PL EN


2018 | 6 (125) Talent management in different context | 137-150
Article title

Managing Talent in Government Administration: Empirical Research Findings

Authors
Title variants
Zarządzanie talentami w administracji rządowej – wyniki badań empirycznych VR
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Public administration in Poland has been subject to a makeover process ever since the start of the country’s systemic transformation. The upshot of these changes is the gradual introduction of modern management tools, including instruments aimed at human resource management. The article presents the results of research into talent management in the civil service. It shows that right now almost half of all ministries are undertaking efforts targeting talented employees. However, only a few have applied developed solutions.
Od czasu transformacji systemowej administracja publiczna w Polsce podlega procesowi przekształceń. Efektem tych przemian jest stopniowe wprowadzanie nowoczesnych narzędzi zarządzania, w tym instrumentów odnoszących się do zarządzania zasobami ludzkimi. W artykule przedstawiono wyniki badań, których tematem było zarządzanie talentami w służbie cywilnej. Wynika z nich, że obecnie blisko połowa ministerstw podejmuje działania nakierowane na utalentowanych pracowników, jednak tylko nieliczne z nich posługują się rozbudowanymi rozwiązaniami z tego zakresu.
Year
Pages
137-150
Physical description
Document type
Research Communiqués
Dates
published
2018-12-15
Contributors
author
 • Ministry of Science and Higher Education , Poland
References
 • Armstrong M. (2011), Armstrong’s Handbook of Strategic Human Resource Management, London, Kogan Page.
 • Barney J. B. (2007), Resource–Based Theory: Creating and Sustaining Competitive Advantage, Oxford, Oxford University Press.
 • Bersin and Associates (2017), Frameworks and Maturity Models, accessed on September 7, 2017, <http://bersinone.bersin.com/assets/Bersin-by-Deloitte-eBook.pdf>.
 • Cannon J. and McGee R. (2012), Zarządzanie talentami i planowanie ścieżek karier [Talent management and career path planning], Warsaw, ABC Wolter Kluwer Business.
 • Chartered Institute of Personnel and Development (2006), Talent Management: Understanding the Dimensions, London, accessed on November 30, 2016, <http://www.cipd.co.uk/NR/rdonlyres/6101AA06-F0C7-4073-98DA-758E91C718FC/0/3832Talentmanagement.pdf>.
 • Czajka Z. (2012), Zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji publicznej [Managing human resources in public administration], Warsaw, ILSS.
 • Deloitte University Press (2016), Global Human Capital Trends 2016 – The New Organization: Different by Design, accessed on November 30, 2016, <https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/global/Documents/HumanCapital/gx-dup-global-human-capital-trends-2016.pdf>.
 • Heckman R. J. and Lewis R. E. (2006), “Talent Management: Critical Review,” Human Resource Management Review, No. 16.
 • Kopeć J. (2012), “Talenty w organizacji” [Talents in the organization], Przegląd Służby Cywilnej [Civil Service Review], No. 2 (23).
 • Listwan T. (2005), “Zarządzanie talentami – wyzwania współczesnych organizacji” [Talent management: Challenges facing today’s organization], in Borkowska S. (Editor), Zarządzanie talentami [Talent Management], ILSS, Warsaw.
 • Mroczka K. (2015), Wpływ polityki zarządzania zasobami ludzkimi w polskiej służbie cywilnej na funkcjonowanie państwa [The impact of human resource management in the Polish civil service on the functioning of the state], Warsaw, Elipsa Publishing House.
 • Mroczka K. (2016), “Uwarunkowania i kierunki zmian systemu wynagrodzeń w polskiej służbie cywilnej” [Conditions and directions of change in remuneration systems in the Polish civil service], Human Resource Management, No. 1.
 • Rostkowski T. (2012), Strategiczne zarządzanie kapitałem ludzkim w administracji publicznej [Human capital management strategies in public administration], Warsaw, Wolters Kluwer Publishers.
 • Sidor–Rządkowska M. (2013), Zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji publicznej: ocena i rozwój członków korpusu służby cywilnej [Human resource management in public administration: Assessment and development of the civil service corps], Warsaw, Wolters Kluwer Business.
 • Tabor J. A. (2013), Zarządzanie talentami w przedsiębiorstwie. Koncepcje, strategie, praktyka [Talent management in the company: Concepts, strategies, and practice], Warsaw, Poltext Publishers.
 • The “Strategii zarządzania zasobami ludzkimi w służbie cywilnej” [Human resource management strategies in the civil service] Project, September 20, 2013, accessed on October 15, 2017, <https://dsc.kprm.gov.pl/sites/default/files/szzl_2013.09.20.pdf>.
 • Act of November 21, 2008 on the Civil Service, Journal of Laws of 2017, item 1889, with subsequent amendments.
 • Directive No. 3 of the Head of the Civil Service of May 30. 2012 on Human Resource Management Standards in the Civil Service.
 • Zieliński W. (2010), “Kierunki zmian systemu zarządzania zasobami ludzkimi w służbie cywilnej” [Directions of change in the human resource management system of the civil service], Human Resource Management, No. 6.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
EISSN
2543-4411
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-aa26f541-7ad4-40f6-8be1-d7a575c8d2da
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.