Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 2(18) | 14

Article title

Monitor IMGW-PIB jako źródło informacji o niebezpiecznych zjawiskach hydrologicznych i meteorologicznych na potrzeby zarządzania kryzysowego

Content

Title variants

EN
IMGW-PIB monitor as a source of information on dangerous meteorological and hydrological phenomena for crisis management needs

Languages of publication

PL EN

Abstracts

EN
Providing hydrological and meteorological protection is the most important task of the state hydrological service performed by the Institute of Meteorology and Water Management – National Research Institute (IMGW-PIB). The IMGW-PIB Monitor, as a platform of presenting data and products of the State Hydrological and Meteorological Service (PSHM) connected with hydrological and meteorological protection, has been recently a leading IT solution for crisis management bodies as well as water basins’ and water routs’ managers. The daily presentation includes: •standard data of hydrological measurements such as water level and flow in rivers, meteorological data such as air temperature and humidity, wind speed and direction or the amount of precipitation; •forecast and warnings of basic hydrological and meteorological elements. The current version of the IMGW-PIB Monitor on pogodynka.pl website allows each citizen a real-time access to information on potential threats. The article aims at presenting IT information platform which the IMGW-PIB Monitor is for the needs of crisis management institutions and the managers of reservoirs and energy.

Contributors

 • Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa
 • Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa

References

 • 1. Egler Ryszard (red.), Ochrona przed powodzią, Wydawnictwo IMGW, Jurata, 1999.
 • 2. Klejnowska Elżbieta, IMGW dzisiaj – patrzymy w przyszłość, Wydawnictwo IMGW, Warszawa, 2010.
 • 3. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku, Dz. U. z 1997 r., nr 78 poz. 483, z póz. zm.
 • 4. Migoń Piotr, Wyjątkowe zdarzenia przyrodnicze na Dolnym Śląsku i ich skutki, Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwer-sytetu Wrocławskiego nr 14, Wrocław, 2010.
 • 5. Mołek Wiesław, Stec Karol, Marciniak Radosław, Zarządzanie kryzysowe w systemie kierowania bezpieczeństwem narodowym, Bezpieczeństwo Naro-dowe, nr I-2011/17.
 • 6. Monitor IMGW-PIB – Instrukcja użytkownika, wersja 3.2; 10 października 2014 r., IMGW-PIB.
 • 7. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 sierpnia 2007 r. w sprawie podmiotów, którym państwowa służba hydrologiczno-meteorologiczna i państwowa służba hydrogeologiczna są obowiązane przekazywać ostrzeżenia, prognozy, komunikaty i biuletyny oraz sposobu i częstotliwości ich przekazywa-nia, Dz. U. z 2007 r., nr 158, poz. 1114.
 • 8. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie standardowych procedur zbierania i przetwarzania informacji przez pań-stwową służbę hydrologiczno-meteorologiczną oraz państwową służbę hydrogeologiczną, Dz. U. z 2008 r., nr 225, poz. 1501.
 • 9. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin, Dz. U. z 2002 r., nr 96, poz. 850.
 • 10. Ustawa dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym, Dz. U. z 2007 r., nr 89, poz. 590, z póz. zm.
 • 11. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne, tekst jednolity, Dz. U. z 2005 r., nr 239, poz. 2019, z póz. zm.
 • 12. Zieliński Jan, Modernizacja Państwowej Służby Hydrologiczno-Meteorologicznej, Gazeta Obserwatora IMGW, R. 54, nr 7-8, Wydawnictwo IMGW, 2005.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2084-7297

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-aa3f2222-80f3-4b03-8499-828d14ad99bf
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.