PL EN


2019 | 58 | 155-164
Article title

Confidence as a determinant of establishing and developing innovative integration connections in agribusiness

Authors
Content
Title variants
PL
Zaufanie determinantą nawiązania i rozwoju innowacyjnych powiązań integracyjnych w agrobiznesie
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Trust is the main product of the norms of social co-operation anchored in the national and group culture that make up social capital. The main objective of the study is to show the importance of trust in initiating and developing innovative integration ties, such as cluster structures. It plays a special role in creating the expansion of integration links - the participants of the integrated system give the trust to each other, with an indication of the leader of the cluster. Confidence creates opportunities to reduce transaction costs that are extremely important in the functioning of mechanisms, where, on the one hand, any particularizes, and on the other, too much regulation and procedures can disrupt both the cluster’s own way of functioning and influence the dominance of corporate and bureaucratic culture. The study presents the results of own research carried out among entrepreneurs-participants of cluster structures operating in the agribusiness of the Podkarpackie Province. They show that the level of trust, being a key factor of social capital, is the basis for building every structure of network cooperation. It was also proved that properly functioning, as well as forming integration structures occurring in the economy, are one of the essential conditions for its dynamic expansion.
PL
Zaufanie jest głównym wytworem norm społecznego współdziałania, zakotwiczonych w kulturze narodowej i grupowej, które składają się na kapitał społeczny. Głównym celem opracowania jest próba wskazania znaczenia zaufania w zainicjowaniu i rozwoju innowacyjnych więzi integracyjnych, jakimi są struktury klastrowe. Pełni ono szczególną rolę w kreowaniu ekspansji powiązań integracyjnych – zaufaniem obdarzają siebie nawzajem uczestnicy układu zintegrowanego, ze wskazaniem na lidera klastra. Zaufanie stwarza możliwości ograniczania kosztów transakcyjnych, które są niezmiernie istotne w funkcjonowaniu mechanizmów, gdzie z jednej strony wszelkie partykularyzmy, a z drugiej nadmiar regulacji i procedur mogą zaburzyć zarówno sam sposób funkcjonowania klastra, jak i wpłynąć na dominację kultury korporacyjno-biurokratycznej. W opracowaniu zaprezentowano wyniki badań własnych przeprowadzonych wśród przedsiębiorców – uczestników struktur klastrowych funkcjonujących w agrobiznesie województwa podkarpackiego. Wynika z nich, że poziom zaufania, stanowiąc kluczowy czynnik kapitału społecznego, jest podstawą budowania każdej struktury sieciowej kooperacji. Dowiedziono również, że prawidłowo funkcjonujące, jak również tworzące się struktury integracyjne występujące w gospodarce, są jednym z istotnych warunków jej dynamicznej ekspansji.
Year
Volume
58
Pages
155-164
Physical description
Contributors
author
 • Department of Quantitative Methods and Economic Informatics Faculty of Economics University of Rzeszow, rchorob@ur.edu.pl
References
 • Baldwin, J.R., Hanel, P. (2002). Determinants of innovative activity in Canadian manufacturing firms In: A. Kleinknecht, P. Mohnen (eds.), Innovation and Firm Performance, London. DOI: 10.1057/9780230595880_5.
 • Baran, M., Kłos, M. (2007). Formy sieciowego współdziałania przedsiębiorstw In: E. Okoń--Horodyńska, A. Zachorowska-Mazurkiewicz (eds.), Innowacje w rozwoju gospodarki i przedsiębiorstw: siły motoryczne i bariery. Warszawa: Instytut Wiedzy i Innowacji.
 • Brodzicki, T. et al. (2002). Uwarunkowania rozwoju nowoczesnych technologii w Gdańsku. Gdańsk: Opracowanie IBnGR.
 • Cainelli, G., de Liso, N., Monducci, R., Perani, G. (2001). Technological Innovation and Firm Performance in Italian Traditional Manufacturing Sectors In: Innovation and Enterprise Creation: Statistics and Indicators. Eurostat, Sophia Antipolis.
 • Fukuyama, F. (1997). Zaufanie. Kapitał społeczny a droga do dobrobytu. Warszawa: WN PWN.
 • Fukuyama, F. (2000). Wielki wstrząs: natura ludzka a odbudowa porządku społecznego. Warszawa: Wyd. Bertelsmann Świat Książki.
 • Huotari, M.L., Iivonen, M. (2005). Knowledge processes: A strategic foundation for the partnership between the university and its library. Library Management, Vol. 26, No. 6/7. DOI: 10.1108/01435120410609743.
 • Kleinknecht, A., Mohnen, P. (eds.). (2002). Innovation and Firm Performance: Econometric Explorations of Survey Data. Palgrave, Basingstoke. DOI: 10.1057/9780230595880.
 • Knop, L., Stachowicz, J. et al. (eds.). (2013). Modele zarządzania klastrami. Wybrane przykłady. Gliwice: Wyd. Politechniki Śląskiej.
 • Krannich, M. (2013). Zaufanie w klastrze In: L. Knop, J. Stachowicz et al. (eds.), Modele zarządzania klastrami. Wybrane przykłady. Gliwice: Wyd. Politechniki Śląskiej.
 • Krot, K., Lewicka, D. (2016). Zaufanie w organizacji innowacyjnej. Warszawa: Wyd. C.H. Beck.
 • Kuei-Hsien, N. (2010). Organizational trust and knowledge obtaining in industrial clusters, Journal of Knowledge Management, Vol. 14.
 • Rundo, A. (2013). Klastry jako model współpracy przedsiębiorstw In: A. Rundo, M. Ziółkowska (eds.), Nowoczesne modele współpracy przedsiębiorstw. Warszawa: CeDeWu.
 • Saxenian, A. L. (1994). Regional Advantage: Culture and Competition in Silicon Valley and Route 128 Cambridge. MA: Harvard University Press.
 • Sölvell, Ö. (2009). Clusters – Balancing Evolutionary and Constructive Forces. Sztokholm: Ivory Tower.
 • Sztompka, P. (2007). Zaufanie. Fundament społeczeństwa, Kraków: Wydawnictwo Znak.
 • Wierżyński, W. (2018). Klaster to zaufanie. Downloaded from: http://www.pi.gov.pl/parp/ chapter_86196.asp?soid=02091BA6083F43EA929DC1546E4B1599 (2018.08.10).
 • Wojtczuk-Turek, A. (2012). Zachowania innowacyjne w pracy: wybrane zagadnienia teoretyczne i praktyczne. Warszawa: Difin. DOI: 10.5604/01.3001.0009.6325.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-aa8ea857-1414-4b76-b2e9-9f7681892f78
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.