PL EN


2017 | 3(23) | 23
Article title

Edukacja na rzecz bezpieczeństwa w świetle nowej reformy oświaty

Authors
Content
Title variants
EN
Education for security in the context of the new education reform
Languages of publication
PL EN
Abstracts
EN
With the development of civilization, the striving to ensure the safety of children and youth is becoming the main task of school education. There is often the idea that preparing the state to defend the inviolability of borders, sovereignty and independence, and to provide people with personal security is a specific sum of defensive consciousness as well as the knowledge and skills of each human individual. The general education of society will determine the future of the nation and its power. Although education needs stability, it is harder and harder to achieve it in common environment. Industrialization, the implementation of the Internet of Things as well as the degradation of natural environment are sources of instability and a permanent growth of factors which have impact on human health and the Earth itself. As a result, children and youth are lost in today's world, saturated with technology and information, from which it is difficult to clearly distinguish good from evil or truth from falsehood. Threats cannot be eliminated, but we can and must reduce them. Therefore, what is needed right now is education for security. A discussion about the teaching curriculum basis (core curriculum) is popular in our country. External events (macro-perception) cause the activities in the sphere of the education system to cease to be effective, despite the great effort made by teachers and students. This paper presents the results of the author's research and experience in this subject, also discussing some limitations that result in an insufficient rate of change in security education.
Contributors
author
References
 • 1. Guz Sabina, Dziecko a zagrożenie współczesnego świata, UMCS, Lublin, 2008.
 • 2. Jakubczak Ryszard, Flis Jan, Bezpieczeństwo narodowe Polski w XXI wieku, Bellona, Warszawa, 2006.
 • 3. Jezierski Edward, Magoń Walerian (red.), Edukacja obronna w systemie bezpieczeństwa Polski, Arcanus, Bydgoszcz, 1997.
 • 4. Kaczmarczyk Andrzej, Tomaszkiewicz Stanisław, Edukacja dla Bezpieczeństwa. Podstawa Programowa, Wydawnictwo Empi, Poznań, 2012.
 • 5. Kardas Jarosław, Edukacja obronna w Polsce, Ministerstwo Obrony Narodowej - Egros, Warszawa, 1999.
 • 6. Konarski Leszek, Rokicki Bronisław, Świniarski Janusz, Bezpieczeństwo personalne i strukturalne wobec wyzwań współczesnego świata, AON, Warszawa, 2000.
 • 7. Kucharski Marek, Edukacja obronna. Polska i świat, Społeczna Akademia Nauk, Warszawa, 2002.
 • 8. Pieczywok Andrzej, Edukacja dla bezpieczeństwa wobec zagrożeń i wyzwań współczesności, AON, Warszawa 2012.
 • 9. Pieczywok Andrzej, Loranty Krzysztof, Bezpieczeństwo jako problem edukacyjny, AON, Warszawa, 2015.
 • 10. Puślecki Władysław, Kształcenie upodmiotowiające ucznia, Toruńskie Studia Dydaktyczne, nr 11/1997, Toruń, 1997.
 • 11. Stępień Ryszard, Edukacja dla bezpieczeństwa, Materiały z konferencji naukowej 23–24 maja 1994 r., Warszawa, 1994.
 • 12. Stępień Ryszard, Współczesne zagadnienia edukacji dla bezpieczeństwa, AON, Warszawa, 1999.
 • 13. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe, Dz. U. z 2017 r., poz. 59.
 • 14. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie sposobu realizacji edukacji dla bezpieczeństwa, Dz. U. z 2009 r., nr 139, poz. 1131.
 • 15. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół, Dz. U. z 2012 r., poz. 977.
 • 16. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej, Dz. U. z 2017 r., poz. 356.
 • 17. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu realizacji edukacji dla bezpieczeństwa, projekt z 31 marca 2017 r.
 • 18. Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie, 2006/96/WE.
 • http//: sjp.pwn.pl oraz swo.pwn.pl.
 • http//: swo.pwn.pl.
 • http://www.tvn24.pl.
 • https://szkolaodadoz.wip.pl/124.
 • Procedura dopuszczania do użytku Programów Wychowania Przedszkolnego i Programów Nauczania w Zespole Szkół w Stołpiu, A-11, Stołpie, 2012, www.stolpie.republika.pl.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2299-2316
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a976735d-23c2-46f5-95a6-239eb4905efe
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.