PL EN


2019 | 4(62) | 44-53
Article title

KONCEPCJA ZRÓWNOWAŻONEGO ZARZĄDZANIA KAPITAŁAMI PRZEDSIĘBIORSTWA

Authors
Content
Title variants
EN
The Concept of Sustainable Capital management in Company
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Celem artykułu jest przedstawienie koncepcji zrównoważonego zarządzania kapitałami przedsiębiorstwa (ZZKP), która pozwala na alternatywne w stosunku do zysku netto mierzenie efektywności przedsiębiorstwa oraz efektów pracy zarządów. Według koncepcji celem zarządzania przedsiębiorstwem jest uzyskiwanie najlepszego poziomu efektywności, rozumianego jako maksymalny efekt z posiadanych określonych zasobów. W praktyce tym celem jest osiąganie punktu równowagi kapitałów – im szybciej menedżerowi uda się dojść do stanu względnej równowagi i ją utrzymać – tym bardziej przedsiębiorstwo jest efektywne. Konsekwencją nowej koncepcji jest nowa definicja zarządzania, która zakłada, że zarządzanie przedsiębiorstwem jest ciągłem procesem równoważenia poziomu kapitałów przedsiębiorstwa w celu osiągnięcia jego maksymalnej efektywności i optymalnego wykorzystania zasobów oraz modyfikacja dotychczasowej definicji przedsiębiorstwa. Założenia koncepcji były wstępnie weryfikowane w 2018 roku podczas badań pilotażowych w 3 przedsiębiorstwach.
EN
The aim of the article is to present the concept of sustainable capital management of an enterprise (ZZKP), which allows measuring the company’s effectiveness and the effects of management boards as an alternative to net profit. According to the concept, the goal of business management is to obtain the best level of efficiency, understood as the maximum effect from specific resources. In practice, this goal is to achieve a capital equilibrium point – the sooner a manager manages to reach a state of relative balance and maintain it – the more effective the enterprise is. The consequence of the new concept is a new definition of management, which assumes that enterprise management is a continuous process of balancing the enterprise’s capital level in order to achieve its maximum efficiency and optimal use of resources, and to modify the existing definition of the enterprise. The assumptions of the concept were initially verified in 2018 during pilot studies in 3 companies.
Year
Issue
Pages
44-53
Physical description
Contributors
References
 • Edvinsson L., Malone S.M. (2005), Kapitał intelektualny, PWE, Warszawa.
 • Gerlach R., Tomaszewska-Lipiec R. (2017), Koncepcja zrównoważonego rozwoju jako nowa „filozofia” zarządzania, (w:) Bednarczyk H., Naznaczone pracą. Księga Jubileuszowa Profesora Czesława Plewki, Wydawnictwo ZAPOL, Szczecin.
 • Jędrych E., Berniak-Woźny J. (2018), Kształtowanie kapitału społecznego organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Jędrych E., Klimek D. (2018a), Kapitał społeczny w przedsiębiorstwie – zasady i uwarunkowania pomiaru, „Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska”, nr 118.
 • Jędrych E., Klimek D. (2018b), Social capital in the company (meat and vegetable processing industry), “Economic Sciences for Agribusiness and Rural Economy”, No. 2.
 • Karlgaard R. (2001), Rest in Peace Book Value, (w:) Edvinsson L., Malone M. (red.), Kapitał intelektualny, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Klimek D. (2018), Wycena kapitału społecznego w przedsiębiorstwie, „Studia i Prace WNEiZ US”, tom 3, nr 53
 • Kor Y.Y., Mahoney J.T. (2000), Penrose’s resource-based approach: the process andproduct of research creativity, “Journal of Management Studies”, No. 37/1.
 • Kor Y.Y., Mahoney J.T., Siemsen E., Tan D. (2016), Penrose’s The Theory of the Growth of the Firm: An Exemplar of Engaged Scholarship, “Production and Operations Management”, Vol. 25, No. 10.
 • Koźmiński A.K., Latusek-Jurczak D. (2011), Rozwój teorii organizacji, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Krupski R. (2004), Podstawy organizacji i zarządzania, „Prace Naukowe nr 1, Seria: Zarządzanie i Marketing”, Wyd. 5. Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości, Wałbrzych.
 • Matuszczak A. (2009), Koncepcja zrównoważonego rozwoju w obszarze ekonomicznym, środowiskowym i społecznym, „Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy”, nr 2.
 • Pawłowski J. (2007), Wybrane metody oceny efektywności finansowej przedsięwzięć gospodarczych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Sopińska A., Wachowiak P., Mierzejewska W. (2015), Pomiar i raportowanie kapitału ludzkiego z perspektywy kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa, (w:) Sienkiewicz Ł. (red.), Pomiar kapitału ludzkiego przedsiębiorstwa – perspektywy badawcze, PARP, Warszawa.
 • Sztumski W. (2006), Idea zrównoważonego rozwoju a możliwości jej urzeczywistnienia, „Problemy Ekorozwoju”, vol. 1, nr 2.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-aa3d054c-c8ce-4a5e-a896-4dce83ec1960
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.