PL EN


2017 | 8 | 2 | 146-152
Article title

Aktywność zawodowa jako forma rehabilitacji osób niepełnosprawnych

Content
Title variants
EN
Professional Activity as a Form of Rehabilitation for Disabled People
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
W niniejszym artykule autorka wskazała znaczenie aktywności zawodowej w procesie kompleksowej rehabilitacji osób niepełnosprawnych, omówiła prawne aspekty zatrudniania osób z niepełnosprawnością, a także dokonała identyfikacji barier związanych z aktywnością zawodową osób z dysfunkcjami.
EN
In the herein paper, the author at hand indicated the significance of professional activity in the process of complex rehabilitation of disabled people, while also describing the legal aspects of the employment of people with disabilities, as well as conducting an identification of the barriers associated with professional activity of people with disabilities.
Year
Volume
8
Issue
2
Pages
146-152
Physical description
Dates
published
2017
Contributors
 • Politechnika Częstochowska, Wydział Zarządzania, Instytut Finansów, Bankowości i Rachunkowości, Polska
References
 • Badania wpływu kierunku i poziomu wykształcenia na aktywność zawodową osób niepełnosprawnych. Raport końcowy. Pentor Research International.
 • Duda, W., Kukla, D. (2016). Poradnictwo zawodowe – rozwój zawodowy w ujęciu przekrojowym. Warszawa: Difin.
 • Duda, W., Kukla, D., Zając, M. (2014). Elementy zarządzania karierą zawodową osób z niepełnosprawnością. Częstochowa: Wyd. AJD.
 • Garbat, M. (2012). Zatrudnianie i rehabilitacja zawodowa osób z niepełnosprawnością w Europie. Zielona Góra: Wyd. UZ.
 • Opiniodawstwo sądowo-lekarskie (2013). Wrocław: Elsevier Urban & Partner.
 • Rezolucja Rady z 17.06.1999 w sprawie równych szans w zatrudnieniu dla osób niepełnosprawnych. 1999/C 186/02.
 • Rezolucja Parlamentu Europejskiego (2011) z 25.10.2011 w sprawie mobilności i integracji osób niepełnosprawnych oraz europejskiej strategii na rzecz osób niepełnosprawnych 2010–2020.
 • Standardy (2013). Europejska Unia Zatrudnienia Wspomaganego, Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych.
 • Ustawa z 9.05.1991 o zatrudnianiu i rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych. Dz.U. 1991, nr 46, poz. 201.
 • Ustawa z 27.08.1997 o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych. Dz.U. 1997, nr 123, poz. 776.
 • Ustawa z 20.04.2004 o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Dz.U. 2015, poz. 149, 357.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-aa4855f6-c5d4-4dc1-97b9-e47c816c431e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.