Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2020 | XVII (2020) | 2: Rozejm w Dywilinie (1618) na tle epoki, pod red. A. Góraka | 271-280

Article title

Важный опыт просопографического исследования. O книге Войцеха Кравчука „Верные королю"

Authors

Content

Title variants

EN
An important experience of prosopographic research (about Wojciech Kravchuk’s book „Faithful to the King”
PL
Ważne doświadczenie badań prozopograficznych. O książce Wojciecha Krawczuka „Wierny królowi”

Languages of publication

RU

Abstracts

RU
Книга Войцеха Кравчука «Верные королю» представляет собой новаторское просопографическое исследование особой группы эмигрантов - финнов и шведов - в конце 16 века в Речи Посполитой. Автор проанализировал все возможные источники, которые могли дать информацию об этих людях, изучил различные группы этих эмигрантов (аристократия, бюрократия, духовенство, шляхта, женщины и др.) и феномен «шведского двора» польско-литовского короля Сигизмунда III. Суть автора в том, что Речь Посполитая в «золотом веке» была очень разнообразным государством и обществом, и король должен был учитывать интересы всех религиозных, этнических и социальных слоев. Биографические данные, использованные в исследовании Войцеха Кравчука, ярко подтвердили этот тезис. Вторая половина книги — это публикация документов по рассматриваемой группе с очень подробным биографическим комментарием.
EN
The Wojciech Krawczuk’s book «Wierni Królowi» is an innovative prosopographical study of a very special group of emigrants – Finns and Swedes – in late 16th century to Polish-Lithuanian Commonwealth. The author analyzed all possible sources that could give information on these people, studied different groups of those emigrants (aristocracy, bureaucracy, clergy, gentry, women, etc.) and phenomena of “Swedish Court” of Polish-Lithuanian king Sigismund III. The author’s main point is that the Polish-Lithuanian Commonwealth in its “Golden Age” was very diverse state and society and the king had to take into account interests of all the religious, ethnic and social strata. The biographical information used in the Wojciech Krawczuk’s research brightly proved this thesis. The second half of the book is the publication of documents on the group under consideration with very detailed biographical comment.
PL
Książka Wojciecha Krawczuka „Wierni Królowi” jest nowatorskim studium prozopograficznym bardzo szczególnej grupy emigrantów - Finów i Szwedów - u schyłku XVI wieku do Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Autor przeanalizował wszystkie możliwe źródła, które mogłyby dostarczyć informacji o tych osobach, zbadał różne grupy tych emigrantów (arystokrację, biurokrację, duchowieństwo, szlachtę, kobiety itd.) Oraz zjawiska „szwedzkiego dworu” króla polsko-litewskiego Zygmunta III. Głównym punktem autora jest to, że Rzeczpospolita Obojga Narodów w swoim „złotym wieku” była bardzo zróżnicowanym państwem i społeczeństwem, a król musiał uwzględniać interesy wszystkich warstw wyznaniowych, etnicznych i społecznych. Informacje biograficzne wykorzystane w badaniach Wojciecha Krawczuka jasno potwierdziły tę tezę. Druga połowa książki to publikacja dokumentów dotyczących rozważanej grupy z bardzo szczegółowym komentarzem biograficznym.

Year

Volume

Pages

271-280

Physical description

Dates

published
2020

Contributors

author
 • Научно-Исследовательский Университет «Высшая Школа Экономики», Санкт-Петербург

References

 • Dunning Ch., Russia’s First Civil War: The Time of Troubles and the Founding of the Romanov Dynasty. Penns. State Univ. Press, 2001.
 • Hertigh Carls Slaktarebenck: dät är en sanferdigh wiss berättelse om de... som världzlige, bedreffwet hafuer... anno MDCXVII / Med efterskrift af Tor Berg Ort. Stockholm, Lagerström, 1915. Рецензия: Nordisk tidskrift för bok- och biblioteksväsen / Årgång II. 1915
 • Krawczuk W., Samuel Pufendorf and Some Stories of the Northern War 1655–1660, Kraków 2011.
 • Krawczuk W., Wierni Królowi. Szwedzi i Finowie na uchodźstwie w Rzeczpospolitej Obojga Narodów w pierwszej połowie XVII wieku, Kraków 2019.
 • Michalewicz J., Dwór szwedzki Zygmunta III w latach 1587–1600, „Odrodzenie i Reformacja w Polsce, 1966. T. XI. s. 161–180.
 • Roberts M., Gustavus Adolphus, A History of Sweden 1611-1632. Vol. 1. New York 1953.
 • Roberts M., The Early Vasas: a History of Sweden 1523-1611. Cambridge 1968.
 • Svalenius I., Rikskasnliet i Sverige 1560-1592, Stockholm 1991.
 • Verboven K., Carlier M., Dumolyn J. A Short Manual to the Art of Prosopography // Prosopography. Approaches and Applications. A Handbook, ed. by K. S. B. Keats-Rohan, Oxford 2007, s. 35–69.
 • Wrede M., Itinerarium króla Zygmunta III. 1587–1632, Warszawa 2020.
 • Żojdź K., Wszyscy ludzie króla. Zygmunt III Waza i jego stronnicy w Wielkim Księstwie Litewskim w pierwszych dekadach XVII wieku, Toruń 2019.
 • Florya B. N., O prigovore Pervogo opolcheniya, „Istoricheskie zapiski” t. 8 (126), 2005, s. 85-114.
 • Shcherbatov M. M., Istoriya Rossiyskaya, t. 6, kn. 14, ch. 2, Sankt-Peterburg 1790, s. 24-25.
 • Yavorskaya M. K., «Gosudarev dvor» korolevicha Vladislava Vazy v 1617–1618 gg., «Slavyansky al’manakh» 2017, s. 55–64.

Document Type

Publication order reference

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-a9900fd4-ec97-447d-b7ac-ef19beb49fa4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.