PL EN


2015 | 3 (782) | 88-98
Article title

Constructions Contract as a Key Issue of Investment Process

Title variants
PL
Kontrakt budowlany w procesie realizacji inwestycji budowlanej
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
To be successful, a building project should be completed on time, meet clients requirements, delivered safely and within the planned budget. Choosing an appropriate contract arrangement is a key element in this process. There are many forms of contract used in practice. Authors are briefly described the main legal provision related to construction contract in Poland and Ireland. In Poland, the lack of generally applicable terms and conditions for contracts for public works significantly disorganizes the construction market. In the Civil Code is relatively little legislation directly relating to those contracts. Public procurement law also does not provide detailed regulations concerning contracts for public works, suggesting that it is possible to use the existing standards. In Ireland, these issues are sorted out. In the case of the public sector, there are ready-made standards which can be used by contractor authorities. In the private sector the parties can choose different standards which exist on the construction market. The different groups of contracts and their main forms were also discussed in the paper.
PL
Pomyślne zakończenie przedsięwzięcia budowlanego oznacza terminowe zakończenie budowy, z uwzględnieniem założonego kosztu i jakości. Istnieje wiele form umów na roboty budowlane stosowanych w praktyce. Autorzy scharakteryzowali główne przepisy prawne związane z umowami na roboty budowlane w Polsce i Irlandii. W Polsce brak powszechnie obowiązujących zasad i warunków umów na roboty budowlane znacznie dezorganizuje rynek budowlany. W kodeksie cywilnym jest stosunkowo niewiele przepisów odnoszących się bezpośrednio do tych umów. Prawo zamówień publicznych nie przewiduje szczegółowych przepisów dotyczących kontraktów na roboty publiczne. W Irlandii, kwestie te są uporządkowane. W przypadku sektora publicznego, funkcjonują standardy, które mogą być wykorzystywane przez wykonawcę. Podobnie jest w sektorze prywatnym. W artykule przedstawione zostały różne rodzaje umów i ich główne formy.
Contributors
author
  • dr inż. Renata Kozik, Instytut Zarządzania w Budownictwie i Transporcie, Politechnika Krakowska
  • dr inż. Agnieszka Lesiak, Instytut Zarządzania w Budownictwie i Transporcie, Politechnika Krakowska
  • dr hab. Inż. Edyta Plebankiewicz, prof. PK, Instytut Zarządzania w Budownictwie i Transporcie, Politechnika Krakowska
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-aa9b2f1d-cbcc-4c2c-a810-af6b5e1cc514
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.