PL EN


2018 | 9 | 4 | 43-48
Article title

Kształtowanie motywacji do nauki w polskich szkołach w opinii nauczycieli

Content
Title variants
EN
Developing Motivation to Learn in Polish Schools in the Opinion of Teachers
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Motywacja do uczenia się jest jednym z najważniejszych czynników decydujących o podejmowaniu przez uczniów aktywności edukacyjnej. O jej trwałości decyduje fakt, czy została wywołana czynnikiem zewnętrznym czy też wynika z wewnętrznego przekonania o potrzebie posiadania wiedzy. W artykule przedstawiono opinie nauczycieli na temat motywacji uczniów do uczenia się.
EN
Motivation to get knowledge is one of the most important factors resulting in students educational activity. Its durability comes out of the fact whether motivation was caused by external factor or inner belief that it is necessary to posess some knowledge. The article contains opinions given by the teachers about students educational motivations.
Year
Volume
9
Issue
4
Pages
43-48
Physical description
Dates
published
2018
Contributors
  • Doktor, Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu, Instytut Innowacyjnej Edukacji, Instytut Pedagogiki, Polska
References
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 23.12.2008 w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół. Dz.U. 2009, nr 4, poz. 17.
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 14.02.2017 w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej. Dz.U. 2017, poz. 356.
  • Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady z 18.12.2006 w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie. LEX 742, PE-CONS 3650/1/06 REV 1.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-aa6c8e46-1ce5-4689-9f28-5451bfb87779
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.