Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 2 | 65-73

Article title

Istota i znaczenie edukacji prawnej w kształtowaniu społeczeństwa otwartego

Authors

Content

Title variants

EN
The importance of legal education in the shaping of open society

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Świadomość prawna obywateli powinna być jednym z wyznaczników prawidłowo funkcjonującego społeczeństwa otwartego, w którym akceptowana jest odrębność, możliwość realizowania celów stawianych sobie przez jednostki, rozwiązywania problemów i dążenia do samorealizacji. Podniesieniu wiedzy i świadomości prawnej służy edukacja prawna, polegająca przede wszystkim na dostarczaniu wiedzy o prawach i obowiązkach obywateli, na kształtowaniu umiejętności sporządzania dokumentów wykorzystywanych w procesach sądowych oraz nawyków korzystania z pomocy instytucji świadczących usługi prawne. Podnoszenie wiedzy z zakresu prawa oraz umiejętności korzystania z pomocy prawnej jest jednym z istotnych aspektów w przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu.

Year

Issue

2

Pages

65-73

Physical description

Contributors

author
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

References

 • Dudak A. (2010). diagnoza aktywności edukacyjnej ojców walczących o prawo do dziecka. W: T. Aleksander (red.), Edukacja dorosłych jako czynnik rozwoju społecznego. Radom: ITE-PIB.
 • Gęsicki J. (2010). Zmiany prawa oświatowego a reforma edukacyjna. W: J. Bielecki, A. Jacewicz (red.), Edukacja z perspektywy przemian kulturowo-społecznych wczoraj – dziś – jutro. Białystok: Wydawnictwo NWSP.
 • Jankowski D. (2001). Edukacja wobec zmiany. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Murgatroyd S. (2000). Poradnictwo i pomoc. Poznań: Zysk i S-ka Wydawnictwo.
 • Nocuń A., Szmagalski J. (1996). Podstawowe umiejętności w pracy socjalnej i ich kształcenie. Warszawa: Interart.
 • Nowak A. (2005). Zarys prawa dla pedagogów społecznych. Katowice: Wydawnictw Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka w Katowicach.
 • Peisert A., Schimanko T., Waszak M., Winiarska A. (red.) (2013). Poradnictwo prawne i obywatelskie w Polsce. Stan obecny i wizje przyszłości. Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.
 • Petrażycki L. (1968). Wstęp do nauki polityki prawa. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Radziewicz-Winnicki A. (1999). Modernizacja niedostrzeganych obszarów rodzimej Edukacji. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
 • Redelbach A., Wronkowska S., Ziembiński Z. (1992). Zarys teorii państwa i prawa. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Rękas A. (red.) (2010). Czy tylko sąd rozstrzygnie w sporze? Mediacja i sądownictwo polubownie. Informator o alternatywnych sposobach rozwiązywania sporów. Warszawa: HELDRUK.
 • Szczukiewicz P. (2005). O pomaganiu i psychoterapeutach. Kształtowanie się postaw wobec profesjonalnej pomocy psychologicznej. Lublin: Wyd. UMCS.
 • Woźniakowska D. (2012). Edukacja prawna – możliwości, szanse, bariery. Warszawa: INPRIS.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-aaa004ee-f6a0-4b09-be42-9812c2bd93d2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.