PL EN


2017 | 4 (369) Tom II | 108-117
Article title

Kontrola zarządcza w zarządzaniu biznesem

Content
Title variants
EN
Managerial Control in Business Management
RU
Управленческий контроль в управлении бизнесом
Languages of publication
PL EN RU
Abstracts
PL
Artykuł ma charakter metodologiczno-koncepcyjny. Celem jest pokazanie potrzeby i możliwości stosowania kontroli zarządczej w podmiotach gospodarczych różnej wielkości. Przedstawiono wypracowane standardy kontroli zarządczej INTOSAI GOV 9100 (2004). Podjęto próbę pokazania praktycznych obszarów, w których należy stosować te standardy oraz wyspecyfikowano przyczyny słabego stosowania praktycznego tych standardów. Wykazano, ze najważniejszym polem stosowania winny być małe firmy, w których poziom zarządzania i wspomagania nowoczesnymi narzędziami jest najmniejszy.
EN
This article is of the methodological and conceptual character. The aim is to show the need and the possibility of applying management control in business entities of various sizes. There are presented the developed standards of management control INTOSAI GOV 9100 (2004). An attempt was made to show the practical areas where you need to apply these standards and there are specified the reasons for low use of practical developed standards. It is shown that the most important field of application should be small companies where the level of management and support with modern tools is the lowest.
RU
Статья имеет методологическо-концептуальный характер. Ее цель – показать потребность и возможность применять управленческий контроль в экономических субъектах разной величины. Представлены разработанные стандарты управленческого контроля INTOSAI GOV 9100 (2004). Авторы предприняли попытку указать практические сферы, в которых следует применять эти стандарты, а также представили причины слабого практического применения этих стандартов. Они продемонстрировали, что самой важной областью применения должны быть малые фирмы, в которых уровень управления и поддержки современными инструментами самый низкий.
Year
Pages
108-117
Physical description
Contributors
author
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu
References
 • COSO I (1992), Internal Control - Integrated Framework, AICPA.
 • Główny Urząd Statystyczny (2015), Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON 2014 r.,
 • http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/podmioty-gospodarcze-wyniki-finansowe/zmianystrukturalne-grup-podmiotow/zmiany-strukturalne-grup-podmiotow-gospodarki-narodowejw-rejestrze-regon-2014-r-,1,15.html [dostęp: 01.08.2016].
 • Główny Urząd Statystyczny (2016), Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON 2015 r.,
 • http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/podmioty-gospodarcze-wyniki-finansowe/zmianystrukturalne-grup-podmiotow/zmiany-strukturalne-grup-podmiotow-gospodarki-narodowejw-rejestrze-regon-2015-r-,1,17.html [dostęp: 09.08.2016].
 • Informator Statystyczny Wymiaru Sprawiedliwości (2016), http://isws.ms.gov.pl/pl/baza-statystyczna/opracowania-wieloletnie/ [dostęp: 05.08.2016].
 • INTOSAI (2004), Guidelines for Internal Control Standards for the Public Sector (INTOSAI GOV 9100), Wiedeń, http://www.issai.org/media/13329/intosai_gov_9100_e.pdf [dostęp: 01.08.2016].
 • Instytut Audytorów Wewnętrznych IIA Polska (2011), http://www.iia.org.pl/images stories/definicja_kodeks_standardy_pl_en_2011_final.pdf [dostęp:30.07.2016].
 • Ministerstwo Finansów (2011), Zarządzanie ryzykiem. Informacje ogólne, Departament Audytu Sektora Finansów Publicznych, Warszawa.
 • Ministerstwo Finansów (2012), Kontrola zarządcza w sektorze finansów publicznych. Istota, unormowania prawne i otoczenie. Kompendium wiedzy (wersja 1.0), Warszawa.
 • Szpor A. (2016), Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, http://mediacje.wpia.uw.edu.pl/ [dostęp: 05.08.2016].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a9d35a06-02e0-43ce-81ba-87c3ba1be720
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.