PL EN


2012 | 28 | 273-286
Article title

Pracownicy jako interesariusze firmy rodzinnej

Title variants
EN
Employees as family business stakeholders
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Pracownicy to interesariusze wewnętrzni przedsiębiorstwa, którzy mają określone cele i oczekiwania. Ich zaangażowanie w działalność przedsiębiorstwa jest uzależniona od stopnia, w jakim zaspokajane są te oczekiwania. Realizacja celów pracowniczych w przypadku firmy rodzinnej jest utrudniona ograniczeniami finansowymi i strukturą organizacyjną, która praktycznie eliminuje awans z zestawu korzyści. Dodatkowo w swoich oczekiwaniach pracownicy muszą uwzględniać obecność w firmie rodziny właściciela. W artykule zdefiniowano interesariuszy organizacji, ukazano specyfikę tych grup w firmie rodzinnej oraz podjęto próbę identyfikacji celów i oczekiwań pracowników uwzględniających rodzinność przedsiębiorstwa.
EN
Employees constitute enterprise’s internal stakeholders who have specific goals and expectations. Their involvement in business of the enterprise depends on the extent to which these expectations are met. In case of family business, the realization of employees’ goals is limited by financial constraints and organizational structure, which practically eliminates the promotion from the set of benefits. Additionally, in their expectations, workers must take into account the „presence” of the family of the enterprise owner. After defining the stakeholder of the organization in the introduction to the article, the specificity of these groups in the family business are shown. Then, an attempt to identify the goals and expectations of employees is made, taking into account the company’s familiarity.
Year
Issue
28
Pages
273-286
Physical description
Contributors
 • Politechnika Częstochowska
References
 • Ackoff R.I., Zarządzanie w małych dawkach, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1993.
 • Adamczyk J., Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2009.
 • Ansoff H.J., Corporate Strategy, McGraw Hill, New York 1965.
 • Armstrong M., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.
 • Barber J., Matcalfe J.S., Porteus M., Barriers to Growth in Small Firms, Routlege, London 1989.
 • Brzeziński A., Development of Small and Medium-sized Companies in Lower Silesia, w: Enterprise, Logistics and Innovations in knowledge based economy, red. M. Nowicka-Skowron, R. Lescroart, Haute École Blaise Pascal, Arlon 2008.
 • Brzeziński A., Brzeziński S., Rodzina jako interesariusz małych i średnich przedsiębiorstw, w: Firmy rodzinne – determinanty funkcjonowania i rozwoju. Strategie zarządzania przedsiębiorstwem rodzinnym, red. A. Marjański, „Zeszyty Naukowe” 2011, t. XII, z. 7.
 • Clarkson M.B.E., A Risk based model of stakeholder theory, materiał z konferencji Second Toronto Conference on Stakeholder Theory, University of Toronto, Toronto 1994.
 • Czerniawski J., Kowalczewski W., Zarządzania kadrami w małych i średnich firmach, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2002.
 • Drucker P., Managing in a time of great change, Butterworth Heinemann, Linacre House, Jordan Hill, Oxford 1995.
 • Europejski sondaż małych i średnich przedsiębiorstw, http://www.pkgt.org/4/icb42671-004.APD/2002EBSS.pdf [10.04.2002].
 • Fandrejewska A., To niekoniecznie musi być etat, „Rzeczpospolita” z 12.09.2001 r., dodatek „Moja kariera D2”.
 • Freeman R.E., Reed D., Stockholders and Stakeholders: A New Perspective on Corporate Governance, „California Management Review” 1983, t. XXV, z. 2.
 • Freeman R.E., Strategic Management: A Stakeholder Approach, Pitman, Boston 1984.
 • Gableta M., Człowiek i praca w zmieniającym się przedsiębiorstwie, Wyd. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2003.
 • Gableta M., Brzeziński A., Realizacja funkcji personalnej w małych i średnich przedsiębiorstwach, „Optimum. Studia Ekonomiczne” 2002, nr 4 (16).
 • Gołębiowski T., Zarządzanie strategiczne. Planowanie i kontrola, Difin, Warszawa 2001.
 • Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1999.
 • Jayson Sh., Generation Y’s goal? Wealth and fame, 2007, http://www.usatoday.com/news/nation/2007-01-09-gen-y-cover_x.htm [31.05.2011].
 • Kosewski M., Wartość, godność i władza, za: A.J. Blikle, Doktryna jakości, http:/www.firmyrodzinne.pl [10.06.2011].
 • Kozek W., Mielczarek P., Opinie przedsiębiorców sektora MSP o prowadzeniu działalności gospodarczej, Polska Fundacja Rozwoju i Promocji Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Warszawa 2000.
 • Laszczak M., Kierowanie małą firmą. Tajniki przedsiębiorczości, Poltext, Warszawa 2004.
 • Lichtarski J., Cele stakeholders a cele przedsiębiorstwa, w: Kategoria wartości a cele przedsiębiorstwa, red. K. Jaremczuk, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 1999.
 • Lewicka-Strzałecka A., Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, w: Etyczny wymiar przekształceń gospodarczych w Polsce, red. A. Węgrzycki, Oficyna Cracovia, Kraków 1996.
 • Lawrence A.T., Weber J., Business and Society. Stakeholders Ethics, Public Policy, McGraw Hill Irwin, New York 2008.
 • Mendel T., Partycypacja w zarządzaniu współczesnymi organizacjami, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2002.
 • Obłój K., Strategie organizacji. W poszukiwaniu trwałej przewagi konkurencyjnej, PWE, Warszawa 2001.
 • Porter M.E., Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów, PWE, Warszawa 1992.
 • Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2007-2008, red. A. Żołnierski, Wyd. Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji, Radom 2009.
 • Ustawa z dnia 2.07.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, Dz.U. nr 173, poz. 1807.
 • Safin K., Zarządzanie małą firmą, Wyd. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2002.
 • Safin K., Przedsiębiorstwa rodzinne – istota i zachowania strategiczne, Wyd. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2007.
 • Skalik J., Warunki osiągania sukcesu w zarządzaniu małą firmą, w: Sukces w zarządzaniu. Problemy kadrowo-zarządcze, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 823, Wrocław 1998.
 • Smyrgała E., Generacja Y a rynek pracy, http://www.egospodarka.pl/45990,Generacja-Y-a-rynekpracy, 1,20,2.html [10.06.2011].
 • Stawasz E., Innowacje a mała firma, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1999.
 • Sułkowski Ł., Marjański A., Firmy rodzinne – jak osiągnąć sukces w sztafecie pokoleń, Poltext, Warszawa 2009.
 • Sułkowski Ł., Safin K., Haus B., Raport z badań przedsiębiorstw rodzinnych w Polsce, w: Determinanty rozwoju przedsiębiorstw rodzinnych w Polsce, red. Ł. Sułkowski, TNOiK, Toruń 2005.
 • Truman D.B., The Governmental Process, za: S.M. Grocholski, Wpływ grup interesu na proces legislacyjny, w: Grupy interesu. Teorie i działanie, red. Z. Machalski, L. Rubisz, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2003.
 • Walton S., Huey J., Sam Walton. Made in America, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 1994.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a9bff3d7-59e0-492b-9d04-fd814f6b71ba
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.