PL EN


2015 | 1 | 51-63
Article title

Stymulatory i inhibitory kształtowania zaufania do edukacji europejskiej w gimnazjum

Content
Title variants
EN
Stimulators and inhibitors of the development of confidence in European secondary education
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Celem artykułu jest pokazanie, jakie stymulatory i inhibitory wpływają na kształtowanie zaufania do edukacji europejskiej w gimnazjum. Ukazanie, co jest więc stymulatorem, a co inhibitorem zaufania do podejmowania działań proeuropejskich w gimnazjum, czyli co powoduje, że nauczyciele podejmują działania o charakterze proeuropejskim lub nie podejmują tego typu działań i inicjatyw. W artykule zostały przedstawione przemiany polityczne, społeczne, technologiczne i cywilizacyjne w Polsce ostatnich lat, pojęcie zaufania i edukacji europejskiej. Zdefiniowane zostało pojęcie postaw proeuropejskich, gdyż edukacja europejska, to nie tylko działania same w sobie podejmowane przez nauczycieli. Działania podejmowane przez nauczycieli gimnazjum w zakresie edukacji europejskiej mają na celu kształtowanie postaw, pozytywnego stosunku do drugiego człowieku, ale również wyrażania szacunku do innej kultury, tradycji, wyznawanej religii czy też orientacji seksualnej. To również uczenie młodego człowieka otwartości na świat, Europę, radzenie sobie w nowej rzeczywistości. W kolejnej części pracy analizie poddane zostało gimnazjum jako miejsce realizacji edukacji europejskiej oraz stymulatory i inhibitory zaufania w odniesieniu do edukacji europejskiej w gimnazjum. Przemiany społeczne, technologiczne i cywilizacyjne w Polsce w ostatnich latach przyczyniły się do propagowania idei zaufania do edukacji europejskiej w gimnazjum. Tym bardziej, że jesteśmy w wielu strukturach świata zachodniego, w tym między innymi w Unii Europejskiej.
EN
The goal of this article is to show which stimulators and inhibitors have influence on the development of confidence in European secondary education. It defines what is a stimulator and what is an inhibitor of confidence in the adoption of pro-European measures in secondary education, i.e. what makes teachers adopt, or not, pro-European measures or initiatives. The article presents the political, social, technological and civilizing changes which took place in Poland in the last years, as well as the concepts of confidence and European education. It defines the concept of pro-European attitudes, because European education consists not only in the measures adopted by the teachers. The measures adopted by secondary school teachers in terms of European education are intended to develop attitudes, a positive approach to others, but also the respect for different cultures, traditions, confessions and sexual orientations. This includes teaching young people to be open to the world and to Europe, to deal with the new reality. The next part of the study analysis the secondary school as a place of European education as well as the stimulators and inhibitors of confidence with regard to European secondary education. The social, technological and civilizing changes in Poland in recent years contributed to the promotion of the idea of confidence in European secondary education, the more so as we belong to many structures of the western world, including the European Union.
Year
Issue
1
Pages
51-63
Physical description
Dates
published
2015-06-30
Contributors
 • Uniwersytet Szczeciński
References
 • Bauman Z., Ponowoczesność jako źródło cierpień, Wydawnictwo Sic!, Warszawa 2000.
 • Geisler R., Polska szkoła. System oświatowy w procesie przeobrażeń, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie, Częstochowa 1999.
 • Grzybowski P., Edukacja europejska – od wielokulturowości ku międzykulturowości, Oficyna Wydawnicza ,,Impuls”, Kraków 2007.
 • Kawecki A., Kowalczyk K., Polska 1989-1999, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 1999.
 • Konopka H., Edukacja europejska, Oficyna Wydawnicza Graf-Punkt, Warszawa 2000.
 • Kowalak T., Polityka społeczna, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok 2000.
 • Misztal B., Zaufanie we współczesnych społeczeństwach, Polity Press, Cambridge, 1996.
 • Nowak M., Wartości i kultura w kontekście pogranicza i globalizacji, (w); T. Lewowicki, E. Ogrodzka –Mazur A., Gajdzica (red.), Świat wartości i edukacja międzykulturowa, Cieszyn – Warszawa 2003.
 • Perzycka E., Szkoła jutra, Wydawca Volumina, Szczecin 2010.
 • Pieluchowski J., Trzy razy szkoła, Wydawnictwo eMPi2, Poznań 2002. Porcher L., Abdallah-Pretceille M., Ethique de la diversite et education, Paris 1998.
 • Popek P., Samokształcenie informacyjne w ramach Pedagogicznej Szkoły Wyższej, (w): K. Wenta, E. Perzycka (red.), Edukacja informacyjna, Szczecin 2004.
 • Rabczuk W., Promocja europeizmu w szkolnictwie krajów Wspólnoty Europejskiej, (w): R. Gerlach, E. Podoska- Filipowicz (red): Szkoła i nauczyciel a integracja Europy, Bydgoszcz 1993.
 • Reber A.S., Reber E.S., Słownik psychologii, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2005.
 • Rocher G., Introducion a la sociologue generale, Bidonlivre, Montreal 1969,t.1.
 • Sztompka P., Zaufanie, Wydawnictwo ZNAK, Kraków 2007.
 • Rezolucja Rady Ministrów Oświaty Wspólnoty Europejskiej z 9 lutego 1976 roku
 • Narodowy Program Przygotowania Polski do Członkostwa w Unii Europejskiej. [https://polskawue.gov.pl/Narodowy,Program,Przygotowania do Członkostwa w Unii Europejskiej,126.html, 15.07.2015].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1507-4943
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a99e795c-ff54-49b3-af94-89b56368f9ca
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.