic world, referat z konferencji: Academy of Management, Research Methods Division, Chicago 1999, [w:] M. Kostera, Antropologia organizacji. Metodologia badań terenowych, Warszawa 2003.
 • Rozwadowski J., Semazyologia czyli nauka o rozwoju znaczeń wyrazow. Jej stan obecny, zasady i zadania, [w:] Eos, 1903, s. 17-111.
 • Tokarski R., Kulturowe i tekstotwórcze aspekty profilowania, [w:] Profilowanie w języku i tekście, red. J. Bartmiński, R. Tokarski, Lublin 1998.
 • Waszakowa K., Słowotwórczy aspekt procesów profilowania, [w:] Profilowanie w języku i tekście, red. J. Bartmiński, R. Tokarski, Lublin 1998.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a966cf80-18cc-4318-9856-be543729cb91
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.