PL EN


2018 | 2 | 181-192
Article title

ZNACZENIE PRZEDSIĘBIORSTW SPOŁECZNYCH W ŁAGODZENIU PROBLEMU BEZROBOCIA I PRZECIWDZIAŁANIU WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU

Content
Title variants
EN
THE IMPORTANCE OF SOCIAL ENTERPRISES IN MITIGATING THE PROBLEM OF UNEMPLOYMENT AND COUNTERACTING SOCIAL EXCLUSION
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Ekonomia społeczna to działalność gospodarcza, która w pierwszej kolejności stawia sobie cele społeczne, a ekonomiczne jako drugie. Cele społeczne to głównie przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, łagodzenie bezrobocia, czy też walka z różnego rodzaju patologiami. Tym celom służą między innymi przedsiębiorstwa społeczne. Przedmiotem rozważań w niniejszym artykule jest przedstawienie istoty ekonomii społecznej, idei powoływania przedsiębiorstw społecznych, a także zilustrowania problemu wynikami badań, zarówno dotyczącymi opinii społecznej mieszkańców analizowanej gminy, jak i samych pracowników funkcjonujących konkretnych przedsiębiorstw społecznych.
EN
Social economy is an economic activity that sets itself social (I) and economic (II) goals. Social goals mainly include counteracting social exclusion, mitigating unemployment or combating various pathologies. Social enterprises, among others, serve these purposes. The subject of reflection in this article is the presentation of the essence of the social economy, the idea of establishing social enterprises, as well as illustrating the problem of research results both concerning the social opinion of the inhabitants in the analyzed commune, as well as the employees of specific social enterprises.
Year
Issue
2
Pages
181-192
Physical description
Dates
published
2018-12-20
Contributors
 • Politechnika Koszalińska
 • Urząd Miejski w Kępicach
References
 • Filek J., Rozważania wokół fenomenu pomocy, „Ekonomia Społeczna” 2011, nr 2(3).
 • Gaworska A., Jędrak K., Gruntowski M., Ekspertyza na temat rozwoju i wykorzystania ekonomii społecznej w organizacjach pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych, Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo, http://www.ekonomiaspoleczna.pl/files/ekonomiaspoleczna.pl/public/ Biblioteka/2012.2.pdf, [13.02.2018].
 • Hausner J., Ekonomia Społeczna jako kategoria rozwoju, [w:] J. Hausner (red.), Ekonomia społeczna a rozwój, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2007.
 • Hausner J., Laurisz N., Czynniki krytyczne tworzenia przedsiębiorstw społecznych. Przedsiębiorstwo społeczne. Konceptualizacja, [w:] J. Hausner (red.), Przedsiębiorstwa społeczne w Polsce. Teoria i praktyka, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej, Kraków 2008.
 • http://www.ekonomiaspoleczna.pl/x/433225 [14.02.2018].
 • http://www.ciriec.ulg.ac.be/, [13.02.2018].
 • http://www.portalsamorzadowy.pl/praca/nowelizacja-ustawy-o-spoldzielniach-socjalnych-ministerstwo-objasnia-przepisy,102705.html [01.05.2018].
 • http://biznes.onet.pl/wiadomosci/kraj/spoldzielnia-socjalna-zalozona-przez-gmine/hv4cr [05.05.2018].
 • https://archiwum.businessinsider.com.pl/kraj/ spoldzielnia-socjalna-zalozona-przez-gmine/7yzdt [05.05.2018].
 • https://www.tvp.info/30838850/barszcz-sosnowskiego-atakuje-na-pomorzu-w-walce-z-trujaca-roslina-pomozedron-wideo [05.05.2018.
 • Krajowy Program rozwoju Ekonomii Społecznej, Monitor Polski, Warszawa, 24 września 2014 r. Poz. 811.
 • Rekomendacje w zakresie weryfikacji statusu przedsiębiorstwa społecznego z dn. 26.04.2017 r., https://efs.mrpips.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0023/9329/Rekomendacje-MRPiPS-i-MR-w-zakresie-weryfikacji-statusu-przedsiebiorstwa-spolecznego.pdf [01.05.2018].
 • Smith G., Teasdale S., Ekonomia społeczna, przedsiębiorstwo społeczne i teoria demokracji stowarzyszeniowej, „Ekonomia Społeczna” 2011, nr 2(3).
 • Szopa B., Teorie ekonomiczne a ekonomia społeczna, [w:] M. Frączak, J. Hausner, S. Mazur (red.), Wokół ekonomii społecznej, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków 2012.
 • Uchwała Nr 164 Rady Ministrów z dnia 12 sierpnia 2014 r. w sprawie przyjęcia programu pod nazwą Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej, Monitor Polski, Warszawa, 24 września 2014 r. poz. 811.
 • Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Dz.U. z 2013 r. poz. 907.
 • Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020, Warszawa 26 maja 2015 r.,https://www.power.gov.pl/ media/4599/wytyczne_CT_9.pdf [01.05.2018].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1895-197X
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a97fdc45-7839-485b-b530-bfdbc717179d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.