PL EN


2016 | 46 | 191-201
Article title

Rola innowacji w osiąganiu spójności społecznej

Content
Title variants
EN
The Role of Innovation in Achieving Social Cohesion
RU
Роль инноваций в достижении социальной сплоченности
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Dokonujące się przemiany społeczno-gospodarcze w UE i w jej otoczeniu powodują ko-nieczność zwrócenia uwagi nie tylko na zapewnienie spójności w wymiarze ekonomicznym, lecz również i społecznym. W szczególności ostatni kryzys gospodarczy i finansowy z 2008 r. spowo-dował intensyfikację problemów społecznych, takich jak: bezrobocie, ubóstwo, wykluczenie społeczne. Postuluje się wsparcie działań mających na celu przeciwdziałanie istniejącym zróżnicowaniom w sferze społecznej i ich pogłębianiu, na co wskazano w strategii „Europa 2020”. W artyku-le, w oparciu o wybrane wskaźniki, dokonano omówienia spójności społecznej w UE. Do krajów UE o najwyższym stopniu spójności zaliczono: Danię, Finlandię i Szwecję, natomiast wśród kra-jów charakteryzujących się jej najniższym stopniem wymieniono: Litwę, Łotwę, Bułgarię, Grecję i Rumunię. Podkreślono, iż wiele czynników przyczynia się do poprawy spójności społecznej w UE, wśród nich innowacje. Przedstawiono koncepcję innowacji społecznych oraz działania podejmowane w UE mające na celu ich promowanie. Innowacje społeczne wspierane są w UE przez zróżnicowane instrumenty, wśród nich poprzez tworzenie sieci, kreowanie sprzyjających warunków ramowych dla ich rozwijania, poprzez ułatwianie dostępu do informacji o potencjalnych źródłach ich finansowania, jak również przekazywane są środki finansowe, w tym z funduszy strukturalnych, promujące innowacje społeczne w różnych obszarach. Jednakże dla dalszego rozwoju innowacji społecznych w UE konieczne jest wykreowanie odpowiedniego ekosystemu, jak również należy zwrócić uwagę na czynniki, które stwarzają ograniczenia w ich dalszym rozwoju.
EN
Current socioeconomic transformations in the EU and its environment create a need to pay attention not only to ensuring consistency in economic, but also social dimension. In particular, the last economic and financial crisis of 2008 caused an increase in social problems, such as: unemployment, poverty, social exclusion. It is postulated to support efforts in order to counteract the existing diversifications in the social sphere, and their deepening, as indicated in the Europe 2020 strategy. In the paper, on the basis of selected indicators, social cohesion in the EU has been discussed. EU countries with the highest degree of cohesion include: Denmark, Finland and Sweden, while the countries with the lowest level are: Lithuania, Latvia, Bulgaria, Greece and Romania. It was stressed that many factors contribute to the improvement of social cohesion in the EU, including innovations. The concept of social innovations and actions undertaken in the EU in order to promote them were presented. Social innovations are supported in the EU by different instruments, including through networking, creating favourable framework conditions for their development, through facilitating access to information on potential sources of their financing, and also financial resources are transferred, including from structural funds, promoting social innovations in different areas. However, for the further development of social innovations in the EU, it is necessary to create an appropriate ecosystem, as well as pay attention to the factors that create restrictions in terms of their further development.
Year
Volume
46
Pages
191-201
Physical description
Contributors
References
 • Baglioni S., Sinclair S., 2014, Introduction: Social Innovation and Social Policy, „Social Policy & Society”, Vol. 13, Issue 03, http://dx.doi. 10.1017/S1474746414000177.
 • Dragolov G., Ignácz Z., Lorenz J., Delhey J., Boehnke K., 2013, Social Cohesion Radar.
 • Measuring Common Ground. An International Comparison of Social Cohesion, Bertelsmann Stiftung, www.gesellschaftlicher-zusammenhalt.de/fileadmin/Inha lte/ Downloads_Sozialer%20Zusammenhalt/Radar_InternationalerVergleich_web_en. pdf (dostęp 9.09.2015).
 • Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, Bruksela 3.3.2010, KOM (2010) 2020 wersja ostateczna.
 • Guide to social innovation, February 2013, European Commission, http://ec.europa. eu/regional_policy/sources/docgener/presenta/social_innovation/social_innovation_2013.pdf (dostep 3.09.2015).
 • Hochgerner J., 2013, Social innovations and the advancement of the general concept of innovation [w:] Social innovation. New forms of organisation in knowledge-based societies, eds. C.R. Viñals, C.D. Rodrígues, Routledge.
 • http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/policy/social-innovation/index_en.htm i strony powiązane, stan na dzień 3.09.2015.
 • http://ec.europa.eu/eurostat/web/europe-2020-indicators, stan na dzień 3.09.2015.
 • http://ec.europa.eu/eurostat/web/europe-2020-indicators/europe-2020-strategy/main-tables, stan na dzień 3.09.2015.
 • http://www.ekonomiaspoleczna.pl/wiadomosc/1509074.html.
 • Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia. Promowanie rozwoju i dobrego rządzenia w regionach UE i miastach, 2014, Szósty raport na temat spójności gospodar-czej, społecznej i terytorialnej, Urząd Publikacji Unii Europejskiej, Luksemburg.
 • Jenson J., 2010, Defining and measuring social cohesion, Commonwealth Secretariat and United Nations Research Institute for Social Development, www.unrisd.org/ 80256B3C005BCCF9/%28httpAuxPages%29/170C271B7168CC30C12577D0004BA206/$file/Jenson%20ebook.pdf (dostęp 3.09.2015).
 • Murray R., Caulier-Grice J., Mulgan G., 2010, The open book of social innovation, The Young Foundation, http://youngfoundation.org/wp-content/uploads/2012/10/The-Open-Book-of-Social-Innovationg.pdf (dostęp 13.09.2015).
 • Podręcznik OSLO. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji, 2006, wyd. trzecie, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, wyd. polskie, www.uwm.edu.pl/ciitt/wp-content/uploads/2013/10/Podrecznik-OSLO-MANUAL1. pdf (dostęp 13.09.2015).
 • Rodrígues C.P., 2013, Re-examining the concept of social innovation [w:] Social innova-tion. New forms of organisation in knowledge-based societies, eds. C.R. Viñals, C.D. Rodrígues, Routledge.
 • Social cohesion and well-being in the EU, 2014, Bertelsmann Stiftung, Eurofund, www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef1472en.pdf (dostęp 3.09.2015).
 • Social Innovation. A decade of changes, 2014, A BEPA Report, Publications Office of the European Union, Luxembourg, http://espas.eu/orbis/sites/default/files/generated/ document/en/social_innovation_decade_of_changes.pdf (dostęp 10.09.2015).
 • Viñals C.R., 2013, Introduction to social innovation as new form of organisation in knowledge-based societies [w:] Social innovation. New forms of organisation in knowledge-based societies, eds. C.R. Viñals, C.D. Rodrígues, Routledge.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-aa83f1fa-b043-4c5b-a082-452795fb6a70
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.