PL EN


2017 | 8 | 4 | 65-71
Article title

Czynniki motywujące do nauki w szkole średniej z perspektywy studentek kierunków pedagogicznych

Authors
Content
Title variants
Motivational Factors for Learning in High School from the Perspective of Female Students of Pedagogical Faculties
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Artykuł obejmuje problematykę motywacji do nauki. Na różnych etapach kształcenia zmieniają się niektóre czynniki motywujące do osiągnięć szkolnych w zależności od wieku, poziomu dojrzałości ucznia. Szczególnie istotną rolę odgrywają tu: osobowość, inteligencja, płeć i środowi-sko psychospołeczne. Badania prowadzono w celu analizy wybranych czynników, które motywują do nauki młodzież uczęszczającą do szkoły średniej. W badaniach wzięło udział 180 studentek I roku, które na podstawie swoich niedawnych doświadczeń dokonywały subiektywnej, retrospektywnej oceny swojej sytuacji szkolnej, poziomu osiągnięć szkolnych oraz motywatorów warunkujących sukcesy w szkole. Badania potwierdziły, że szczególne znaczenie należy przypisać osobowości nauczyciela. Poza tym stwierdzono zależności między poziomem osiągnięć szkolnych a specyfiką czynników motywujących do nauki.
EN
The article covers the motivation issue for learning. At different stages of education, some factors that motivate the school achievements are changing, depending on the age, the level of maturity of the student. Personality, intelligence, sex and psychosocial environment play a particularly important role. The research was aimed at analyzing selected factors that motivate students to attend high school. The study involved 180 first year female students who, on the basis of their recent experience, made a subjective, retrospective evaluation of their school situation, level of school achievement and motivators which determine success in school. Studies have confirmed that special importance should be assigned to the personality of the teacher. In addition it was found, there was a relationship between the level of students achievement and the specific motivat-ing factors for learning.
Year
Volume
8
Issue
4
Pages
65-71
Physical description
Dates
published
2017
Contributors
 • Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Pedagogiczny, Zakład Psychologii
References
 • Aronson, E., Wilson, T.D., Akert, R.M. (1997). Psychologia społeczna. Serce i umysł. Poznań: Zysk i S-ka.
 • Brophy, J. (2002). Motywowanie uczniów do nauk. Warszawa: PWN.
 • Franken, R.E. (2005). Psychologia motywacji. Gdańsk: GWP.
 • Gasiul, H. (2007). Teorie emocji i motywacji. Warszawa: Wyd. UKSW.
 • Kesici, S., Erdogan, A. (2010). Mathematics Anxiety according to Middle School Students’ Achievement Motivation and Social Comparison. Education, 131 (1), 54–63.
 • Łukaszewski, W. (2000). Motywacja w najważniejszych systemach teoretycznych. W: J. Strelau (red.), Psychologia (s. 427–440). T. 2. Gdańsk: GWP.
 • McCombs, B.L., Pope, J.E. (1997). Uczeń trudny. Jak skłonić go do nauki. Warszawa: WSiP.
 • Ochojska, D., Słowik, M. (1993). Poczucie kontroli u uczniów o inteligencji ponadprzeciętne osiągających niskie wyniki w nauce. W: M. Radochoński (red.), Osobowość a wyniki w nauce (s. 39–50). Rzeszów: Wyd. WSP.
 • Oszwa, U., Chmiel, G. (2016). Motywacja do uczenia się a lęk przed matematyką w klasach star-szych szkoły podstawowej. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, 23 (3), 103–117.
 • Vasquez-Colina, M., Gonzales-DeHass, A., Furner, J. (2014). Achievements Goals, Motivation to Learn, and Mathematics Anxiety among Pre-Service Teachers. Journals of Research in Edu-cation, 24 (1), 8–52.
 • Yildirim, S. (2012), Teacher Support, Motivation, Learning Strategy Use, and Achievement: A Multilevel Mediation Model. Journal of Experimental Education, 80 (2), 150–172.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a9b0cf0c-c2f8-4558-b7a6-e3adeadeb4d6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.