PL EN


2014 | 1(31) |
Article title

Rozwój kultury ekonomicznej w warunkach zróżnicowania regionalnego obszarów wiejskich

Content
Title variants
EN
Development of economic culture in terms of regional differentiation of rural areas
Languages of publication
Abstracts
EN
The article Development of Economic Culture in terms of regional differentiation of rural areas relates to the issue of individualisation of development policies in the area of creating economic culture. Pointing to the nature and significance of economic culture as a factor of economic development, the author advocates a focus on some of the support instruments in order to influence its shape, taking into account Polish regional differences. The article uses the achievements of economic and sociological research based on the methodology of desk research and the use of its own research achievements.
PL
Artykuł odnosi się do kwestii zindywidualizowania polityki rozwoju regionalnego w zakresie kreowania kultury ekonomicznej. Wskazując na istotę i znaczenie kultury ekonomicznej jako czynnika rozwoju gospodarczego, autorka opowiada się za położeniem nacisku na niektóre instrumenty wsparcia w celu oddziaływania na jej kształt, z uwzględnieniem zróżnicowania regionalnego Polski. Artykuł wykorzystuje dorobek badań socjologicznych i ekonomicznych w oparciu o metodologię desk research oraz badania własne.
Contributors
  • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
References
  • Gardocka A., 2005. Kultura ekonomiczna jako instytucja. W: Teoretyczne aspekty gospodarowa-nia. Red. D. Kopycińska. Uniwersytet Szczeciński, Szczecin, 231.
  • Hałasiewicz A., 2011. Rozwój obszarów wiejskich w kontekście zróżnicowańprzestrzennych w Polsce i budowania spójności terytorialnej kraju. http://www.mrr.gov.pl/rozwoj_regional-ny/Ewaluacja_i_analizy/Raporty_o_rozwoju/Raporty_krajowe/Documents/Ekspertyza_Roz-woj_%20obszarow_wiejskich_09082011.pdf [dostęp: listopad 2013].
  • Krzyminiewska G., 2010. Kultura ekonomiczna młodzieży wiejskiej i jej znaczenie w rozwoju społeczno-gospodarczym obszarów wiejskich. Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego, Poznań.
  • Krzyminiewska G., 2013. Kultura ekonomiczna mieszkańców obszarów wiejskich. Problemy. Przekształcenia. Wyzwania. Wyd. Adam Marszałek, Toruń.
  • Polska wieś2012. Raport o stanie wsi, 2012.Red. J. Wilkin, I. Nurzyńska. Fundacja na Rzecz Polskiego Rolnictwa, Warszawa.
  • Stanny M., 2012. Społeczno-ekonomiczne zróżnicowanie obszarów wiejskich. W: Polska wieś 2012. Raport o stanie wsi 2012. Red. J. Wilkin, I. Nurzyńska. Fundacja na Rzecz Polskiego Rolnictwa, Warszawa, 149-174.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-aaafdd2a-a24c-47d0-a5f7-4616cae90af3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.