PL EN


2013 | 2 | 29-39
Article title

Aspekty społeczne, ekonomiczne i techniczne rewitalizacji na przykładzie dzielnicy Gdansk-Letnica

Content
Title variants
EN
Social, economic and technical aspects of revitalization, on the example of the Letnica borough of Gdansk
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Przedmiotem rozważań są problemy społeczne, ekonomiczne i techniczne komunalnych zasobów mieszkaniowych, dostrzeżone w toku wykonywania różnych robót budowlanych objętych projektem „Rewitalizacja Letnicy w Gdańsku”. Autorzy zwracają uwagę i analizują motywy brane pod uwagę przy ocenie zasadności podjęcia tak złożonej inwestycji. Sygnalizują ponadto problemy wynikające z funkcjonowania i współpracy licznych jednostek zarządczych realizujących działania inwestycyjne na rzecz Miasta Gdańska oraz wielu podmiotów gospodarczych uczestniczących w inwestycji. Jak wykazano, trafność podjętych decyzji, będąca ważnym elementem ocen końcowych, warunkuje odniesienie sukcesu społecznego. Ten natomiast zagrożony jest występowaniem licznych trudności na poszczególnych etapach procesu rewitalizacji, co powinno zostać dokładniej przeanalizowane.
EN
The main subject of consideration are social, economic and technical problems of municipal housing stock identified in the performance of various building works executed under the actions covered by „Revitalization of Letnica in Gdansk” project. The authors draw attention and analyze the motives taken into consideration while assessing the appropriateness of such a complex investment. Moreover they signal problems resulting from the functioning and cooperation of a large number of management units implementing investment activities to the City of Gdansk and many contractors and ubcontractors at site. As shown, the accuracy of undertaken decisions, which is an important aspect of the revitalization process final evaluation, is conditioned by the social success. It is however threatened bythe occurrence of numerous difficulties at various stages of revitalization process, which should be further analyzed.
Year
Issue
2
Pages
29-39
Physical description
Dates
published
2013-06
Contributors
  • Politechnika Gdańska
  • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
  • Politechnika Gdańska
References
  • Dokumentacja techniczna rewitalizowanej dzielnicy Gdańska, Letnicy, 2011. Materiały udostępnione przez Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych, dostępne także na stronie internetowej: http://www.docs.gznk.pl/rewitalizacja/Letnica-etapowanie_drog.jpg
  • Iżewska T., Kobierowska D., 1998, Miasto jak ogród, zeszyt wyd. przez Polski Klub Ekologiczny Okręg Wschodnio-Pomorski, Gdańsk.
  • Program rewitalizacji obszarów zdegradowanych w Gdańsku. Lokalny program rewitalizacji, marzec 2009, Gdańsk.
  • Studium wykonalności dla projektu „Rewitalizacja Letnicy w Gdańsku”, 2009, Załącznik nr 1 do wniosku o dofinansowanie w ramach poddziałania 3.2.1 Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne Regionalnego programu operacyjnego dla województwa pomorskiego na lata 2007-2013, Gdańsk.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-aa49de82-b994-443f-acf7-40ca15129226
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.