PL EN


2013 | 3(41) | 97-112
Article title

Prosociálna výchova v podmienkach školskej edukácie

Content
Title variants
EN
Pro-social education in terms of school education
PL
Prosocjalne wychowanie w warunkach edukacji szkolnej
Languages of publication
SK
Abstracts
SK
Príspevok sa zaoberá problematikou prosociálnej výchovy, jej špecifickým poslaním ako aj možnosťami aplikácie tejto výchovy v procese edukácie žiakov druhého stupňa základných škôl a žiakov stredných škôl. Cieľom príspevku je na jednej strane upriamiť pozornosť odbornej aj laickej verejnosti na súčasné možnosti škôl v oblasti rozvoja prosociálneho správania a na druhej strane informovať o nových trendoch rozvíjania a podporovania prosociálnosti žiakov.
EN
The article deals with the problem of pro-social education, its specific message and the possibility of its use in the process of education. The purpose of this article is to draw attention to the possibility of pro-social education and informing young people about the new trends.
PL
Autorka artykułu zajmuje się problematyką prosocjalnego wychowania, jego specyficznym przesłaniem oraz możliwością jego zastosowania w procesie edukacji szkolnej. Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na możliwość prosocjalnego wychowania oraz informowanie o nowych jego trendach wśród młodzieży szkolnej.
Contributors
  • University of Presov
References
  • Gáborová, Ľ., Gáborová, Z. 2005. Človek v sociálnom kontexte. Prešov: FHPV PU, 2005.Galajdová, L. 1999. Pes lékařem lidské duše. Praha: Grada, 1999.Galajdová, L., Galajdová, Z. 2011. Canisterapia. Praha: Portál, 2011.Hayesová, N. 2011. Základy sociálnej psychológie. Praha: Portál, 2011.Ivanová, E., Kopinová, Ľ. 2007. Etická výchova. Bratislava: MPC, 2007.Kollárik, T. 1995. Sociálna psychológia. Nitra: SPN, 1995.Labáth, V., Smik, J., Matula, Š. 2011. Expoprogram. Intervenčný program pre skupinovú prácu s deťmi a mládežou. Bratislava: Univerzita Komenského, 2011.Nákonečný, M. 1996. Motivace lidského chování. Praha: ACADEMIE, 1996.Pardel, T. 1977. Motivácia ľudskej činnosti a správania. Brno: Paido, 1977.Výrost, J., Slaměník, I. 2010. Sociálni psychológie. 2. Prepracované a rozšírené vydanie. Praha: Grada, 2010.Zelina, M. 1996. Stratégie a metódy rozvoja osobnosti. Bratislava: IRIS, 1996.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a980104d-8772-486f-a148-559fd837b085
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.