PL EN


2017 | 55 | 2(110) | 137-155
Article title

Wpływ cyfryzacji infrastruktury informacyjnej na procesy badawcze w humanistyce. Wybrane aspekty zjawiska

Title variants
EN
Impact of Information Infrastructure Digitization on Research Processes in the Humanities. Selected Aspects of the Phenomenon
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
CEL/TEZA: Zbadanie przekształceń zachodzących w cyfrowej infrastrukturze informacyjnej humanistyki, opracowanie jej modelu oraz ustalenie widocznego już obecnie i przewidywalnego wpływu tych zmian i kształtującego się modelu na praktyki badawcze i publikacyjne badaczy; zaproponowanie metodyki przyszłych badań nad cyfrową infrastrukturą informacyjną. KONCEPCJA/METODY BADAŃ: Pozyskanie i analiza danych dotyczących poszczególnych składników cyfrowej infrastruktury informacyjnej oraz danych o wykorzystywaniu tejże przez wybrane grupy humanistów. WYNIKI I WNIOSKI: Opracowano model cyfrowej infrastruktury informacyjnej humanistyki; wyróżniono parametry jej badania; wykazano związek pomiędzy wykorzystywaniem składników infrastruktury, a poziomem kompetencji informacyjnych i stanem świadomości informacyjnej; opisano aktualny stan wykorzystywania cyfrowej infrastruktury przez humanistów oraz opracowano mechanizmy jej potencjalnego wpływu na przyszłe praktyki badawcze humanistów. ORYGINALNOŚĆ/WARTOŚĆ POZNAWCZA: Opracowano oryginalny model cyfrowej infrastruktury informacyjnej oraz parametry do jej badania; wykazano potencjalne utrudnienia w takich badaniach oraz możliwy wpływ rozwoju infrastruktury na praktyki badawcze.
EN
PURPOSE/THESIS: Exploration of changes in the digital information infrastructure for the humanities; developing the model of this infrastructure, and describing both visible and expected impact of the model and the infrastructure itself on research and publishing behavior of the scholars; suggesting methods for future studies on digital information infrastructure. APPROACH/METHODS: Collection and analysis of data concerning selected elements of the digital information infrastructure and data on its usage by selected groups of the humanities' scholars. RESULTS AND CONCLUSIONS: The model of the digital information infrastructure for the humanities was developed; the parameters for exploring this infrastructure were defined; the relationship conjoining the infrastructure usage, the level of information literacy and the state of information awareness was proved to exist; the current usage of digital infrastructure by the humanities scholars was described, and the mechanisms of the infrastructure potential impact on research practices of the humanists were discovered. ORIGINALITY/VALUE: The original model of digital information infrastructure and parameters for the study of this infrastructure were developed; the potential obstacles for such research and the possible impact of the infrastructure development on research practices were identified.
Year
Volume
55
Issue
Pages
137-155
Physical description
Dates
received
2017-05-27
revised
2017-11-30
accepted
2017-12-28
Contributors
author
 • Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, ul. Władysława Bojarskiego 1, 87-100 Toruń, egt@umk.pl
 • Instytut Językoznawstwa, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Collegium Novum, al. Niepodległości 4, 61-874 Poznań, mgorny@amu.edu.pl
 • Katedra Badań nad Bibliotekami i Innymi Instytucjami Kultury, Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii, Uniwersytet Warszawski, ul. Nowy Świat 69, 00-927 Warszawa, mdkisilo@uw.edu.pl
 • Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4, 20-031 Lublin, zbigniew.osinski@gmail.com
References
 • Batorowska, H. (2009). Kultura informacyjna w perspektywie zmian w edukacji. Warszawa: Wydaw. SBP.
 • Bliźniuk, G., Szafrański, B. (2006). Interoperacyjność i bezpieczeństwo systemów informatycznych administracji publicznej. Katowice: Wydaw. PTI.
 • Bowker, G.C., Baker, K., Millerand, F., Ribes D., (2010). Toward Information Infrastructure Studies: Ways of Knowing in a Networked Environment. In: J. Hunsinger, L. Klastrup & M. Allen, (eds.). International Handbook of Internet Research (97–117). Dordrecht: Springer Science+Business Media.
 • Carswell, M., Wickens, C. D. (1978). Information Integration and the Object Display: An Interaction of Task Demands and Display Superiority. Ergonomics, 30(3), 511–527.
 • Chen, Ch. (2006). Information Visualization: Beyond the Horizon. London: Springer-Verlag.
 • Ciborra, C.U., Hanseth O. (1998). From Tools to Gestell. Agendas for Managing Information Infrastructures. Information Technology & People. Special Issue on Heidegger and Information Technology, 11(4), 305–327.
 • Goliński, M. (1997). Poziom rozwoju infrastruktury informacyjnej społeczeństwa. Próba pomiaru. Warszawa: Akademicka Oficyna Wydawnicza PLJ.
 • Górny, M., Głowacka, E., Kisilowska, M., Osiński, Z. (2017). Mechanisms of the Formation and Evolution of Personal Information Spaces in the Humanities. Poznań: Wydaw. Rys.
 • Hanseth, O. (2002). From Systems and Tools to Networks and Infrastructures – From Design to Cultivation. Towards a Theory of ICT Solutions and Its Design Methodology Implications, [online] [15.06.2017], http://heim.ifi.uio.no/~oleha/Publications/ib_ISR_3rd_resubm2.html
 • Iwańska-Cieślik, B. (2016 a). Informacja o nowych publikacjach polskich bibliologów i informatologów w przestrzeni sieciowej (część I). Toruńskie Studia Bibliologiczne, 1(16), 211–238.
 • Iwańska-Cieślik, B. (2016 b). Informacja o nowych publikacjach polskich bibliologów i informatologów w przestrzeni sieciowej (część II). Toruńskie Studia Bibliologiczne, 2(17), 179–200.
 • Kisilowska, M. (2011). Przestrzeń informacyjna jako termin informatologiczny. Zagadnienia Informacji Naukowej, 2, 35–52.
 • Lau, J. (2011). Kompetencje informacyjne w procesie uczenia się przez całe życie. Wytyczne [online].
 • Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, [21.12.2017], https://www.ifla.org/files/assets/information-literacy/publications/ifla-guidelines-pl.pdf
 • Lubacz, J. (2002). Development of Information Infrastructure. In: W. Cellary (ed.). Human. Development Report. Poland and the Global Information Society. Warsaw: United Nations Development Program.
 • Oleński, J. (2006). Infrastruktura informacyjna państwa w globalnej gospodarce. Warszawa: Wydaw. UW.
 • Osiński, Z. (2010). Nauka 2.0 w środowisku historyków najnowszych dziejów Polski. Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej, 4, 25–31.
 • Osiński, Z. (2014). Europejskie czasopisma historyczne w bazach Scopus i Web of Science w kontekście oceny dorobku naukowego historyków w Polsce. Zagadnienia Informacji Naukowej, 52(2), 47–91.
 • Osiński, Z. (2015). Open access w środkowoeuropejskiej historiografii – perspektywa informatologiczna. Zagadnienia Informacji Naukowej, 53(2), 31–64.
 • Pironti, J.P., (2006). Key Elements of a Threat and Vulnerability Management Program [online]. ISACA, [21.12.2017], http://iparchitects.com/wp-content/uploads/2016/07/Key-Elements-of-a-Threatand-Vulnerability-Management-Program-ISACA-Member-Journal-May-2006.pdf
 • Radomski, A. (2016). Wizualne analizy, wizualne narracje. W: R. Bomba, A. Radomski, E. Solska
 • (red.). Humanistyka cyfrowa. Badanie tekstów, obrazów i dźwięku (147–158). Lublin: Wydaw. E-Naukowiec.
 • Report (1994). Report on Europe and the Global Information Society: Recommendations of the High-level Group on the Information Society to the Corfu European Council. Bulletin of the European Union [online], Suppl. 2, [15.06.2017], http://aei.pitt.edu/1199/
 • Smith, L. C. (1981). Citation Analysis. Library Quarterly, 30(1), 83–106.
 • Stellner, F., Vokoun, M. (2014). Internet, Social Sciences and Humanities. Human Affairs, 24, 492–510.
 • Tufte, E. R. (2001). The Visual Display of Quantitative Information. Cheshire, CT: Graphics Press.
 • Ware, C. (2004). Information Visualization: Perception for Design. San Francisco, Morgan Kaufman.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0324-8194
e-ISSN
2392-2648
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a9a6211e-eb23-45c0-af7f-8adaa5dc370c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.