PL EN


2019 | 2 | 1(3) | 30-49
Article title

Przyrost regulacji bankowych w Unii Europejskiej a działania dyscyplinujące organów nadzoru bankowego w okresie pokryzysowym

Content
Title variants
EN
Increase in banking regulations in the European Union and enforcement actions of banking supervision authorities in the post-crisis period
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule podjęto problematykę nasilenia obciążeń regulacyjnych na europejskim rynku bankowym w okresie pokryzysowym, znaczenia funkcji zgodności (compliance) oraz działań dyscyplinujących (enforcement actions) organów nadzoru bankowego. Celem artykułu jest analiza zależności zachodzących pomiędzy liczbą i złożonością regulacji bankowych w okresie pokryzysowym, a rolą funkcji compliance oraz znaczeniem działań dyscyplinujących organów nadzoru bankowego. Podjęto również próbę analizy skali przyrostu pokryzysowych regulacji bankowych w UE. Wyniki badań wskazują, że wzrost liczby pokryzysowych regulacji bankowych oraz poziomu ich skomplikowania wymaga również intensyfikacji działań dyscyplinujących ze strony organów nadzoru bankowego.
EN
This article addresses an issue of the increase in banking regulations in the European Union in the post-crisis period, and importance of the compliance function and enforcement actions of banking supervision authorities. The purpose of the article is to analyze links between the increase in the regulatory requirements for banks in the post-crisis period, as well as the role of the compliance function and enforcement actions of banking supervision authorities. An attempt is also made to analyze the scale of expansion of post-crisis banking regulations in the European Union. The results indicate that an increased number of post-crisis banking regulations and their level of complexity leads to the intensification of disciplinary measures by the banking supervision authorities.
Contributors
 • Uniwersytet Jagielloński
References
 • Acharya V., Cooley T., Matthew P. i in., Regulating Wall Street: The Dodd-Frank Act and the New Architecture of Global Finance, New Jersey 2011.
 • Basel III: A global regulatory framework for more resilient banks and banking systems, Basel Committee on Banking Supervision, December 2010 [online], dostępny w Internecie: http://www.bis.org/publ/bcbs189_dec2010.pdf.
 • Bektenova G., Are RegTech, FinTech, Blockchain the Future?, w: III Network AML/CFT Institute International Scientific and Research Conference „FinTech and RegTech: Possibilities, Threats and Risks of Financial Technologies”, KnE Social Sciences, 2018.
 • Borkowska B., Regulacja – wartości – ramy instytucjonalne, „Ekonomia” 2013, nr 4 (25), s. 197-209.
 • Call for evidence: EU regulatory framework for financial services, Komisja Europejska [online], dostępny w Internecie: http://ec.europa.eu/finance/consultations/2015/financial-regulatory-framework-review/index_en.htm.
 • Chaikovska I., Problem dostosowania i zgodności pokryzysowych regulacji bankowych w Unii Europejskiej: zarządzanie ryzykiem compliance, „Marketing i Rynek” 2018, nr 12, s. 67-77.
 • Chaikovska I., Zasada zapewnienia zgodności i działania dyscyplinujące organów nadzoru bankowego w okresie pokryzysowym, „Bezpieczny Bank” 2019, nr 3 (76), s. 29-53.
 • Compliance and the compliance function in banks, The Basel Committee on Banking Supervision, April 2005.
 • Davies H., Green D., Globalny nadzór i regulacja sektora finansowego, tłum. R. Krzyśków, T. Skurzewski, Warszawa 2010.
 • Enforcement, European Central Bank [online], dostępny w Internecie: https://www.bankingsupervision.europa.eu/banking/tasks/enforcement/html/index.pl.html.
 • EU Mapping 2017: Systematic overview on economic and financial legislation, s.13 [online], dostępny w Internecie: http://www.europarl.europa.eu/RegData oraz EUR-Lex Baza aktów prawnych Unii Europejskiej [online], dostępny w Internecie: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/.
 • Godlewski A., Niemiecki nadzór finansowy sięga po nowe uprawnienia, Obserwator finansowy [online], dostępny w Internecie: https://www.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/bankowosc/niemiecki-nadzor-finansowy-siega-po-nowe-uprawnienia/.
 • Götz M., Tröger T., Fines for misconduct in the banking sector – what is the situation in the EU?, Parlament Europejski, PE 587.401.
 • Governors and Heads of Supervision finalize Basel III reforms, Bank for International Settlements, Press release, 7 December 2017 [online], dostępny w Internecie: https://www.bis.org/press/p171207.htm.
 • Jakubowski R., Rozwój funkcji compliance w polskim systemie bankowym od 1989 r., „Monitor Prawa Bankowego” 2013, nr 11, s. 58-70.
 • Koleśnik J., Bezpieczeństwo systemu bankowego. Teoria i praktyka, Warszawa 2011.
 • Kurkliński L., Kulturowe uwarunkowania rozwoju bankowości w świetle nowej ekonomii instytucjonalnej (NEI) – aspekty regulacyjne, [w:] Nowa ekonomia instytucjonalna a nauki o zarządzaniu, red. S. Rudolf, „Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku” 2016, tom 48, s. 375-389.
 • Marcinkowska M., Corporate governance w bankach. Teoria i praktyka, Łódź 2014.
 • Mikita M., Polski sektor bankowy wobec unijnych regulacji bankowych, „Studia Biura Analiz Sejmowych” 2017, nr 3 (51), s. 31-50.
 • Miklaszewska E., Pokryzysowa reregulacja europejskiego rynku bankowego. Skutki dla Polski, „Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego” 2011, nr 11, s. 45-55.
 • Nowe wytyczne Komitetu Bazylejskiego ds. Nadzoru Bankowego tzw. „Bazylea IV” uchwalone, PwC [online], dostępny w Internecie: https://www.pwc.pl/pl/media/2017/2017-12-08-pwc-bazylea-IV.html.
 • Pakiet CRD IV / CRR – Zmiany polskich regulacji. Komisja Nadzoru Finansowego. Pobrano z https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/pakiet_crd4/zmiany_polskich_regulacji_CRDIV.
 • Pięta A., Technologie regulacyjne szansą na obniżenie kosztów compliance, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2018, z. 2, s. 241-255.
 • Produkcja prawa w Polsce największa w historii, Barometr stabilności otoczenia prawnego w polskiej gospodarce, 2017, Grant Thornton [online], dostępny w Internecie: http://grantthornton.pl/wp-content/uploads/2017/02/BarometrPrawa_GT2017.pdf.
 • Reforma bankowa Bazylea III zakończona, Obserwator finansowy [online], dostępny w Internecie: https://www.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/bankowosc/reforma-bankowa-bazylea-iii-zakonczona/.
 • RegTech znaczenie innowacji regulacyjnych dla sektora finansowego i państwa, Raport FinTech Poland oraz Centrum Prawa Nowych Technologii.
 • Regulatory Compliance Cost Assessment Guidance, OECD 2014.
 • Rogowski W., Zasób i inflacja przepisów prawa w Polsce, „Głos Prawa” 2018, nr 1-2, s. 13-33.
 • Stanowisko KNF w sprawie minimalnych poziomów współczynników kapitałowych. Komisja Nadzoru Finansowego. Pobrano z https://www.knf.gov.pl/o_nas/komunikaty?articleId=60208&p_id=18.
 • Staying the course in banking, Global risk 2017, The Boston Consulting Group [online], dostępny w Internecie: http://image-src.bcg.com/BCG_COM/BCG-Staying-the-Course-in-Banking-Mar-2017_tcm9-146794.pdf.
 • Supervisory sanctions, European Central Bank [online], dostępny w Internecie: https://www.bankingsupervision.europa.eu/banking/sanctions/html/index.pl.html.
 • The compliance function in banks, The Basel Committee on Banking Supervision, October 2003.
 • The Single Rulebook, European Banking Authority [online], dostępny w Internecie: https://www.eba.europa.eu/regulation-and-policy/single-rulebook.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-aa2a8c8e-cb25-4a05-aab3-f6a57453f323
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.