PL EN


2017 | 4 (369) Tom II | 148-161
Article title

Materialny wymiar jakości życia na przykładzie zachowań konsumpcyjnych młodych mieszkanek Częstochowy

Authors
Content
Title variants
EN
The Material Dimension of the Quality of Life on the Example of Consumer Behaviour of Young Inhabitants of Częstochowa
RU
Материальное измерение качества жизни на примере потребительского поведения молодых жительниц Ченстоховы
Languages of publication
PL EN RU
Abstracts
PL
Jakość życia jest determinowana wieloma czynnikami, zarówno niematerialnymi, jak i materialnymi. Ekonomiczne wartości wpływające na jakość życia wiążą się m.in. ze sferą konsumpcji dóbr i usług. Poziom i struktura konsumpcji stanowią istotne determinanty jakości życia. Celem artykułu jest ukazanie zachowań konsumpcyjnych jako istotnego elementu poziomu jakości życia w jej materialnym wymiarze na przykładzie badań młodych mieszkanek Częstochowy. Badania miały charakter ilościowy, wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego. Poziom i struktura konsumpcji respondentek wskazuje na przemiany związane z rozwojem współczesnego społeczeństwa konsumpcyjnego. W artykule badawczym zaprezentowano problematykę materialnego aspektu jakości życia na podstawie wyników badań zachowań konsumpcyjnych oraz zachowań konsumpcyjnych młodych kobiet, a także wskazano, jak zachowania te związane są z poczuciem satysfakcji życiowej i zaspokojenia potrzeb człowieka, wpływając na poziom jakości życia jednostki.
EN
The quality of life is determined by many factors, both intangible and material. Economic values that affect the quality of life are connected, among others, with the sphere of consumption of goods and services. The level and pattern of consumption are important determinants of the quality of life. The purpose of this article is to show consumer behaviour as an important element of the quality of life in its material dimension on the example of the research of young Czestochowa female residents. The research was quantitative and the diagnostic survey method was used. The level and structure of respondents’ consumption indicate the changes associated with the development of a modern consumer society. This research article presents the issues of the material aspect of the quality of life based on the results of studies of consumer behaviour. It provides knowledge about consumer behaviour of young women and shows how this behaviour is related to the sense of satisfaction and satisfaction of human needs, affecting the quality of life of the individual.
RU
Качество жизни предопределяется многими факторами – как нематериальными, так и материальными. Экономические ценности, влияющие на качество жизни, связаны, в частности, со сферой потребления благ и услуг. Уровень и структура потребления представляют собой существенные детерминанты качества жизни. Цель статьи – указать потребительское поведение в качестве существенного элемента уровня качества жизни в его материальном измерении на примере обследований молодых жительниц Ченстоховы. Обследова- ния имели количественный характер, в них использовали метод диагностического зондажа. Уровень и структура потребления респонденток указывают на перемены, связанные с развитием современного потребительского общества. В исследовательской статье представили проблематику материального аспекта качества жизни на основе изучения потребительского поведения молодых женщин, а также указали, как это поведение связано с чувством удовлетво- ренности жизнью и удовлетворения потребностей человека, влияя на уровень качества жизни индивида.
Year
Pages
148-161
Physical description
Contributors
References
 • Bauman Z. (2006), Praca, konsumpcjonizm i nowi ubodzy, WAM, Kraków.
 • Borys T. (red.) (2005), Wskaźniki zrównoważonego rozwoju, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Warszawa-Białystok.
 • Bywalec Cz. (2010), Konsumpcja a rozwój gospodarczy i społeczny, C.H. Beck, Warszawa.
 • Dziedzinowa Baza Wiedzy Warunki Życia Ludności (2016), http://www.swaid.stat.gov.pl [dostęp: 01.05.2016].
 • Goodwin N.R., Ackerman F., Kiron D. (1997), The Consumer Culture, Island Press, Washington.
 • Jakość życia w Polsce. Edycja 2016 (2016), GUS, Warszawa.
 • Kędzior Z. (2003), Metodologiczne aspekty badania jakości życia, (w:) Karwowski J. (red.), Jakość życia w regionie, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.
 • Kondycja Gospodarstw Domowych (2016), http://www.swaid.stat.gov.pl [dostęp: 01.05.2016].
 • Ostasiewicz W. (2004), Ocena i analiza jakości życia , Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław.
 • Rapley M. (2003), Quality of Life Research: A Critical Introduction, Sage, London.
 • Seed P., Lloyd G. (1997), Quality of life, Jessica Kingsley Publishers, London.
 • Słaby T. (1994), Systemy wskaźników społecznych w polskich warunkach transformacji ustrojowej, SGH, Warszawa.
 • Słaby T. (2007), Poziom i jakość życia, (w:) Panek T. (red.), Statystyka społeczna, PWE, Warszawa, Sompolska-Rzechuła A. (2013), Jakość życia jako kategoria ekonomiczna, Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis, „Oeconomica”, nr 301(71).
 • Szulc A. (2007), Dochód i konsumpcja, (w:) Panek T. (red.), Statystyka społeczna, PWE, Warszawa.
 • The World Health Organisation Quality of Life Assessment (WHOQOL) (1995), Position paper from the world health organization, “Soc. Sci. Med.”, No. 41.
 • Trzebiatowski J. (2011), Jakość życia w perspektywie nauk społecznych i medycznych – systematyzacja ujęć definicyjnych, „Hygeia Public Health”,nr 46(1).
 • Wieloaspektowe badanie warunków życia ludności (2001), GUS, Warszawa.
 • Włodarczyk-Śpiewak K. (2006), Aspekty jakości życia a poziom satysfakcji życiowej Polaków, „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy”, nr 9, „Problemy globalizacji i regionalizacji”, Cz. 2.
 • http://www.socialprogressimperative.org/countries/POL/ [dostęp: 01.05.2016].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a9756b9b-0cd6-4781-b203-22c04f727d5e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.