PL EN


2016 | C | 181-195
Article title

Jednostka samorządu terytorialnego jako inwestor instytucjonalny w spółkach komunalnych

Content
Title variants
EN
Local Government as the Institutional Investor in Municipal Firms
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł prezentuje problematykę nadzoru właścicielskiego w kontekście wyzwań stawianych przed JST. Przedstawiono w nim dyskusję nad pojęciem inwestor instytucjonalny oraz określono uwarunkowania, jakie musi spełnić JST jako inwestor instytucjonalny. W końcowej części przedstawiono analizę przypadku samorządu terytorialnego spełniającego funkcje inwestora instytucjonalnego wraz z procedurą dotyczącą ewolucji postaw właścicielskich.
EN
The article presents issues of the owner’s supervision in the context of the challenges put on local government. In it discussion on the notion of institutional investor was described and they determined conditioning which a local government must fulfill, as the institutional investor. In the final part, the case study of the local government, functioning as the institutional investor along with the procedure concerning the evolution of owner’s attitudes was described.
Year
Volume
C
Pages
181-195
Physical description
Dates
published
2016
Contributors
References
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz.U. nr 157, poz. 1240).
 • Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi art. 3 (Dz.U. z 2005 r., nr 183, poz. 1538).
 • Opracowania:
 • Barwacz Kazimierz, Strategia jednostki samorządu terytorialnego, jako podstawowe narzędzie sprawowania nadzoru właścicielskiego spółek komunalnych, w: Magdalena Jerzemowska (red.), Współczesne problemy nadzoru korporacyjnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2016.
 • Barwacz Kazimierz, Kozioł Leszek, Instrumenty rachunkowości wspomagające mechanizmy nadzorcze w specjalnych spółkach komunalnych, Studia Prawno-Ekonomiczne, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, t. XCI/2, 2014.
 • Çelik Serdar, Isaksson Mats, Institutional Investors as Owners: Who Are They and What Do they Do?, OECD Corporate Governance Working Papers 2013/11.
 • Jerzemowska Magdalena, Zasady nadzoru korporacyjnego OECD w świetle globalnego kryzysu finansowego, w: Nadzór korporacyjny w warunkach kryzysu gospodarczego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2010.
 • Karaś Piotr, Kravchuk Igor, Znaczenie inwestorów instytucjonalnych w finansjalizacji strefy euro, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio H – Oeconomia, Wydawnictwo UMCS w Lublinie, Lublin 2015.
 • Kozioł Leszek, Zych Witold, Dualistyczny i monistyczny system nadzoru i zarządzania w przedsiębiorstwie, Zeszyty Naukowe MWSE w Tarnowie, nr 1(12)/2009.
 • Kozioł Leszek, Nadzór właścicielski i zarządzanie wiedzą w organizacjach nowoczesnej gospodarki, w: Magdalena Jerzemowska (red.), Współczesne problemy nadzoru korporacyjnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2016.
 • Kunasz Marek, Vademecum Inwestora Giełdowego, ZARR, Szczecin 2000.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0081-6841
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-aa93a299-cf71-4133-99a7-7119113fa135
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.